Liên kết tải phần mềm nhập điểm và file dữ liệu của từng giáo viên

đăng 20:18 6 thg 5, 2012 bởi Hoàng Ngọc Duy   [ đã cập nhật 20:56 6 thg 5, 2012 ]
Quy trình:
2. Tải về file dữ liệu điểm của từng giáo viên (Nhấn vào mũi tên trỏ xuống tương ứng với từng giáo viên để tải)
3. Cài đặt file nhập điểm (Hướng dẫn: Giải nén file vừa tải về ở bước 1--> Chạy file Setup.exe --> Nhấn Next 4 lần --> Nhấn Install --> Nhấn Finish)
4. Nhập điểm vào file dữ liệu theo tên giáo viên đã tải về ở bước 2 (Sau khi cài đặt--> chạy file eMark(Trung hoc) để nhập điểm)
5. Gởi email file đã nhập về địa chỉ: admin@thcshoahiep.edu.vn (Hoàn tất)
ċ
Anh_Sinh.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Anh_Su.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Anh_Tin.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Be.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Binh_AV.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Binh_GD.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Cam.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Chau.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Chon.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Chung.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Chuyen.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Cong.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Cuc_Toan.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Cuc_Van.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:57 6 thg 5, 2012
ċ
Cuong.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Diem.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
DieuLeVan.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Do.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Doan.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Dung_TD.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Dung_Van.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Duong.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Giang.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Hai.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Hang_AV.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Hang_NguyenThiThu.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Hanh.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Hien.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Hoa_Nhac.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Hoa_Van.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Hoi.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Hong.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Hue.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Hung_Sinh.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Hung_Toan.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Hung_TranMau.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Huong.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Huyen_Le.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Huyen_Thai.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Khanh.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Khoai.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Kim.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Lich.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Lien.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Linh.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Loc.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Long.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
23:12 6 thg 5, 2012
ċ
Minh_AV.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Nang.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Nga_Tin.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Nga_Toan.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Nga_Van.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Nhan.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Nhon.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Nu.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Ny.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Oanh.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Phi_Dia.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Phi_Van.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Phu.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Phuc.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Phuong_Dia.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Phuong_Su.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Quyen.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Sang.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Sinh.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
23:12 6 thg 5, 2012
ċ
Son.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Suong.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Tam.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Thai.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Thao_MT.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Thao_Su.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
The.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Tho.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Thom.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Thu.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Thuan.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Thuy_Sinh.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Thuy_Su.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Thuy_Tin.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Thuy_Toan.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Tien.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Trang.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Trung.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Tuan.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Tuoi.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Tuyet_Nhac.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Tuyet_Van.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Van.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Vien.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Vu.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Vy_AV.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Vy_NguyenHung.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Vy_Tin.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
ċ
Yen.ssa
(4825k)
Hoàng Ngọc Duy,
20:18 6 thg 5, 2012
Comments