ANH VĂN

 • KẾ HOẠCH THÁNG 4/2019
  Được đăng 06:33 18 thg 4, 2019 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • KÊ HOẠCH THẢNG 3/2019
  Được đăng 17:51 1 thg 3, 2019 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • KẾ HOẠCH THÁNG 1/2019
  Được đăng 16:24 4 thg 1, 2019 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • KẾ HOẠCH THÁNG 12/2018
  Được đăng 04:06 7 thg 12, 2018 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • KẾ HOẠCH THANG11/2018
  Được đăng 04:46 10 thg 11, 2018 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2018
  Được đăng 06:20 4 thg 10, 2018 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • KE HOACH THANG 9/2018
  Được đăng 06:44 6 thg 9, 2018 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • KE HOACH THANG 8/2018
  Được đăng 06:42 6 thg 9, 2018 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2018
  Được đăng 06:41 13 thg 4, 2018 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • Kế hoạch hoạt động tháng 3/2018
  Được đăng 06:44 8 thg 3, 2018 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • Kế hoạch tháng 2-2018
  Được đăng 06:26 26 thg 2, 2018 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2018
  Được đăng 06:40 8 thg 1, 2018 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2017
  Được đăng 06:56 11 thg 12, 2017 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • KẾ HOẠCH THÁNG 11/2017
  Được đăng 04:58 6 thg 11, 2017 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • Kế hoạch hoạt động tháng 9/2017
  Được đăng 06:01 21 thg 9, 2017 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • Kế hoạch chuyên môn tháng 5/2017
  Được đăng 01:16 3 thg 5, 2017 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • Kế hoạch hoạt động tháng 4/2017
  Được đăng 01:34 5 thg 4, 2017 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • Kế hoạch hoạt động tháng 3/2017
  Được đăng 00:31 16 thg 3, 2017 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • Kế hoạch hoạt động tháng 2/2017
  Được đăng 18:56 18 thg 2, 2017 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • Kế hoạch chuyên môn tháng 1/2017
  Được đăng 19:45 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • Kế hoạch chuyên môn tháng 12/2016
  Được đăng 19:21 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • Kế hoạch chuyên môn tháng 11/2016
  Được đăng 19:16 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • Kế hoạch chuyên môn tháng 10/2016
  Được đăng 19:10 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • Kế hoạch chuyên môn tháng 8/2016
  Được đăng 19:00 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • Kế hoạch hoạt động tháng 3/2016
  Được đăng 00:39 22 thg 3, 2016 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • Kế hoạch hoạt động tháng 1+2/2016
  Được đăng 02:21 20 thg 2, 2016 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • Kế hoạch hoạt động tháng 10/2015
  Được đăng 07:09 8 thg 10, 2015 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • Kế hoạch hoạt động tháng 8+9/2015
  Được đăng 03:27 3 thg 10, 2015 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • Kế hoạch tháng 4/2015 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP    KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4-2015- HK2                               TỔ: ANH VAN Năm học: 2014 – 2015 I . ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3:     1. Ưu điểm:    -Thực ...
  Được đăng 15:54 6 thg 5, 2015 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • Kế hoạch hoạt động tháng 3/2015 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP           KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3-2015-HK2                                            TỔ: ANH VAN Năm học: 2014 – 2015I . ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 2:  1. Ưu điểm:-Thực ...
  Được đăng 17:26 7 thg 3, 2015 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • Kế hoạch hoạt động tháng 2/2015 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP          KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2-2015-HK2                           TỔ: ANH VAN Năm học: 2014 – 2015   I . ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 1:   1.Ưu điểm:    -Thực ...
  Được đăng 17:12 7 thg 3, 2015 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • Kế hoạch tháng 1/2015  TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP           KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1-2015-HK2                                TỔ: ANH VAN Năm học: 2014 – 2015I . ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12:1. Ưu điểm: -Thực ...
  Được đăng 23:55 3 thg 2, 2015 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • Kế hoạch hoạt động tháng 12/2014 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                              KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12                TỔ: ANH VAN                                       Năm học: 2014 – 2015 I . ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11:   1. Ưu điểm  -GV thực hiện ...
  Được đăng 06:11 19 thg 12, 2014 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • Kế hoạch tháng 10/2014 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                              KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 -Tiếp tục thực hiện đúng PPCT như năm ngoái ,bám sát chuẩn KT_KN, để soạn giảng theo đúng quy ...
  Được đăng 06:42 13 thg 10, 2014 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • Kế hoạch hoạt động tháng 2/2014   TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP            KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2/2014             Tổ - Anh Văn                                       Năm học 2013 – 2014 I.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2014  a. Ưu điểm: Thực ...
  Được đăng 19:01 21 thg 2, 2014 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • Kế hoạch hoạt động tháng 1/2014 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP          TỔ ANH VĂN                                                                                                                           KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 01/2014-HK2                                                       Năm học : 2013-2014 I.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12  a. Ưu điểm: Thực ...
  Được đăng 18:59 21 thg 2, 2014 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • Kế hoạch tháng 12/2013 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                              KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12                TỔ: ANH VAN                                          Năm học: 2013 – 2014 I / ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11:   1. Ưu điểm  -GV thực hiện ...
  Được đăng 07:41 3 thg 12, 2013 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • Kế hoạch tháng 11/2013  TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                        KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11                                                      TỔ: ANH VĂN   - Năm học: 2013 – 2014 I / ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10:   1. Ưu điểm:  -Thực hiện tốt ...
  Được đăng 06:14 10 thg 11, 2013 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • Kế hoạch tháng 10/2013 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP     KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10                                  TỔ: ANH VĂN -Năm học: 2013 - 2014 I.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/13  A. Ưu điểm: - Thực hiện ...
  Được đăng 06:05 10 thg 11, 2013 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • Kế hoạch hoạt động tháng 9/2013                             TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP          KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG  9         TỔ: ANH VĂN                         Năm học: 2013 - 2014       1. KẾ HOẠCH CHUNG: -    Tiếp tục ổn định nề nếp chuyên môn, dạy ...
  Được đăng 06:02 27 thg 9, 2013 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • Kế hoạch hoạt động tháng 3/2013   TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP           KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2013         TỔ: ANH VĂN                                              Năm học: 2012 – 2013 I.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 2/2013 a. Ưu điểm: -Thực ...
  Được đăng 06:34 23 thg 3, 2013 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • Kế hoạch hoạt động tháng 2/2013  TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP            KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2/2013             Tổ - Anh Văn                                       Năm học 2012 – 2013 I.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2013  a. Ưu điểm: Thực ...
  Được đăng 06:28 23 thg 3, 2013 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • Kế hoạch tháng 1/2013 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP        TỔ ANH VĂN                                                                                                                           KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 01/2013                                                 Năm học : 2012-2013 I.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12  a. Ưu điểm: Thực hiện ...
  Được đăng 23:33 3 thg 1, 2013 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • Kế hoạch tháng 11/2012   TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                               KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11                                                                      TỔ: ANH VĂN   - Năm học: 2012 – 2013 I / ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10:   1. Ưu điểm Đa số ...
  Được đăng 17:13 9 thg 11, 2012 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 VÀ THÁNG 9/2012        TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                             KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG  8                TỔ: ANH VĂN                                                        Năm học: 2012 - 2013 1.      NHIỆM VỤ CHUNG .    Giữ vững lập trường tư tưởng vững vàng. Nêu ...
  Được đăng 08:28 5 thg 9, 2012 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • Kế hoạch tháng 4/2012 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                           KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04/2012         TỔ: ANH VĂN                                                  Năm học: 2011 – 2012 I.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2012          a. Ưu điểm:           -Thực ...
  Được đăng 07:59 26 thg 4, 2012 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • Kế hoạch hoạt động tháng 3/2012 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                           KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2012         TỔ: ANH VĂN                                              Năm học: 2011 – 2012 I.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 2/2012 a. Ưu điểm: -Thực ...
  Được đăng 07:19 22 thg 3, 2012 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • Kế hoạch tháng 2/2012   TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP            KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2/2012                 Tổ - Anh Văn                                       Năm học 2011 – 2012 I.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2012  a. Ưu điểm: Thực ...
  Được đăng 03:13 8 thg 2, 2012 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • Kế hoạch tháng 1/2012 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP        TỔ ANH VĂN                                                                                                                                                 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 01/2012                                                                       Năm học : 2011-2012 I.ĐÁNH GIÁ HOẠT ...
  Được đăng 03:10 8 thg 2, 2012 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • Kế hoạch tháng 11/2011 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                     KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11                                                                      TỔ: ANH VĂN   - Năm học: 2011 – 2012 I / ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10:   1. Ưu điểm Đa số GV ...
  Được đăng 01:53 1 thg 11, 2011 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • Kế hoạch tháng 10/2011      TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                      KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10                   TỔ: ANH VĂN                                          Năm học: 2011 - 2012  I.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 9      I. Ưu điểm:  - Thực hiện tốt ...
  Được đăng 01:40 1 thg 11, 2011 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • Kế hoạch hoạt động tháng 9/2011                               TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                    KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG  9                TỔ: ANH VĂN                                          Năm học: 2011 - 2012       1. KẾ HOẠCH CHUNG: -         Tiếp tục ổn định nề nếp chuyên môn, dạy ...
  Được đăng 08:26 22 thg 9, 2011 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • Kế hoạch hoạt động tháng 8/2011            TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP              KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG  8                TỔ: ANH VĂN                                          Năm học: 2011 - 2012 1.      NHIỆM VỤ CHUNG .    Giữ vững lập trường tư tưởng vững vàng. Nêu ...
  Được đăng 08:21 22 thg 9, 2011 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4/2011   TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                           KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04/2011         TỔ: ANH VĂN                                                  Năm học: 2010 – 2011 I.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2011          a. Ưu điểm:           -Thực ...
  Được đăng 00:30 13 thg 4, 2011 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2011 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                           KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2011         TỔ: ANH VĂN                                                  Năm học: 2010 – 2011 I.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 2/2011          a. Ưu điểm:           -Thực ...
  Được đăng 02:38 3 thg 3, 2011 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2/2011   TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP            KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2/2011                 Tổ - Anh Văn                                       Năm học 2010 – 2011 I / Nhiệm vụ : - Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyên môn của ...
  Được đăng 02:33 3 thg 3, 2011 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • Kế hoạch hoạt động tháng 1/2011 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP        TỔ ANH VĂN                                                                                                                                      KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 01/2011                                                            Năm học : 2010-2011 I.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12  a. Ưu điểm: Thực ...
  Được đăng 20:35 21 thg 1, 2011 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến
 • Kế hoạch hoạt động tháng 12/2010 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12                TỔ: ANH VAN                                       Năm học: 2010 – 2011 I / ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11:   1. Ưu điểm         -GV thực hiện ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH THÁNG 11/2010 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP         KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11                                                              TỔ: ANH VĂN   - Năm học: 2010 – 2011 I / ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10:   1. Ưu điểm Đa số GV ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH THÁNG 10/2010      TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                                      KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10                   TỔ: ANH VĂN                                                          Năm học: 2010 - 2011  I.ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 9      I. Ưu điểm:     -Thực hiện tốt ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • Kế hoạch tháng 9/2010                            TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                        KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG  9                TỔ: ANH VĂN                                          Năm học: 2010 - 2011      1. KẾ HOẠCH THÁNG 9 : -         Thực hiện tốt việc sử dụng đddh phải ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM HỌC 2010-2011          TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                         KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG  8                TỔ: ANH VĂN                                        Năm học: 2010 - 2011 1.      NHIỆM VỤ CHUNG -     Thực hiện phê sổ đầu bài, lên lịch giảng ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH THÁNG 4-2010     TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP    KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04             TỔ: ANH VĂN                                          Năm học: 2009 - 2010              1. Kế hoạch chung: -         Tiếp tục thực hiện chương tình, nề nếp chuyên ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2010 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP        KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03         TỔ: ANH VĂN                                                  Năm học: 2009 - 2010 1/ KẾ HOẠCH : -     Chủ điểm thi đua dạy tốt , học tốt để chào ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • Kế hoạch chuyên môn tháng 2/2010 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                        KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02            TỔ: ANH VĂN                                       Năm học: 2009 - 2010                                                                        1/ Kế hoạch -Tiếp tục ổn định nề nếp chuyên môn , chú ý ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • Chuẩn kiến thức anh văn lớp 9 Dưới đây là bảng chuẩn kiến thức, kĩ năng lớp 9 THCS. Líp 9   Themes / Topics (i) Attainment targets (ii) (Language skill) Language focus* (iii) (Language knowledge) 1. Personal information ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • Một số đổi mới PPDH môn Tiếng Anh
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH THÁNG 1/2010 I.NHIỆM VỤ CHUNG: -Hoàn thành cộng điểm, xếp loại học sinh, ghi phiếu liên lạc. -Chuẩn bị và hoàn thành tốt cuộc họp  PHHS lần IIđược tổ chức vào ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH THÁNG 9      TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                          KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG  9                TỔ: ANH VĂN                                                      Năm học: 2009 - 2010       1. NHIỆM VỤ CHUNG -         Chủ đề thi đua dạy tốt , học tốt  dể ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH THÁNG 10/2009      TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                         KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10                TỔ: ANH VĂN                                        Năm học: 2009 - 2010      1/ KẾ HOẠCH : -         Tiếp tục thực hiện đúng PPCT, nề nếp chuyên môn ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH THÁNG 12/2009   1/ KẾ HOẠCH CHUNG: -         Chủ đề thi đua dạy tốt học tốt để chào mừng ngày thành lập QĐND 22/12. -         Thực hiện tốt nề nếp dạy và học ra ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • Kế hoạch tháng 11/2009     1/ KẾ HOẠCH CHUNG:     -     Chủ đề thi đua dạy tốt , học tốt để chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/11/09 -         Tiếp tục thực hiện đúng PPCT, nề ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
Hiển thị bài đăng 1 - 72trong tổng số 72. Xem nội dung khác »
 

KẾ HOẠCH THÁNG 4/2019

đăng 06:33 18 thg 4, 2019 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến


KÊ HOẠCH THẢNG 3/2019

đăng 17:51 1 thg 3, 2019 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến


KẾ HOẠCH THÁNG 1/2019

đăng 16:24 4 thg 1, 2019 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến


KẾ HOẠCH THÁNG 12/2018

đăng 04:06 7 thg 12, 2018 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến


KẾ HOẠCH THANG11/2018

đăng 04:46 10 thg 11, 2018 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2018

đăng 06:20 4 thg 10, 2018 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến


KE HOACH THANG 9/2018

đăng 06:44 6 thg 9, 2018 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến


KE HOACH THANG 8/2018

đăng 06:42 6 thg 9, 2018 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2018

đăng 06:41 13 thg 4, 2018 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến


Kế hoạch hoạt động tháng 3/2018

đăng 06:44 8 thg 3, 2018 bởi Tổ trưởng AV: Hoàng Văn Tiến


1-10 of 72