KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 04/2010

đăng 23:38, 31 thg 3, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

Phòng GD & ĐT Xuyên Mộc           KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG  4/2010

Trường THCS Hòa Hiệp

 

A.     NHẬN XÉT HOẠT ĐỘNG THÁNG  03

I.       NỀ NẾP: Nhìn chung thực hiện tương đối nghiêm túc nề nếp chuyên môn của nhà trường. Đa số giáo viên đảm bảo giờ ngày công . Tuy nhiên, trong tháng vẫn còn một số giáo viên ra sớm, vào lớp trễ, một số giáo viên chủ nhiệm chưa thực hiện tốt công tác trực 15 phút đầu giờ. Một số giáo viên nghỉ nhờ người dạy thay nhưng không báo với BGH trực.

II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Trong tháng 3 nhìn nhung các đ/c giáo viên thực hiện nghiêm túc công tác chuyên môn như soạn giảng, dự giờ và thực hiện các tiết thực hành thí nghiệm. Thực hiện các bài kiêm tra 1 tiết và 15 phút đúng theo PPCT.Tổ chức hội giảng đúng theo kế hoạch.Các tổ đã tổ chức các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học lồng ghép với các tiết hội giảng. Tuy nhiên, trong công tác chuyên môn còn một số tồn tại như:

-Việc chấm trả bài còn chậm , nhất là bài 15 phút, thống kê chất lượng các bài kiểm tra vào sổ kế hoạch giảng dạy một số gv thực hiện chưa kịp thời. Một số giáo viên coi kiểm tra chưa nghiêm dẫn đến một số lớp chất  lượng phản ánh chưa đúng lực học của học sinh. Một số giáo viên phê sổ đầu bài chưa kịp thời còn thiếu các thông tin của tiêt dạy như: tiết PPCT, nội dung bài dạy , nhận xét đánh giá tiết dạy…Trong công tác soạn giảng : một vài giáo  viên chưa đầu tư cho công tác soạn giảng dẫn đến soạn thiếu nội dung , ghi nội dung tiết dạy không đúng với tiết ppct. Trong công tác phụ đạo học sinh yếu kém một vài giáo viên chưa thật sự nhiệt tình  . Trong công tác hội giảng một số tiết số lượng giám khảo dự chưa đủ số người  theo quy định.  

B .KẾ HOẠCH THÁNG  04.

I . KẾ HOẠCH CHUNG

I.        NỀ NẾP :

Tiếp tục ổn định nề nếp CM của nhà trường ,   gv được phân công coi kiểm tra thực hiện đúng lịch, gvcn tăng cường công tác trực 15 phút đầu giờ. Giáo viên dạy thực hành tin, dạy HĐNGLL, TD trái buổi, phụ đạo tiếp tục quán triệt nề nếp , cũng như ý thức , tinh thần trách nhiệm trong giờ học của các em. GVCN khối9 chấn chỉnh nề nếp cũng như sĩ số hs tham gia các lớp học phụ đạo tháng cuối , động viên nhắc nhỡ các em tham gia hoc  đầy đủ.

II.  CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:

       Lập nhiều thành tích trong hoạt động CM chào mừng ngày 30-04 và ngày 01-05

1.      Soạn giảng: Tiếp tục đầu tư cho công tác soạn giảng , chấn chỉnh các tồn tại đã được nhắc nhỡ,chú trọng đến hệ thống câu hỏi phần  ôn tập trong mỗi tiết dạy.Đầu tư hơn nữa cho việc soạn bài ở nhà , chú trọng đến đối tượng học sinh yếu kém. 

2.      Công tác kiểm tra, chấm trả bài KT: Ra đề kiểm tra học kỳ 2 mỗi môn 02 đề 01 chính thức và 01 đề dự bị, thời gian làm bài 45 phút , đề phải có hướng dẫn chấm và biểu điểm cụ thể, đề đánh theo mẫu quy định của chuyên môn. Thực hiện chấm trả bài KT  kịp thời để phát huy  tính hiệu quả của công tác kiểm tra . GVBM tiếp tục có biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn đối những môn có tỷ lệ học sinh yếu kém cao Các tổ chyên môn thường xuyên theo dõi chất lượng các môn của tổ mình quản lý để trong các buổi sinh hoạt tổ nhóm cm thảo luận tìm biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng . như tăng cường dự giờ, tăng cường kiểm tra giám sát việc giảng dạy  của tổ viên  . Trong khâu ra đề KT cần chú ý đến các đối tượng yếu kém, nội dung đề phải phù hợp với hai loại đối tượng này .

3.      Dự giờ : Tiếp tục thực hiện việc  dự giờ thăm lớp của tổ trưởng nhóm trưởng đặc biệt lớp có tỷ lệ yếu kém cao

4.      Thanh tra kiểm tra : Tiếp tục  thực hiện tốt công tác thanh tra toàn diện và chuyên đề theo đúng kế hoạch của nhà trường. Báo cáo kết quả thanh tra về cho BGH trong phần báo cáo tổ hằng tháng.BGH cùng với các tổ có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chế độ con điểm và việc thực hiện chương trình của gv vào đầu tháng 04.

5.        Hội giảng, chuyên đề :Hội giảng , các tổ tiến hành nhận xét đánh giá và báo cáo kết quả hội giảng về BGH chậm nhất ngày 08 tháng 4 năm 2010. Chuyên đề: Hoàn thành các chuyên đề đã thực hiện trong tháng 3 và nộp toàn bộ hồ sơ chuyên đề về BGH hạn chót  ngày 10 tháng 04.

6.      Tăng cường việc Sử dụng ĐDDH và thực hành thí nghiệm trong các tiết dạy, lên kế hoạch mượn ,sử dụng ĐDDH kịp thời để bộ phận thiết bị chuẩn bị. Giáo viên cần phát huy hơn nữa việc tự làm đồ dùng dạy học.

7.      Ra đề kiểm tra, nộp đề KT: đúng thời gian quy định, khắc phục các tồn tại trong khâu ra đề , chú ý đến nội dung lẫn hình thức , chú ý đến lỗi chính tả, cấu trúc của đề , biểu điểm….và nộp đúng thời gian quy định đề tham khảo các môn toán , văn , anh văn nộp trước 15 tháng 4, đề các môn còn lại nộp trước 20 tháng 04.

8.      Dạy HĐNGLL:  Giáo viên được phân công giảng dạy HĐNGLL phải hoàn thành chủ điểm của tháng đúng tiến độ.. 

9.      Dạy thêm học thêm , phụ đạo hs yếu kém: Tiếp tục mở lại các lớp phụ đạo k9, và  đạo học sinh khối 8 . GVCN lớp 8,9 chấn chỉnh lại  học sinh học phụ đạo, ổn định lại sĩ số, nhắc nhỡ học sinh chuẩn bị đầy đủ phấn khăn lau bảng , GVCN các lớp có số hs tham gia học phụ đạo thấp phải thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tham gia học của hs để có biện pháp.

10. Chế độ thông tin báo cáo :phải thực hiện kịp thời, báo cáo phải chính xác trung thực , xem lịch KT vào cuối tuần để triển khai đến hs kịp thời.

 

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Tuần 34 (CM tuần 31 ) ( Từ  28  tháng  03 đến  03  tháng 04/2010)

Thực hiện giảng dạy theo TKB .các tổ tiếp tục dự giờ các tiết hội giảng còn lại.

Lên  kế hoạch mượn ĐDDH và THTN tuần  32

Lên  lịch  ở sổ kế hoạch giảng dạy tuần 32 kịp thời

Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ , lê kế hoạch dự giờ.

Tiếp tục  dạy hướng nghiệp lớp 9 theo lịch .

Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết , giáo viên theo dõi lịch coi kiểm tra để thực hiện đúng lịch, thực hiện coi kiểm tra nghiêm túc.

Lên lịch dạy phụ đạo hS khối 9.

Hoàn thành báo cáo kiểm định chất lượng.

2. Tuần  35( CM tuần 32)  (Từ  05  tháng  04  đến  10   tháng  04 /2010  )

Thực hiện giảng dạy theo TKB .các tổ báo cáo kết quả hội giảng và chuyên đề về CM.

Lên  kế hoạch mượn ĐDDH , THTN và lên kế hoạch ở sổ kế hoạch giảng dạy  tuần  33 kịp thời.

Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết , giáo viên theo dõi lịch coi kiểm tra để thực hiện đúng lịch

Dạy phụ đạo khối 8, 9  theo lịch

Tiếp tục dạy hoạt động NGLL chủ điểm tháng 4.

Các tổ duyệt đề cương ôn tập , triển khai đề cương ôn tâp cho hs.

      3. Tuần  36(CM tuần 33)  ( Từ 12  tháng 04   đến  17     tháng 04/2010  )

Thực hiện giảng dạy theo TKB . Tiếp tục triển khai đề cương ôn tập.Tiếp tục có kế hoạch ôn tập cho học sinh

Lên  kế hoạch mượn ĐDDH , THTN và lên kế hoạch ở sổ kế hoạch giảng dạy  tuần  34, thống kê chất lượng các bài kiểm tra 15 và 1 tiết đầy đủ.

Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết , giáo viên theo dõi lịch coi kiểm tra để thực hiện đúng lịch

Tiếp tục dạy phụ đạo khối 8, 9  theo lịch   

Tiếp tục dạy hoạt động NGLL chủ điểm tháng 4

Các tổ nộp đề tham khảo 03 môn Toán , văn . anh văn về cho chuyên môn ( 12/4/2010)

 

Các tổ nộp báo cáo tổ chuyên môn về cho văn thư để tổng hợp làm báo cáo tháng.

 

       4. Tuần 37 ( CM tuần 34)   ( Từ  19  tháng  04   đến 24   tháng 04/2010  )

Thực hiện chương trình theo TKB.Tiếp tục thực hiện việc ôn tập cho học sinh.

Tiếp tục dạy hoạt động NGLL chủ điểm tháng 4.

Lên  kế hoạch mượn ĐDDH , THTN và lên kế hoạch ở sổ kế hoạch giảng dạy  tuần  35, Thống kê chất lượng các bài kiểm tra 15 và 1 tiết đầy đủ, kịp thời, chính xác

Thanh tra ,kiểm tra việc thực hiện chế độ con điểm và việc thực hiện chương trình.

Kê tăng giờ tháng 4

Dạy phụ đạo theo lịch

Nộp đề kiểm tra học kỳ 2 về CM

       5. Tuần 38 ( CM tuần 35)   ( Từ  26  tháng  04   đến 01   tháng 05/2010  )

Thực hiện chương trình theo TKB. Tiến hành kiểm tra học kỳ  2 các môn TD, nhạc và Họa, lên kế hoạch kiểm tra học kỳ các môn trường ra đề ( Trừ toán , văn , anh)

Tiếp tục dạy hoạt động NGLL chủ điểm tháng 4 theo lịch

Lên  kế hoạch mượn ĐDDH , THTN và lên kế hoạch ở sổ kế hoạch giảng dạy  tuần  36

Thanh tra toàn diện , chuyên đề theo kế hoạch., nộp hồ sơ thanh tra cho BGH kịp thời.

Tiếp tục thanh tra ,kiểm tra việc thực hiện chế độ con điểm và việc thực hiện chương trình.

Phân công gv coi kiểm tra học kỳ 2, chia phòng thi các môn phòng ra đề.

 

                                                            Hòa Hiệp , ngày  29   tháng 03 năm 2010

                                                                                    KT Hiệu trưởng

                                                                                    Phó Hiệu Trưởng

 

 

 

 

         Nguyễn Văn Sinh

 

 

Comments