Ban Quản Trị Website

 

Họ và tên : Võ Phi Long

Chức vụ : Hiệu trưởng

Điện thoại : 0919 289 548

Email : hieutruong@thcshoahiep.edu.vn

Yahoo : vophilong65@yahoo.com.vn

Chức vụ : Hiệu trưởng - Trưởng ban CNTT

Phụ trách : Quản lý chung

 

Họ và tên : Lê Xuân Ánh

Chức vụ : Phó Hiệu trưởng

Điện thoại : 0946 268 076

Email : chuyenmon@thcshoahiep.edu.vn

Yahoo : 

Chức vụ : Phó hiệu trưởng - Phó ban CNTT

Phụ trách : Chuyên môn

 

 Họ và tên : Hoàng Ngọc Duy

 Chức vụ: Giáo viên

 Điện thoại : 0983 783 171

 Email : admin@thcshoahiep.edu.vn

 Yahoo : hnduy910@yahoo.com

Chức vụ : Giáo viên - Thành viên ban CNTT

Phụ trách : Thiết kế & quản trị website

 

 Họ và tên : Lê Ngọc Cảm

 Chức vụ: Giáo viên

 Điện thoại : 0983 877 157

 Email : lengoccam@thcshoahiep.com

 Yahoo : quangchuyen_lnc@yahoo.com

Chức vụ : Giáo viên - Thành viên ban CNTT

Phụ trách : Upload