KẾ HOẠCH THÁNG CHUYÊN MÔN

 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2019
  Được đăng 01:14 12 thg 9, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh
 • Bài đăng Không có tiêu đề KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2019
  Được đăng 00:50 12 thg 9, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 03/2015 Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc Trường THCS Hòa Hiệp    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 03 /2015   A.      NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  02 1.     Nề nếp: Thực hiện ...
  Được đăng 15:23 18 thg 3, 2015 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 02/2015 Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc Trường THCS Hòa Hiệp    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 02 /2015   A.      NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  01 1.     Nề nếp: Nhìn chung ...
  Được đăng 15:18 18 thg 3, 2015 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 01/2015   Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc Trường THCS Hòa Hiệp    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 01 /2015   A.      NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  12 1.     Nề nếp: - Nhìn chung ...
  Được đăng 15:20 18 thg 3, 2015 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12/2014   Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc Trường THCS Hòa Hiệp    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12  /2014   A.        NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  11 1.     Nề nếp: -Nhìn chung ...
  Được đăng 14:23 30 thg 12, 2014 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11/2014   Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc Trường THCS Hòa Hiệp    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11  /2014   A.        NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  10 1.     Nề nếp: -Nhìn chung ...
  Được đăng 14:21 30 thg 12, 2014 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2014   Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc Trường THCS Hòa Hiệp    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10  /2014   A.        NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  9 1.     Nề nếp: -Nhìn chung ...
  Được đăng 14:58 6 thg 10, 2014 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2014
  Được đăng 15:33 24 thg 9, 2014 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8/2014
  Được đăng 15:31 24 thg 9, 2014 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2013   Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc Trường THCS Hòa Hiệp     KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10 /2013   A.        NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  9          Nề nếp chuyên môn của ...
  Được đăng 18:00 2 thg 10, 2013 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2013 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9 /2013   A.        NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  8          Nề nếp chuyên môn của nhà trường ổn định, thực hiện các kế hoạch của ...
  Được đăng 01:29 6 thg 9, 2013 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8/2013   Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc Trường THCS Hòa Hiệp     KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8 /2013   A.        NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  7          Thực hiện  ôn ...
  Được đăng 18:34 25 thg 8, 2013 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11/2012   Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc Trường THCS Hòa Hiệp    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11  /2012   A.        NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 1.      Nề nếp: -Nhìn chung ...
  Được đăng 01:56 22 thg 11, 2012 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2012   Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc Trường THCS Hòa Hiệp    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10  /2012   A.        NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  9 1.      Nề nếp: -Nhìn chung ...
  Được đăng 01:53 22 thg 11, 2012 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2012   Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc Trường THCS Hòa Hiệp    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9  /2012   A.        NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  8 1.      Nề nếp: -Nhìn chung ...
  Được đăng 17:18 23 thg 9, 2012 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8/2012   Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc Trường THCS Hòa Hiệp     KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8 /2012   A.        NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  7          Thực hiện  ôn ...
  Được đăng 17:12 23 thg 9, 2012 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4/2012   Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc Trường THCS Hòa Hiệp    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 04  /2012   A.        NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  03 1.      Nề nếp: Nhìn chung ...
  Được đăng 17:53 2 thg 4, 2012 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3/2012   Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc Trường THCS Hòa Hiệp    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 03  /2012   A.        NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  02 1.      Nề nếp: Nhìn chung ...
  Được đăng 17:50 2 thg 4, 2012 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2/2012   Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc Trường THCS Hòa Hiệp    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 02  /2012   A.        NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  01 1.      Nề nếp: Nhìn chung ...
  Được đăng 01:16 11 thg 2, 2012 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 01/2012   Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc Trường THCS Hòa Hiệp    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 01  /2012   A.        NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  12 1.      Nề nếp: Nhìn chung ...
  Được đăng 16:37 30 thg 1, 2012 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN THÁNG 12/2011   Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc Trường THCS Hòa Hiệp    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12  /2011   A.        NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  11 1.      Nề nếp: Nhìn chung ...
  Được đăng 16:40 30 thg 1, 2012 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11/2011   Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc Trường THCS Hòa Hiệp    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11  /2011   A.        NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  10 1.      Nề nếp: Nhìn chung ...
  Được đăng 20:55 31 thg 10, 2011 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh
 • KẾ HOẠCH THÁNG 10/2011   Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc Trường THCS Hòa Hiệp    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10  /2011   A.        NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  9 1.      Nề nếp: -Nhìn chung ...
  Được đăng 17:15 2 thg 10, 2011 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2011   Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc Trường THCS Hòa Hiệp    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9  /2011   A.        NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  8 1.      Nề nếp: -Nhìn chung ...
  Được đăng 06:48 5 thg 9, 2011 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8 NĂM HỌC 2011-2012   Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc Trường THCS Hòa Hiệp     KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8 /2011   A.        NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  7          Tổ chức ôn kiểm tra ...
  Được đăng 17:03 21 thg 8, 2011 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 5/2011 Phòng GD & ĐT Xuyên Mộc           KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 05/2011 Trường THCS Hòa Hiệp   A.     NHẬN XÉT HOẠT ĐỘNG THÁNG 4 I.       NỀ NẾP: Nhìn chung thực hiện ...
  Được đăng 07:15 6 thg 5, 2011 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4/2011 Phòng GD & ĐT Xuyên Mộc          KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 04/2011 Trường THCS Hòa Hiệp   A.    NHẬN XÉT HOẠT ĐỘNG THÁNG 3 I.       NỀ NẾP: Nhìn chung thực hiện ...
  Được đăng 18:03 13 thg 4, 2011 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3/2011 Phòng GD & ĐT Xuyên Mộc          KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 03/2011 Trường THCS Hòa Hiệp   A.    NHẬN XÉT HOẠT ĐỘNG THÁNG 2 I.       NỀ NẾP: Nhìn chung thực hiện ...
  Được đăng 01:18 4 thg 4, 2011 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2/2011   Phòng GD & ĐT Xuyên Mộc          KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 02/2011 Trường THCS Hòa Hiệp   A.    NHẬN XÉT HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 I.       NỀ NẾP: Nhìn chung thực hiện ...
  Được đăng 01:15 4 thg 4, 2011 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1.2011   Phòng GD & ĐT Xuyên Mộc           KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 01/2011 Trường THCS Hòa Hiệp   A.     NHẬN XÉT HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 I.       NỀ NẾP: Nhìn chung thực hiện ...
  Được đăng 10:28 5 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12/2010 Phòng GD & ĐT Xuyên Mộc           KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12/2010 Trường THCS Hòa Hiệp   A.     NHẬN XÉT HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 I.       NỀ NẾP: Nhìn chung thực hiện ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11/ 2010   Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc Trường THCS Hòa Hiệp     KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11  /2010   A.        NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  10 1.      Nề nếp: Tồn tại ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2010   Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc Trường THCS Hòa Hiệp     KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10  /2010   A.        NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  9 1.      Nề nếp: Tồn tại ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN -THÁNG 9 NĂM 2010   Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc Trường THCS Hòa Hiệp     KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9  /2010   A.        NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  8 1.      Nề nếp:  Nhìn chung ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8 NĂM HỌC 2010-2011   Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc Trường THCS Hòa Hiệp     KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8 /2010   A.        NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  7 ( hiệu trưởng)   B.        KẾ HOẠCH ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 5 Phòng GD & ĐT Xuyên Mộc           KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG  5/2010 Trường THCS Hòa Hiệp   A.     NHẬN XÉT HOẠT ĐỘNG THÁNG  04 I.       NỀ NẾP: Nhìn chung thực hiện ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 04/2010 Phòng GD & ĐT Xuyên Mộc           KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG  4/2010 Trường THCS Hòa Hiệp   A.     NHẬN XÉT HOẠT ĐỘNG THÁNG  03 I.       NỀ NẾP: Nhìn chung thực hiện ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3 Phòng GD & ĐT Xuyên Mộc           KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG  3/2010 Trường THCS Hòa Hiệp   A.     NHẬN XÉT HOẠT ĐỘNG THÁNG  02 I.       NỀ NẾP: Nhìn chung thực hiện ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 02/2010 Phòng GD & ĐT Xuyên Mộc           KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG  2/2010 Trường THCS Hòa Hiệp   A.     NHẬN XÉT HOẠT ĐỘNG THÁNG  01 I.       NỀ NẾP: Nhìn chung thực hiện ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1/2010 Phòng GD & ĐT Xuyên Mộc           KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG  1/2010 Trường THCS Hòa Hiệp   A.     NHẬN XÉT HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 I.       NỀ NẾP: Nhìn chung thực hiện ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12/2009 Phòng GD & ĐT Xuyên Mộc                       KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12 Trường THCS Hòa Hiệp   A.     NHẬN XÉT HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 I.       NỀ NẾP: Nhìn chung thực hiện tốt ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • Kế hoạch chuyên môn tháng 11/2009 A.     NHẬN XÉT HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 I.       NỀ NẾP: Nhìn chung thực hiện khá nghiêm túc về nề nếp chuyên môn , GVCN thực hiện tốt công tác trực 15 ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • Kế hoạch chuyên môn tháng 10/2009 A.              NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 Nề nếp: Nhìn chung thực hiện tốt nề nếp chuyên môn của nhà trường , thực hiện đúng 45 phút trên lớp , GVCN ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
Hiển thị bài đăng 1 - 44trong tổng số 44. Xem nội dung khác »

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2019

đăng 01:14 12 thg 9, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh


Bài đăng Không có tiêu đề

đăng 00:50 12 thg 9, 2019 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2019

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 03/2015

đăng 15:23 18 thg 3, 2015 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh

Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc

Trường THCS Hòa Hiệp 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 03 /2015

 

A.      NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  02

1.     Nề nếp: Thực hiện tương đối nghiêm túc nề nếp ra vào lớp của giáo viên. Đa số giáo viên CN tham gia trực 15 đầu giờ đầy đủ. Một số lớp học sinh còn vắng học, trốn học nhiều. Tham gia học phụ đạo chưa chuyên cần.

2.            Công tác chuyên môn:

     - Thực hiện giảng dạy theo đúng PPCT. Tổ chức coi chấm kiểm tra 15 phút và 1 tiết đúng tiến độ.

     - Lên lịch giảng dạy kịp thời, giáo viên đã có kế hoạch dạy bù các tiết chậm chương trình.

     - Các tổ tổ chức các buổi sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo đúng quy định

Tồn tại:

     - Việc nhập điểm vào phần mên trên mạng còn chậm so với quy định. Việc thống kê điểm các bài kiểm tra 1 tiết còn chậm so với quy định.

B.       KẾ HOẠCH THÁNG 03

I . KẾ HOẠCH CHUNG

1.     Nề nếp:

-Tiếp tục ổn định nề nếp CM của nhà trường , thực hiện tốt công tác trực 15 đầu giờ của GVCN,

     - GVCN các lớp có học sinh vắng học, bỏ học cần có biện pháp phối kết hợp với phụ huynh học sinh vận động các em ra lớp trở lại.

     - GV theo dõi lịch phân công coi kiểm tra của nhà trường để thực hiện, thực hiện nghiêm túc trong các tiết coi kiểm tra đánh để học sinh quay cóp.

2.     Công tác chuyên môn:

-        Một số cộng việc cụ thể:

-        Các tổ tiếp tục  tổ chức các buổi sinh hoạt CM tìm giải pháp nâng cao chất lượng các bài kiểm tra có tỷ lệ yếu kém cao. Tổ chức tập huấn lại cho các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn về trường học kết nối.

-        Tiếp tục tổ chức các chuyên đề về đổi mới PP dạy học.

-        Tổ chức dạy hướng nghiệp cho học sinh khối 9

-        Tổ chức dạy nghề tin học văn phòng cho học sinh khối 8

-        Chuẩn bị đề, câu hỏi thi rung chuông vàng cho học sinh khối 8,9 nộp qua mail CM chậm nhất vào ngày 15/3/2015

1.     Soạn giảng: Tiếp tục đầu tư cho công tác soạn giảng, soạn giảng đúng theo chuẩn kỹ năng kiến thức đã được tập huấn và chú trọng đến nội dung dạy tích hợp,  nội dung dạy lồng ghép. Chú ý kiến thức dạy tăng cường cho các lớp chọn

2.     Kiểm tra chấm trả bài KT: Thực hiện chấm trả bài KT kịp thời đúng PPCT, thống kê chất lượng bài kiểm tra vào sổ kế hoạch, có giải pháp nâng cao chất lượng các bài kiểm tra có tỷ lệ yếu kém cao.. .

3.     Dự giờ : các tổ lên kế hoạch  dự giờ thăm lớp giữa các thành viên trong tổ một cách cụ thể nhất trong kế hoạch của tổ .

4.     Hội giảng , chuyên đề :Tiếp tục hoàn thành hội giảng tiết thứ 2 đối với các tổ chưa xong , tổ chức các chuyên đề theo kế hoạch đã đăng ký. Hoàn thành các nội dung sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối

5.      Sử dụng ĐDDH và thực hành thí nghiệm: lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH kịp thời , chính xác , tăng cường công tác mượn và sử dụng ĐDDH  hiện có của nhà trường. Các tổ lên kế hoạch làm ĐDDH trong năm.

6.     Dạy bù chương trình: Có kế hoạch dạy bù chương trình kịp thời các ngày nghỉ lễ , các ngày nghỉ trong đợt cắm trại.

7.     Ra đề kiểm tra , nộp đề KT: Lưu ý trong khâu ra đề cũng phải bám sát chuẩn kỹ năng kiến thức, các môm thuộc bộ môn khoa học xã hội cần phải tăng cường câu hỏi mở để phát huy tính sáng tạo của HS .Khi ra đề cân lưu ý đến các đối tượng học sinh đặc biệt học sinh yếu,TB yếu, bố cục đề sao cho hợp lý để phảm ánh đúng chất lượng của học sinh, cũng không quá khó, mà cũng không dễ quá . .

8.     Dạy HĐNGLL:  Thực hiện các buổi  ngoài giờ lên lớp từ tuần 2 của tháng . Trong tháng phải hoàn thành chủ điểm của tháng  trong tuần 1 hoặc tuần 2 của tháng. Dạy HĐNG phải lên kế hoạch  ở sổ kế hoạch của nhà trường .Giáo án NGLL thực hiện đúng theo mẫu đã triển khai.

9.     Dạy thêm học thêm , phụ đạo hs yếu kém : Tiếp tục dạy ôn cho học sinh khối 9 và phụ đạo học sinh yếu kém các khối. GVCN các lớp theo dõi nề nếp lớp học để kịp thời chấn chỉnh.

10. Bồi  dưỡng học sinh giỏi: Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi thi Toán tuổi thơ khối 8 và hướng dẫn học sinh thực hiện các vòng tự luyện tiếp theo các cuộc thi trên Internet các cấp..

11. Chế độ thông tin báo cáo : chính xác kịp thời , thường xuyên theo dõi các thông tin của BGH của tổ CM

B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Tuần 32 ( chuyên môn tuần 27 )  ( Từ 02 tháng 03 đến 07  tháng  03/2015 )

- Thực hiện chuyên môn theo TKB

-Lên kế hoạch mượn, sử dụng ĐDDH tuần 28, lên kế hoạch giảng dạy kịp thời

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Tiếp tục hướng dẫn học sinh học sinh thực hiện các vòng tự luyện thi giải Toán trên Internet đến hết vòng thứ 16 để tham gia thi cấp tỉnh.

-Kiểm tra hồ sơ định kỳ theo quy định.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi Toán tuổi thơ khối 8

- Thực hiện giảng dạy HĐNGLL chủ điểm tháng 3  theo kế hoạch đã phân công.

- Dạy ôn cho học sinh khối 9 và các lớp phụ đạo học sinh yếu kém theo lịch.

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch.

- Lên kế hoạch dạy nghề tin 8 theo kế hoạch

2. Tuần 33 ( chuyên môn tuần 28 ) (Từ  09 tháng 03 đến 14 tháng 03/2015 )        -Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Lên kế hoạch mượn, sử dụng ĐDDH tuần 29, lên kế hoạch giảng kịp thời, dạy bù chậm chương trình. Các tổ  tiếp tục tổ chức chức các tiết hội giảng

-Tiếp tục hướng dẫn học sinh học sinh thực hiện các vòng tự luyện thi giải Toán trên Internet để tham gia vòng thi cấp tỉnh vòng thứ 17.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi Toán tuổi thơ khối 8

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch

-Tiếp tục thực hiện giảng dạy HĐNGLL chủ điểm tháng 03  theo kế hoạch đã phân công. Lên lịch dạy hướng nghiệp khối 9.

-Các tổ trưởng báo cáo chuyên môn tháng 03 về cho bộ phận phụ trách CM

3. Tuần 34( chuyên môn tuần 29 )( Từ 16  tháng 03 đến  21   tháng 03/2015  ).

-Thực hiện giảng dạy theo TKB ( áp dụng cho giáo viên tiếng Anh hoàn thành chương trình học nâng chuẩn)

-Lên kế hoạch mượn, sử dụng ĐDDH tuần 30, lên kế hoạch giảng kịp thời, dạy bù chậm chương trình.

- Lập danh sách cử giáo viên đưa học sinh  khối 8,9 tham gia thi giải Toán trên Internet cấp tỉnh.

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch

- Lập danh sách cử giáo viên đưa học sinh  khối 8 tham gia thi Toán tuổi thơ cấp huyện.

-Dạy hướng nghiệp khối 9 theo kế hoạch đã phân công.

4. Tuần 35( chuyên môn tuần 30 )( Từ 23  tháng 03 đến  28   tháng 03/2015  ).                                                         

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Lên kế hoạch mượn, sử dụng ĐDDH tuần 31, lên kế hoạch giảng kịp thời, dạy bù chậm chương trình theo kế hoạch.

- Học sinh lớp 9 tham gia thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh

- Các tổ chuyên môn triển khai ra đề cương ôn tập, chuan bị câu hỏi ôn tập, ra đề kiểm tra học kỳ 2.

- Lên kế hoạch thi học sinh giỏi 03 môn Toán, Tiếng anh, Ngữ văn lớp 6,7,8

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch

- Tiếp tục dạy hướng nghiệp khối 9 theo kế hoạch đã phân công.

 

 

 

Hòa Hiệp , ngày  28  tháng 02  năm 2015

                                                              Phó Hiệu Trưởng

                                                                     (Đã ký)

 

 

 

               Nguyễn Văn Sinh

 

 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 02/2015

đăng 15:18 18 thg 3, 2015 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh

Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc

Trường THCS Hòa Hiệp 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 02 /2015

 

A.      NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  01

1.     Nề nếp: Nhìn chung thực hiện nghiêm túc nề nếp CM, ra vào lớp. Tuy nhiên một số giáo viên coi kiểm tra chưa nghiêm.

2.     Công tác chuyên môn: Thực hiện nề nếp chuyên môn theo quy định, các tiếp tục tiến hành các tiết hội giảng, hôi thi theo kế hoạch.

-Các tổ lên kế hoạch dự giờ thăm lớp theo đúng tiến độ, Tổ chức thi giải Toán trên internet vòng thi cấp trường.

-Các tổ tổ chức sinh hoạt tổ nhóm CM tìm biện pháp nâng cao chất lượng.

- Tổ chức thi lý thuyết cho giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Tổ chức dạy ôn cho học sinh khối 9 và học sinh yếu kém các khối còn lại 6,7,8 

B.       KẾ HOẠCH THÁNG 02

I . KẾ HOẠCH CHUNG

1.     Nề nếp: Tiếp tục ổn định nề nếp lớp học thời gian trước và sau Tết.

2.     Công tác chuyên môn:

1.     Soạn giảng: Tiếp tục đầu tư cho công tác soạn giảng, soạn giảng đúng theo chuẩn kỹ năng kiến thức.

2.     Kiểm tra chấm trả bài KT: Thực hiện chấm trả bài KT kịp thời đúng PPCT, thống kê chất lượng bài kiểm tra vào sổ kế hoạch. .

3.     Dự giờ : các tổ lên kế hoạch  dự giờ thăm lớp giữa các thành viên trong tổ một cách cụ thể nhất .

4.     Hội giảng , chuyên đề :Tiếp tục hoàn thành hội giảng học kỳ 2, tổ chức các chuyên đề theo kế hoạch đã đăng ký.

5.      Sử dụng ĐDDH và thực hành thí nghiệm: lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH kịp thời , chính xác , tăng cường công tác mượn và sử dụng ĐDDH  hiện có của nhà trường.

6.     Dạy bù chương trình: Có kế hoạch dạy bù chương trình kịp thời, dạy bù chương trình. 

7.     Ra đề kiểm tra , nộp đề KT:

8.     Dạy HĐNGLL:  Thực hiện các buổi  ngoài giờ lên lớp từ tuần 2 của tháng . Trong tháng phải hoàn thành chủ điểm của tháng  trong tuần 1 hoặc tuần 2 của tháng. Dạy HĐNG phải lên kế hoạch  ở sổ kế hoạch của nhà trường .Giáo án NGLL thực hiện đúng theo mẫu đã triển khai.

9.     Dạy thêm học thêm , phụ đạo hs yếu kém : Tiếp tục dạy ôn cho học sinh khối 9 và phụ đạo học sinh yếu kém các khối

10. Bồi  dưỡng học sinh giỏi: Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa theo kế hoạch.

11. Chế độ thông tin báo cáo : chính xác kịp thời, thường xuyên theo dõi các thông tin của BGH của tổ CM

B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Tuần 28 ( chuyên môn tuần 25 )  ( Từ 02 tháng 02 đến 07  tháng  02/2015 )

- Thực hiện chuyên môn theo TKB .

-Lên kế hoạch mượn, sử dụng ĐDDH tuần 26, lên kế hoạch giảng dạy kịp thời

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Tiếp tục hướng dẫn học sinh học sinh thực hiện các vòng tự luyện thi giải Tiếng anh trên Internet đến hết vòng thứ 20 để tham gia thi cấp huyện.

-Tiếp tục hướng dẫn học sinh học sinh thực hiện các vòng tự luyện thi giải Toán trên Internet để tham gia vòng thi cấp trường vòng thứ 12.

- Thực hiện giảng dạy HĐNGLL chủ điểm tháng 2  theo kế hoạch đã phân công.

- Dạy ôn cho học sinh khối 9 và các lớp phụ đạo học sinh yếu kém theo lịch.

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch.

2. Tuần 29 ( chuyên môn tuần 26 ) (Từ  09 tháng 02 đến 14 tháng 02/2015 )– thực học đến ngày 11/2.

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Lên kế hoạch mượn, sử dụng ĐDDH tuần 27, lên kế hoạch giảng kịp thời, dạy bù chậm chương trình.

-Tiếp tục thực hiện giảng dạy HĐNGLL chủ điểm tháng 02  theo kế hoạch đã phân công

-Các tổ trưởng báo cáo chuyên môn tháng 02 về cho bộ phận phụ trách CM

          - Nghỉ tết Nguyên Đán theo kế hoạch

3. Tuần 30 ( Từ 16 tháng  02  đến 21 tháng  02/2015  )- Nghỉ Tết Âm lịch

4. Tuần 31( chuyên môn tuần 26 )   ( Từ 23  tháng 02 đến  28   tháng 02/2015  )-Thực học từ 25/2.

- Ổn định nề nếp chuyên môn sau khi nghỉ tết

-Tiếp tục thực hiện  nề nếp chuyên môn theo TKB.

-Lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH tuần 27, kế hoạch giảng dạy tuần 27.

-Chấn chỉnh nề nếp các lớp phụ đạo theo dõi để có chấn chỉnh kịp thời khâu nề nếp, sĩ số..

                                                           

 

Hòa Hiệp , ngày  30  tháng 01  năm 2015

                                                                             Phó Hiệu Trưởng

                                                                                    (Đã ký)

 

 

 

                            Nguyễn Văn Sinh

 

 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 01/2015

đăng 14:25 30 thg 12, 2014 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh   [ đã cập nhật 15:20 18 thg 3, 2015 ]

 

Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc

Trường THCS Hòa Hiệp 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 01 /2015

 

A.      NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  12

1.     Nề nếp:

- Nhìn chung thực hiện nghiêm túc giờ giấc ra vào lớp, các giáo viên được phân công coi kiểm tra học kỳ thực hiện khá nghiêm túc khâu coi kiểm tra. Tuy nhiên vẫn còn một số giáo viên làm việc riêng trong khi coi kiểm tra, một số tổ nộp đề kiểm tra học kỳ 1 còn chậm: tổ Sử -GD, Địa-Công nghệ.

2.     Công tác chuyên môn:

- Tổ chức tốt công tác ôn tập kiểm tra học kỳ 1, tổ chức coi chấm bài kiểm tra học kỳ nghiêm túc, vào điểm trên trang mạng nhìn chung kịp thời, hoàn thành các loại con điểm đúng tiến độ.

- Các tổ chuyên môn tổ chức duyệt sổ điểm cá nhân, tổ chức kiểm tra việc thực hiên chương trình của các thành viên trong tổ.

- Tổ chức họp xét 2 mặt giáo dục đúng tiến độ.

- Giáo viên bộ môn hoàn thành chương trình học kỳ 1, đồng thời tổ chức dạy bù các lớp chậm chương trình.

- Tổng hợp các bài kiểm tra kịp thời.

- Tồn tại:

- Một số đồng chi đi coi kiểm tra còn trể ( có trong biên bản), vào điểm trang mạng còn chậm, một số chưa vào điểm đúng thời gian quy định.

- Việc kiểm tra thực hiện chương trình của giáo viên còn chậm, thanh tra toàn diện chưa đúng kế hoạch, chưa kịp thời.

B.       KẾ HOẠCH THÁNG 01

 

I . KẾ HOẠCH CHUNG

1.     Nề nếp:

-Tiếp tục ổn định nề nếp CM của nhà trường , thực hiện tốt công tác trực 15 đầu giờ của GVCN,

GVCN, GVBM dạy khối  9 theo dõi lịch  học phụ đạo để thực hiện đúng giờ giấc, đồng thời nhắc nhỡ học sinh thực hiện tốt nề nếp các lớp học ôn.

- Giáo viên thực hiện tốt nề nếp giảng dạy 45 phút trên lớp, ra vào lớp đúng giờ .

2.     Công tác chuyên môn:

-        Một số cộng việc cụ thể:

-        Sắp xếp phân công lại chuyên môn học kỳ 2, chú ý đến các môn giảm, tăng tiết, bố trí sắp xếp CM học kỳ 2 hợp lí.

-        Các tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn công khai chất lượng đạt được các môn học do tổ quản lí để tìm biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn.

-        Tổ Toán, Ngữ văn, Lý-Tin và Tiếng anh hoàn thành hội thi tiết bốc thăm và hội giảng.

-        Tổ chức thi lý thuyết hội thi giáo viên dạy giỏi trường, tổ chức chấm sáng kiến kinh nghiệm.

-        Tiếp tục tổ chức các chuyên đề về đổi mới PP dạy học.

1.     Soạn giảng: Tiếp tục đầu tư cho công tác soạn giảng, soạn giảng đúng theo chuẩn kỹ năng kiến thức đã được tập huấn và chú trọng đến nội dung dạy tích hợp,  nội dung dạy lồng ghép. Chú ý kiến thức dạy tăng cường cho các lớp chọn

2.     Kiểm tra chấm trả bài KT: Thực hiện chấm trả bài KT kịp thời đúng PPCT, thống kê chất lượng bài kiểm tra vào sổ kế hoạch. .

3.     Dự giờ : các tổ lên kế hoạch  dự giờ thăm lớp giữa các thành viên trong tổ một cách cụ thể nhất .

4.     Hội giảng , chuyên đề :Tiếp tục hoàn thành hội giảng học kỳ 2, tổ chức các chuyên đề theo kế hoạch đã đăng ký.

5.      Sử dụng ĐDDH và thực hành thí nghiệm: lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH kịp thời , chính xác , tăng cường công tác mượn và sử dụng ĐDDH  hiện có của nhà trường. Các tổ lên kế hoạch làm ĐDDH trong năm.

6.     Dạy bù chương trình: Có kế hoạch dạy bù chương trình kịp thời, dạy bù chương trình  phải đăng ký ở sổ kế hoạch dạy bù của nhà trưởng .

7.     Ra đề kiểm tra , nộp đề KT: Lưu ý trong khâu ra đề cũng phải bám sát chuẩn kỹ năng kiến thức, các môm thuộc bộ môn khoa học xã hội cần phải tăng cường câu hỏi mở để phát huy tính sáng tạo của HS .Khi ra đề cân lưu ý đến các đối tượng học sinh đặc biệt học sinh yếu,TB yếu, bố cục đề sao cho hợp lý để phảm ánh đúng chất lượng của học sinh, cũng không quá khó, mà cũng không dễ quá . Yêu cầu đề ra phải đúng mẫu đã quy định, đề cùng đáp án nộp một lúc. Nộp trước ngày KT ít nhất 5 ngày .

8.     Dạy HĐNGLL:  Thực hiện các buổi  ngoài giờ lên lớp từ tuần 2 của tháng . Trong tháng phải hoàn thành chủ điểm của tháng  trong tuần 1 hoặc tuần 2 của tháng. Dạy HĐNG phải lên kế hoạch  ở sổ kế hoạch của nhà trường .Giáo án NGLL thực hiện đúng theo mẫu đã triển khai.

9.     Dạy thêm học thêm , phụ đạo hs yếu kém : Tiếp tục dạy ôn cho học sinh khối 9 và phụ đạo học sinh yếu kém các khối

10. Bồi  dưỡng học sinh giỏi: Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa theo kế hoạch.

11. Chế độ thông tin báo cáo : chính xác kịp thời , thường xuyên theo dõi các thông tin của BGH của tổ CM

 

B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Tuần 23 ( chuyên môn tuần 20 )  ( Từ 29 tháng 12 đến 03  tháng  01/2015 )

- Thực hiện chuyên môn theo TKB học kỳ II.

-Lên kế hoạch mượn, sử dụng ĐDDH tuần 21, lên kế hoạch giảng dạy kịp thời

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Tiếp tục hướng dẫn học sinh học sinh thực hiện các vòng tự luyện thi giải Tiếng anh trên Internet đến hết vòng thứ 20 để tham gia thi cấp huyện.

-Tiếp tục hướng dẫn học sinh học sinh thực hiện các vòng tự luyện thi giải Toán trên Internet để tham gia vòng thi cấp trường vòng thứ 12.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa

- Thực hiện giảng dạy HĐNGLL chủ điểm tháng 1  theo kế hoạch đã phân công.

- Dạy ôn cho học sinh khối 9 và các lớp phụ đạo học sinh yếu kém theo lịch.

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch.

- Dạy nghề tin 8 theo kế hoạch

2. Tuần 24 ( chuyên môn tuần 21 ) (Từ  05 tháng 01 đến 10 tháng 01/2015 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Lên kế hoạch mượn, sử dụng ĐDDH tuần 22, lên kế hoạch giảng kịp thời, dạy bù chậm chương trình. Các tổ  tiếp tục tổ chức chức các tiết hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo kế hoạch.

-Tiếp tục hướng dẫn học sinh học sinh thực hiện các vòng tự luyện thi giải Tiếng anh trên Internet đến hết vòng thứ 20 để tham gia thi cấp huyện vào ngày 10 và 11 tháng 1.

-Tiếp tục hướng dẫn học sinh học sinh thực hiện các vòng tự luyện thi giải Toán trên Internet để tham gia vòng thi cấp trường vòng thứ 12.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa

-Kiểm tra hồ sơ định kỳ theo quy định.

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch

-Tiếp tục thực hiện giảng dạy HĐNGLL chủ điểm tháng 01  theo kế hoạch đã phân công

-Các tổ trưởng báo cáo chuyên môn tháng 01 về cho bộ phận phụ trách CM

       

3. Tuần 25 ( chuyên môn tuần 22 )  ( Từ 12 tháng  01  đến 17 tháng  01/2015  )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Lên kế hoạch mượn, sử dụng ĐDDH tuần 23, lên kế hoạch giảng kịp thời, dạy bù chậm chương trình. Các tổ  tiếp tục tổ chức chức các tiết hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo kế hoạch.

-Tiếp tục hướng dẫn học sinh học sinh thực hiện các vòng tự luyện thi giải Toán trên Internet để tham gia vòng thi cấp trường vòng thứ 12.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa, đội tuyển học sinh giỏi VH tham gia thi cấp huyện vào ngày 15/1

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch

- Học sinh tham gia thi sáng tạo khoa học kĩ thuật cấp tỉnh

4. Tuần 26 ( chuyên môn tuần 23 ) ( Từ 09  tháng 01 đến  24   tháng 01/2015  )

-Tiếp tục thực hiện  nề nếp chuyên môn theo TKB.

-Các tổ  tiếp tục tổ chức chức các tiết  hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo kế hoạch.

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút , bài kiểm tra 1 tiết theo PPCT .

-Lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH tuần 24, kế hoạch giảng dạy tuần 24.

-Duy trì tốt nề nếp các tiết dạy phụ đạo theo dõi để có chấn chỉnh kịp thời khâu nề nếp, sĩ số..

5. Tuần 27 ( chuyên môn tuần 24 ) ( Từ 26  tháng 01 đến  31   tháng 01/2015  )

-Tiếp tục thực hiện  nề nếp chuyên môn theo TKB.

-Các tổ  báo cáo kết quả hội giảng, hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường 04 tổ còn lại.

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút , bài kiểm tra 1 tiết theo PPCT .

-Lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH tuần 25, kế hoạch giảng dạy tuần 25.

-Duy trì tốt nề nếp các tiết dạy phụ đạo theo dõi để có chấn chỉnh kịp thời khâu nề nếp, sĩ số..

-Lên kế hoạch thi học sinh giỏi cấp trường đối với 03 môn Toán, Ngữ văn, Anh văn khối 6,7,8

 

                                                       Hòa Hiệp , ngày  30  tháng 12  năm 2014

                                                                         Phó Hiệu Trưởng

                                                                                (Đã ký)

 

 

 

                            Nguyễn Văn Sinh

 

 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12/2014

đăng 14:23 30 thg 12, 2014 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh

 

Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc

Trường THCS Hòa Hiệp 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12  /2014

 

A.        NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  11

1.     Nề nếp:

-Nhìn chung nề nếp chuyên môn của nhà trường đi vào ổn định, các giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt lớp đầu giờ có hiệu quả. Tuy nhiên, học sinh ở các lớp học ôn đặc biệt là học sinh các lớp 9 đi học còn vắng nhiều.

2. Công tác chuyên môn:

- Thực hiện các tiết hội giảng, hội thi theo kế hoạch, tổ chức các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết đúng PPCT, chấm trả bài kiểm tra kịp thời.

- Giáo viên tổ chức dạy bù các tiết chậm chương trình, các tổ lên kế hoạch dự giờ thăm lớp đúng quy định.

Tồn tại: việc thanh tra toàn diện chưa đúng kế hoạch, việc thực hiện các chuyên đề về đổi mới PP dạy học còn hạn chế.

B.        KẾ HOẠCH THÁNG 12

I . KẾ HOẠCH CHUNG

1.     Nề nếp:

-Tiếp tục ổn định nề nếp CM của nhà trường , thực hiện tốt công tác trực 15 đầu giờ của GVCN,

GVCN, GVBM dạy khối  9 theo dõi lịch  học phụ đạo để thực hiện đúng giờ giấc, đồng thời nhắc nhỡ học sinh thực hiện tốt nề nếp các lớp học ôn.

- Giáo viên thực hiện tốt nề nếp giảng dạy 45 phút trên lớp, ra vào lớp đúng giờ .

2.     Công tác chuyên môn:

-        Thực hiện chuyên môn theo TKB.

-        Tổ chức tốt các tiết ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ 1, ra đề cương ôn tập, tiển khai đề cương ôn tập đến từng học sinh, ra đề kiểm tra học kỳ 1 nộp đề kiểm tra học kỳ 1 chậm nhất vào ngày 6/12.

-        Hoàn thành chế độ con điểm đúng tiến độ, cho học sinh vắng các bài kiểm tra kiểm tra bù.

-        Rà soát lại các tiết chương trình tránh bỏ sót hoặc dạy gộp. Tổ trưởng tiến hành kiểm tra việc thực hiện chường trình. Các giáo viên dạy chậm chương trình có kế hoạch dạy bù các tiết chậm theo đúng tiến độ.

-        Nhập điểm vào phần mền trước ngày 15 tháng 12.

-        Tổ chức kiểm tra học kỳ 1 đúng kế hoạch, thực hiện nghiêm túc khâu coi, chấm, vào điểm học bạ.

-        Một số cộng việc cụ thể:

1.     Soạn giảng: Tiếp tục đầu tư cho công tác soạn giảng, soạn giảng đúng theo chuẩn kỹ năng kiến thức đã được tập huấn và chú trọng đến nội dung dạy tích hợp,  nội dung dạy lồng ghép. Chú ý kiến thức dạy tăng cường cho các lớp chọn

2.     Kiểm tra chấm trả bài KT: thực hiện chấm trả các bài kiểm tra 1 tiết và học kỳ 1 chính xác, khách quan.

3.      Sử dụng ĐDDH và thực hành thí nghiệm: lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH kịp thời , chính xác , tăng cường công tác mượn và sử dụng ĐDDH  hiện có của nhà trường.

4.     Dạy bù chương trình: Có kế hoạch dạy bù chương trình kịp thời, dạy bù chương trình  phải đăng ký ở sổ kế hoạch dạy bù của nhà trưởng .

5.     Ra đề kiểm tra , nộp đề KT: Ra đề kiểm tra học kỳ bám sát ma trận, đề ra phải phân hóa được các đối tượng học sinh, bám sát chuẩn kỹ năng kiến thức, tăng cường câu hỏi mở đối với các môn khoa học xã hội.

6.     Dạy HĐNGLL:  Thực hiện chủ điểm tháng 12 đúng kế hoạch.

7.     Dạy thêm học thêm , phụ đạo hs yếu kém : Tiếp tục dạy ôn tập cho học sinh khối 9 và phụ đạo học sinh yếu kém các khối.

8.     Bồi  dưỡng học sinh giỏi: Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa theo kế hoạch đã đề ra.

9.     Chế độ thông tin báo cáo : chính xác kịp thời , thường xuyên theo dõi các thông tin của BGH của tổ CM

B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Tuần 19 ( chuyên môn tuần 16 )  ( Từ 01 tháng 11 đến 06  tháng  11/2014 )

     - Thực hiện chuyên môn theo TKB.

     - Tiếp tục có kế hoạch ôn tập, xây dựng đề cương ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra học kỳ 1.

     - Tiếp tục hoàn thành chế độ con điểm đúng thời gian quy định, nhập điểm vào phần mềm trên mạng

     - Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa theo kế hoạch, nhắc nhỡ học sinh thực hiện các vòng tự luyện thi Toán và Tiếng anh trên Internet.

     - Dạy bù các tiết chậm chương trình.

     - Lên kế hoạch kiểm tra học kỳ 1 các môn trường ra đề.

2. Tuần 20 ( chuyên môn tuần 17 ) (Từ  08 tháng 11 đến 13 tháng 11/2014 )

     - Thực hiện chuyên môn theo TKB

     - Các tổ nộp đề kiểm tra học kỳ 1 cho chuyên môn, chuẩn bị in ấn đề kiểm tra học kỳ 1

-Tiếp tục ôn tập cho học sinh, tổ chức kiểm tra học kỳ 1 theo kế hoạch

    - Tiếp tục hoàn thành chế độ con điểm đúng thời gian quy định, nhập điểm vào phần mềm trên mạng

     - Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa theo kế hoạch, nhắc nhỡ học sinh thực hiện các vòng tự luyện thi Toán và Tiếng anh trên Internet.

 

 3. Tuần 21 ( chuyên môn tuần 18 )  ( Từ 15 tháng  11  đến 20 tháng  11/2014  )

          - Thực hiện chuyên môn theo TKB

          - Tiếp tục tổ chức kiểm tra học kỳ 1 các môn trường ra đề và kiểm tra học kỳ 1 các môn Sở, Phòng ra đề.

          - Các tổ tiến hành kiểm tra việc thực hiện chương trình của các thành viên trong tổ.

          - Nhập điểm vào phần mền

4. Tuần 22 ( chuyên môn tuần 19 ) ( Từ 22  tháng 11 đến  27   tháng 11/2014  )

- Thực hiện chuyên môn theo TKB

- Chấm bài kiểm tra học kỳ 1 các môn Toán, Ngữ văn.

          - Các tổ tiếp tục tiến hành kiểm tra việc thực hiện chương trình của các thành viên trong tổ.

          - Nhập điểm vào phần mền, hoàn thành việc nhập điểm kiểm tra học kỳ các môn Phòng , Sở ra đề.

          - Hoàn thành in phiếu liên lạc cho học sinh. Vào điểm học bạ

          - Phân công chuyên môn, sắp xếp TKB học kỳ 2.

                                                      Hòa Hiệp , ngày  30  tháng 11  năm 2014

                                                                         Phó Hiệu Trưởng

                                                                                (Đã ký)

 

                           Nguyễn Văn Sinh

 

 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11/2014

đăng 14:21 30 thg 12, 2014 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh

 

Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc

Trường THCS Hòa Hiệp 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11  /2014

 

A.        NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  10

1.     Nề nếp:

-Nhìn chung nề nếp chuyên môn của nhà trường đi vào ổn định, các giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt lớp đầu giờ  theo dõi sát lớp chủ nhiệm. GVBM thực hiện khá nghiêm túc giờ giấc ra vào lớp.

2.     Công tác chuyên môn:

- Thực hiện được các tiết hội giảng, hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường tiết tự chọn.

- Thực hiện chế độ dự giờ thăm lớp theo kế hoạch đã phân công.

- Thực hiên các bài kiểm tra 15 phút, 1 tiết đúng tiến độ, ra đề kiểm tra, nộp đề kiểm tra đúng thời gian quy định.

- Tổ chức bồi dưỡng học sinh tham gia thi casio cấp trường.

- Tổ chức tập huấn được các chuyên đề về đổi mới PP dạy học đã được tập huấn trong đợt hè.

- Đã kiểm tra hồ sơ định kỳ theo đúng kế hoạch.

B.        KẾ HOẠCH THÁNG 11

 

I . KẾ HOẠCH CHUNG

1.     Nề nếp:

-Tiếp tục ổn định nề nếp CM của nhà trường , thực hiện tốt công tác trực 15 đầu giờ của GVCN,

GVCN, GVBM dạy khối  9 theo dõi lịch  học phụ đạo để thực hiện đúng giờ giấc, đồng thời nhắc nhỡ học sinh thực hiện tốt nề nếp các lớp học ôn.

- Giáo viên thực hiện tốt nề nếp giảng dạy 45 phút trên lớp, ra vào lớp đúng giờ .

2.     Công tác chuyên môn:

-Thực hiện các tiết hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường tiết tự chọn theo đúng kế hoạch.

- Tổ chức kiểm tra các bài kiểm tra 1 tiết theo đúng kế hoạch trong PPCT đã quy định.

-Tiếp tục tổ chức tốt các buổi dạy ôn học sinh khối 9 và dạy phụ đạo học sinh yếu kém theo đúng lịch đã phân công.

- Thực hiện dạy các tiết HĐNGLL theo đúng kế hoạch đã phân công.

- Tiếp tục tổ chức bổi dưỡng học sinh giỏi thi casio và học sinh giỏi các môn văn hóa theo đúng kế hoạch.

- Nhập điểm kiểm tra 15 phút và một tiết theo đúng thời gian đã quy định vào phần mềm.

-        Một số cộng việc cụ thể:

1.     Soạn giảng: Tiếp tục đầu tư cho công tác soạn giảng, soạn giảng đúng theo chuẩn kỹ năng kiến thức đã được tập huấn và chú trọng đến nội dung dạy tích hợp,  nội dung dạy lồng ghép. Chú ý kiến thức dạy tăng cường cho các lớp chọn

2.     Kiểm tra chấm trả bài KT: Thực hiện chấm trả bài KT kịp thời để phát huy tối đa tính hiệu quả của công tác kiểm tra.

3.     Dự giờ : các tổ lên kế hoạch  dự giờ thăm lớp giữa các thành viên trong tổ .

4.     Hội giảng , chuyên đề :các tổ tiến hành các tiết hội giảng, hội thi theo kế hoạch chú ý phân công giám khảo dự giờ các tiết dạy đầy đủ.

5.      Sử dụng ĐDDH và thực hành thí nghiệm: lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH kịp thời , chính xác , tăng cường công tác mượn và sử dụng ĐDDH  hiện có của nhà trường.

6.     Dạy bù chương trình: Có kế hoạch dạy bù chương trình kịp thời, dạy bù chương trình  phải đăng ký ở sổ kế hoạch dạy bù của nhà trưởng .

7.     Ra đề kiểm tra , nộp đề KT: Lưu ý trong khâu ra đề cũng phải bám sát chuẩn kỹ năng kiến thức, các môm thuộc bộ môn khoa học xã hội cần phải tăng cường câu hỏi mở để phát huy tính sáng tạo của HS .Khi ra đề cân lưu ý đến các đối tượng học sinh đặc biệt học sinh yếu,TB yếu, bố cục đề sao cho hợp lý để phảm ánh đúng chất lượng của học sinh, cũng không quá khó, mà cũng không dễ quá . Yêu cầu đề ra phải đúng mẫu đã quy định, đề cùng đáp án nộp một lúc. Nộp trước ngày KT ít nhất 5 ngày .

8.     Dạy HĐNGLL:  Thực hiện các buổi  ngoài giờ lên lớp từ tuần 2 của tháng . Trong tháng phải hoàn thành chủ điểm của tháng  trong tuần 1 hoặc tuần 2 của tháng. Dạy HĐNG phải lên kế hoạch  ở sổ kế hoạch của nhà trường .Giáo án NGLL thực hiện đúng theo mẫu đã triển khai.

9.     Dạy thêm học thêm , phụ đạo hs yếu kém : GVCN, GVBM theo giỏi nhắc nhỡ học sinh về ý thức và nề nếp các lớp học ôn, học phụ đạo để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

10. Bồi  dưỡng học sinh giỏi: Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa,  giải toán trên máy tính casio cấp huyện.

11. Chế độ thông tin báo cáo : chính xác kịp thời , thường xuyên theo dõi các thông tin của BGH của tổ CM

 

B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Tuần 15 ( chuyên môn tuần 12 )  ( Từ 03 tháng 11 đến 08  tháng  11/2014 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Lên kế hoạch mượn, sử dụng ĐDDH tuần 13, lên kế hoạch giảng dạy kịp thời, dạy bù chậm chương trình. Các tổ tiến hành các tiết  hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

- Thực hiện giảng dạy HĐNGLL chủ điểm tháng 11  theo kế hoạch đã phân công.

- Dạy ôn cho học sinh theo lịch.

-Tiếp tục hướng dẫn cho học sinh thực hiện các vòng tự luyện thi giải Toán và Tiếng anh trên Internet .

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch

-Kiểm tra hồ sơ định kỳ theo quy định.

2. Tuần 16 ( chuyên môn tuần 13 ) (Từ  10 tháng 11 đến 15 tháng 11/2014 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Lên kế hoạch mượn, sử dụng ĐDDH tuần 14, lên kế hoạch giảng kịp thời, dạy bù chậm chương trình. Các tổ  tiếp tục tổ chức chức các tiết hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo kế hoạch.

-Tiếp tục hướng dẫn cho học sinh thực hiện các vòng tự luyện thi giải Toán và Tiếng anh trên Internet . Lập danh sách học sinh tham gia thi Tiếng anh trên Internet cấp trường.

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch

-Tiếp tục thực hiện giảng dạy HĐNGLL chủ điểm tháng 11  theo kế hoạch đã phân công

-Các tổ trưởng báo cáo chuyên môn tháng 11 về cho bộ phận phụ trách CM

-Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho học sinh tham gia cuốc thi Tiết kiệm điện.

         3. Tuần 17 ( chuyên môn tuần 14 )  ( Từ 17 tháng  11  đến 22 tháng  11/2014  )

-Lên kế hoạch mượn, sử dụng ĐDDH tuần 15, lên kế hoạch  giảng kịp thời, dạy bù chậm chương trình.

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch

-Tiếp tục thực hiện lịch phụ đạo theo kế hoạch của CM

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch

- Tiếp tục bồi dưỡng kiên thức về sử dụng điện một cách tiết kiệm để đội tuyển tham gia thi cấp huyện

4. Tuần 18 ( chuyên môn tuần 15 ) ( Từ 24  tháng 11 đến  29   tháng 11/2014  )

-Tiếp tục thực hiện  nề nếp chuyên môn theo TKB.

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút , bài kiểm tra 1 tiết theo PPCT .

-Lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH tuần 16, kế hoạch giảng dạy tuần 16.

- Tổ chức cho học sinh thực hiện xong vòng tự luyên thứ 15 tham gia thi giải Tiếng anh trên Internet cấp trường vào ngày 29 tháng 11 năm 2014.

-Duy trì tốt nề nếp các tiết dạy phụ đạo theo dõi để có chấn chỉnh kịp thời khâu nề nếp, sĩ số..

                                                           

Hòa Hiệp , ngày  30  tháng 10  năm 2014

                                                           Phó Hiệu Trưởng

                                                                   (Đã ký)

 

 

 

               Nguyễn Văn Sinh

 

 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2014

đăng 14:58 6 thg 10, 2014 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh

 

Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc

Trường THCS Hòa Hiệp 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10  /2014

 

A.        NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  9

1.     Nề nếp:

-Nhìn chung nề nếp chuyên môn của nhà trường đi vào ổn định, các giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt lớp đầu giờ có hiệu quả , một số giáo viên chủ nhiệm nhiệt tình với lớp, theo dõi sát lớp chủ nhiệm. Tuy nhiên, học sinh ở các lớp học ôn đặc biệt là học sinh các lớp 9 đi học còn vắng nhiều, các giáo viên chủ nhiệm cần có biên pháp chấn chỉnh.

2.     Công tác chuyên môn:

- Tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm của khối 6 theo đúng kế hoạch của PGD, chấm bài khảo sát và tổng hợp điểm kiểm tra kịp thời.

- Hoàn thành việc xây dựng PPCT cho năm học 2014-2015.

- Các tổ chuyên môn đã kiểm tra hồ sơ giáo án của giáo viên định kỳ.

- Hướng dẫn học sinh thi giải Tiếng anh và Toán trên Internet.

- Hướng dẫn cho học sinh khối 6 ôn tập về kiến thức tiết kiệm điện, tổ chức cho học sinh khối 6 thi tìm hiểu và sử dụng điện một cách tiết kiệm.

-Tổ chức hội giảng và hội thi giáo viên dạy giòi cấp trường tiết tự chọn.

- Tổ chức bồi dưỡng học sinh tham gia thi học sinh giỏi Casio cấp huyện. 

B.        KẾ HOẠCH THÁNG 10

I . KẾ HOẠCH CHUNG

1.     Nề nếp:

-Tiếp tục ổn định nề nếp CM của nhà trường , thực hiện tốt công tác trực 15 đầu giờ của GVCN,

GVCN, GVBM dạy khối  9 theo dõi lịch  học phụ đạo để thực hiện đúng giờ giấc, đồng thời nhắc nhỡ học sinh thực hiện tốt nề nếp các lớp học ôn.

- Giáo viên thực hiện tốt nề nếp giảng dạy 45 phút trên lớp, ra vào lớp đúng giờ .

2.     Công tác chuyên môn:

-Thực hiện các tiết hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường tiết tự chọn theo đúng kế hoạch.

- Tổ chức kiểm tra các bài kiểm tra 1 tiết theo đúng kế hoạch trong PPCT đã quy định.

-Tiếp tục tổ chức tốt các buổi dạy ôn học sinh khối 9 và dạy phụ đạo học sinh yếu kém theo đúng lịch đã phân công.

- Thực hiện dạy các tiết HĐNGLL theo đúng kế hoạch.

- Tiếp tục tổ chức bổi dưỡng học sinh giỏi thi casio và học sinh giỏi các môn văn hóa theo đúng kế hoạch.

- Nhập điểm kiểm tra 15 phút và một tiết theo đúng thời gian đã quy định vào phần mềm.

- Tổ chức cho học sinh thi em yêu lịch sử Việt Nam, nộp bài dự thi về cho nhà trường trước ngày 13 tháng 10.

- Tổ chức cho học sinh thi nghiên cứu khoa học đối với học sinh khối 8,9 theo kế hoạch.

- Lập danh sách học sinh tham gia thi Casio cấp huyện nộp PGD.

-        Một số cộng việc cụ thể:

1.     Soạn giảng: Tiếp tục đầu tư cho công tác soạn giảng, soạn giảng đúng theo chuẩn kỹ năng kiến thức đã được tập huấn và chú trọng đến nội dung dạy tích hợp,  nội dung dạy lồng ghép. Chú ý kiến thức dạy tăng cường cho các lớp chọn

2.     Kiểm tra chấm trả bài KT: Thực hiện chấm trả bài KT kịp thời để phát huy tối đa tính hiệu quả của công tác kiểm tra tránh tình trạng để quá lâu .

3.     Dự giờ : các tổ lên kế hoạch  dự giờ thăm lớp giữa các thành viên trong tổ .

4.     Hội giảng , chuyên đề :các tổ tiến hành cho giáo viên đăng ký số lượng thành viên trong tổ tham gia hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. Tiến hành dạy các tiết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và hội giảng từ ngày 29 tháng 9 năm 2014( lịch cụ thể sẽ có sau) .Tiếp tục tổ chức các chuyên đề về đổi mới PP dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

5.      Sử dụng ĐDDH và thực hành thí nghiệm: lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH kịp thời , chính xác , tăng cường công tác mượn và sử dụng ĐDDH  hiện có của nhà trường. Các tổ lên kế hoạch làm ĐDDH trong năm.

6.     Dạy bù chương trình: Có kế hoạch dạy bù chương trình kịp thời, dạy bù chương trình  phải đăng ký ở sổ kế hoạch dạy bù của nhà trưởng .

7.     Ra đề kiểm tra , nộp đề KT: Lưu ý trong khâu ra đề cũng phải bám sát chuẩn kỹ năng kiến thức, các môm thuộc bộ môn khoa học xã hội cần phải tăng cường câu hỏi mở để phát huy tính sáng tạo của HS .Khi ra đề cân lưu ý đến các đối tượng học sinh đặc biệt học sinh yếu,TB yếu, bố cục đề sao cho hợp lý để phảm ánh đúng chất lượng của học sinh, cũng không quá khó, mà cũng không dễ quá . Yêu cầu đề ra phải đúng mẫu đã quy định, đề cùng đáp án nộp một lúc. Nộp trước ngày KT ít nhất 5 ngày .

8.     Dạy HĐNGLL:  Thực hiện các buổi  ngoài giờ lên lớp từ tuần 2 của tháng . Trong tháng phải hoàn thành chủ điểm của tháng  trong tuần 1 hoặc tuần 2 của tháng. Dạy HĐNG phải lên kế hoạch  ở sổ kế hoạch của nhà trường .Giáo án NGLL thực hiện đúng theo mẫu đã triển khai.

9.     Dạy thêm học thêm , phụ đạo hs yếu kém : GVCN, GVBM theo giỏi nhắc nhỡ học sinh về ý thức và nề nếp các lớp học ôn, học phụ đạo để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

10. Bồi  dưỡng học sinh giỏi: cho học sinh đăng ký môn bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa,  giải toán trên máy tính casio.

11. Chế độ thông tin báo cáo : chính xác kịp thời , thường xuyên theo dõi các thông tin của BGH của tổ CM

B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Tuần 10 ( chuyên môn tuần 07 )  ( Từ 29 tháng 9 đến 04  tháng  10/2014 

-Thực hiện giảng dạy theo TKB .Phân công lại CM và TKB cho nhóm giáo viên Sử-GD tham gia học chuyên môn.

-Lên kế hoạch mượn, sử dụng ĐDDH tuần 8, lên kế hoạch giảng dạy kịp thời, dạy bù chậm chương trình. Các tổ tiến hành các tiết  hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Tiếp tục hướng dẫn học sinh tạo tài khoản thi giải Tiếng anh và Toán trên Internet.

- Thực hiện giảng dạy HĐNGLL chủ điểm tháng 10  theo kế hoạch đã phân công.

- Dạy ôn cho học sinh theo lịch.

- Bồi dưỡng học sinh thi giải Toán trên máy tính Casio.

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch

2. Tuần 11 ( chuyên môn tuần 08) (Từ  06 tháng 10 đến 11 tháng 10/2014 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Lên kế hoạch mượn, sử dụng ĐDDH tuần 9, lên kế hoạch giảng kịp thời, dạy bù chậm chương trình. Các tổ  tiếp tục tổ chức chức các tiết hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo kế hoạch.

-Kiểm tra hồ sơ định kỳ theo quy định.

-Tiếp tục hướng dẫn cho học sinh tạo tài khoản thi giải Toán và Tiếng anh trên Internet và thực hiện các vòng tự luyện.

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch

-Tiếp tục thực hiện giảng dạy HĐNGLL chủ điểm tháng 10  theo kế hoạch đã phân công

-Các tổ trưởng báo cáo chuyên môn tháng 10 về cho bộ phận phụ trách CM

-Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho học sinh tham gia cuốc thi Tiết kiệm điện.

- Nộp bài thi Em yêu lịch sử Việt Nam cho chuyên môn.

         3. Tuần 12 ( chuyên môn tuần 09 )  ( Từ 13 tháng  10  đến 18 tháng  10/2014  )

-Lên kế hoạch mượn, sử dụng ĐDDH tuần 10, lên kế hoạch  giảng kịp thời,  dạy bù chậm chương trình.

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch

- Tiếp tục thực hiện lịch phụ đạo theo kế hoạch của CM

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch

-Các tổ  tiếp tục tổ chức chức các tiết  hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo kế hoạch.

- Tiếp tục bồi dưỡng kiên thức về sử dụng điện một cách tiết kiệm để đội tuyển tham gia thi cấp huyện

4. Tuần 13 ( chuyên môn tuần 10 ) ( Từ 20  tháng 10 đến  25   tháng 10/2014  )

-Tiếp tục thực hiện  nề nếp chuyên môn theo TKB.

-Các tổ  tiếp tục tổ chức chức các tiết  hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo kế hoạch.

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút , bài kiểm tra 1 tiết theo PPCT .

-Lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH tuần 11, kế hoạch giảng dạy tuần 11.

-Duy trì tốt nề nếp các tiết dạy phụ đạo theo dõi để có chấn chỉnh kịp thời khâu nề nếp, sĩ số..

5. Tuần 14 ( chuyên môn tuần 11 ) ( Từ 27  tháng 10 đến  01   tháng 11/2014  )

-Tiếp tục duỳ trì tốt nề nếp chuyên môn.

-Các tổ báo cáo số liệu hội giảng  và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường đợt 1 về cho CM.

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút , bài kiểm tra 1 tiết theo PPCT .

-Lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH tuần 10, kế hoạch giảng dạy tuần 12.

-Tiếp tục thực hiện lịch phụ đạo theo kế hoạch của CM

                                                            Hòa Hiệp , ngày  30  tháng 9 năm 2014

                                                                         Phó Hiệu Trưởng

                                                                                (Đã ký)

 

 

 

               Nguyễn Văn Sinh

 

 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2014

đăng 15:33 24 thg 9, 2014 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh


KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8/2014

đăng 15:31 24 thg 9, 2014 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh


1-10 of 44