KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2010

đăng 15:22, 3 thg 10, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

 

Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc

Trường THCS Hòa Hiệp  

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10  /2010

 

A.        NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  9

1.      Nề nếp:

Tồn tại: Một số giáo viên thực hiện chưa tốt công việc trực 15 phút đầu giờ , mặt dù   có tiết dạy , hoặc có trực 15 phút nhưng chưa đảm bảo thời gian.

- Một số thầy cô dự giờ hội giảng  nhưng không có kế hoạch cụ thể cho học sinh của lớp  làm việc , dẫn đến lớp ồn.   

 

2.      Công tác chuyên môn:

- Hồ sơ sổ sách:

1.      Giáo án : Tồn tại : -vẫn còn soạn gộp.Giáo án không đúng quy định chung của nhà trường  đã yêu cầu đầu năm học ,giáo án ngày soạn ghi trước.

- Tồn tại lớn trong  giáo án nữa đó là soạn giảng không đúng theo chuẩn kiến thức

- Tồn tại trong giáo án : nhiều giáo án không có đề và đáp án bài  KT 15 phút

2.      Dự giờ thắm lớp: Tồn tại vẫn còn hiện tượng dự giờ từ xa , chưa ghi thông tin đầy đủ của tiết dự

3.      Sổ kế hoạch giảng dạy: Tồn tại chưa ghi đầy đủ thông tin về ngày tháng của tuần , chỉ tiêu đăng ký chất lượng bộ môn của lớp mình phụ trách còn bỏ trống, một số môn đã có bài kiểm tra 15 nhưng chưa tổng hợp điểm kịp thời. Một số tiết dạy HĐNG chưa lên ở sổ kế hoạch giảng dạy. ( dạy bù , dạy thực hành tin, dạy HđNG dều phải lên ở sổ kế hoạch , đo là nhật ký )

4.      Sổ chử nhiệm : Tồn tại một số lớp chưa ghi nội quy , chưa vào điển khảo sát chất lượng .

5.      Sổ đầu bài : Nhiều giáo viên chủ nhiệm chưa tổng hợp tuần , chưa nhân xét tiết chào cờ, nhiều tiết giáo viên  dạy còn để trống , chưa ký , chưa phê , trong số các tiết trống này có một số tiết giáo viên không dạy vì lý do gì đó …ngày 24/9,25/9 sổ đầu bài của 8a4 nhiều tiết trong 2 ngày do giáo viên chưa phê , chưa ký , chưa nhận xét, chưa ghi tiết PPCT vv.  

6.      Hội giảng, chuyên đề : Tồn tại một số tiết lên quá gấp rút do đó BGK họ gặp khó khăn trong việc bố trí sắp xếp để đi dự , 

7.      Sử dụng ĐDDH, dạy các tiết thực hành thí nghiệm : Việc đăng ký các tiết dạy thực hành ở bộ phận thiết bị chưa kịp thời chưa đầy đủ , do đó khi tổng hợp đối chiếu số tiết thực hành thí nghiệm  và sử dụng đồ dùng dạy học giữa báo cáo của tổ đưa lên và của thiết bị  tổng hợp không khớp , có sự chênh lệch   lớn, nguyên nhân do sử dụng không đăng ký mượn , các đ/c tổ trưởng thì tổng hợp qua báo cáo tổ viên , một số tổ viên khi báo cho tổ trưởng báo sai.

8.      Dạy bù chương trình : thực hiện tương đối kịp thời.

9.      Việc ra đề kiểm tra nộp đề , coi kiểm tra : Tồn tại vẫn còn nhiều đồng chí nộp đề chậm so với quy định. Nộp trước ngày kiểm tra ít nhất 5 ngày . Đề ra chưa đúng mẫu  quy định chung của phòng , của trường .

10. Dạy HĐNGLL: Tồn tại thực hiện chủ điểm tháng 9 còn chậm so kế hoạch

11. Dạy thêm học thêm , phụ đạo học sinh yếu kém : đang lên kế hoạch

12. Bồi dưỡng học sinh giỏi: đang lên kế hoạch

13. Chế độ thông tin báo cáo :

Tồn tại : nắm bắt các thông tin của nhà trường chưa kịp thời, một số báo cáo còn chậm.

 

B.        KẾ HOẠCH THÁNG 10

 

I . KẾ HOẠCH CHUNG

3.      Nề nếp:

Tiếp tục ổn định nề nếp CM của nhà trường , thực hiện tốt công tác trực 15 đầu giờ của GVCN,

GVCN, GVBM dạy khối 9 theo dõi nề nếp học phụ đạo để có thông tin kịp thời cho phụ huynh nhưng trường hợp học sinh lợi dụng việc học phụ đạo trể trốn học , việc này phải chấn chỉnh ngay từ đầu ….năm nay co tờ theo dõi các buổi học…

2.   Công tác chuyên môn:

1.      Soạn giảng: Tiếp tục đầu tư cho công tác soạn giảng , khắc phục những tồn tại trong hồ sơ giáo án đã nêu ở phần trước. Các tổ cho tổ viên ký cam kết thực hiện soạn giảng theo đúng chuẩn kiến thức bắt đầu áp dụng từ năm học này và  soạn giảng đúng nội dung chường trình dạy tích hợp , dạy lồng ghép .

2.      Kiểm tra chấm trả bài KT: Thực hiện chấm trả bài KT kịp thời để phát huy tối đa tính hiệu quả của công tác kiểm tra tránh tình trạng để quá lâu .

3.      Dự giờ : Tăng cường công tác dự giờ thăm lớp giữa tổ trưởng với tổ viên , giửa tổ viên với các tổ viên.

4.      Hội giảng , chuyên đề :Tiếp tục hội giảng theo kế hoạch , và tổ chức các chuyên đề về đổi mối pp dạy học . Tập trung vào các chuyên đề về đổi mối công tác kiễm  tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. Và các chuyên đề tìm biện pháp nâng cao chất lượng   dựa trên chỉ tiêu đăng ký chất lượng bộ môn vừa qua , trong tổ thảo luận tìm những giải pháp gì để nâng cao chất lượng  bộ môn tổ mình phụ trách .

5.       Sử dụng ĐDDH và thực hành thí nghiệm: lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH kịp thời , chính xác , tăng cường công tác mượn và sử dụng ĐDDH  hiện có của nhà trường.

6.      Dạy bù chương trình: Có kế hoạch dạy bù chương trình kịp thời dạy bù chương trình  phải đăng ký ở sổ kế hoạch dạy bù của nhà trường.

7.      Ra đề kiểm tra , nộp đề KT: Trong khâu ra đề cũng phải bám sát chuẩn kỹ năng kiến thức .Khi ra đề cân lưu ý đến các đối tượng học sinh đặc biệt học sinh yếu , TB yếu, bố cục đề sao cho hợp lý để phảm ánh đúng chất lượng của học sinh, cũng không quá khó , mà cũng không dễ quá . Yêu cầu đề ra phải đúng mẫu đã quy định, đề cùng đáp án nộp một lúc.Nộp trước ngày KT ít nhất 5 ngày .

8.      Dạy HĐNGLL:  Trong tháng phải hoàn thành chủ điểm của tháng  trong tuần 1 hoặc tuần 2 của tháng. Dạy HĐNG phải lên ở sổ kế hoạch của nhà trường .

9.      Dạy thêm học thêm , phụ đạo hs yếu kém:

Tiếp tục duy trì tốt dạy phụ đạo k9, và lên kế hoạch dạy phụ đạo cho hs TB yếu, yếu , kém khối 6,7,8 . Riêng đối khối 6 GVCN lập danh sách học sinh yếu kém nộp cho CM để lên kế hoạch thời gian nộp thông báo sau.

10. Bồi  dưỡng học sinh giỏi: Theo kế hoạch

11.  Sổ đầu bài: Tất cả GV bộ môn rà soát lại tiết PPCT, nội dung của tiết PPCT để có đều chỉnh kịp thời nếu có sai sót ,chấn chỉnh các tồn tại …… , không được phê bằng mực đỏ, tiết chào cờ GVCN phải nhận xét , GVCN phải tổng hợp sổ cuối tuần.Riêng đối tiết dạy thay GV ghi dạy thay chỗ ô chữ ký, còn tiết nghỉ không dạy GVBM ghi rõ nghỉ không dạy lý do , sẽ dạy bù , không bỏ trống.

12. Dạy nội dung chương trình lồng ghép : Thực hiện nghiêm túc việc dạy chương trình lồng ghép , các tổ trưởng , nhóm trưởng  phải chú ý đến các nội dung lồng ghép ở các bộ môn đã quy định từ năm học 2008-2009

13. Chế độ thông tin báo cáo : chính xác kịp thời , thường xuyên theo dõi các thông tin của BGH của tổ CM

 

B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Tuần 10 ( chuyên môn tuần 9)  ( Từ 04 tháng  10 đến 09    tháng  10 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Lên kế hoạch mượn , sử dụng ĐDDH tuần 10, lên kế hoạch  giảng kịp thời , dạy bù chậm chương trình.Các tổ tiếp tục  hội giảng

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi giải toán trên máy tính, lên kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi kỹ năng thực hành. Lên kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém khối 7,8

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch

2. Tuần 11 ( chuyên môn tuần 10) (Từ  11  tháng  10  đến 16 tháng 10 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Lên kế hoạch mượn , sử dụng ĐDDH tuần 11, lên kế hoạch  giảng kịp thời , dạy bù chậm chương trình.Các tổ tiếp tục  hội giảng

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Tiếp tục  bồi dưỡng học sinh giỏi giải toán trên máy tính,  học sinh giỏi kỹ năng thực hành. Phụ đạo học sinh yếu kém 7,8,9. lên kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém khối 6

      -Bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa.

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch

     3. Tuần 12 ( chuyên môn tuần 11)  ( Từ 18  tháng  10  đến   23  tháng  10  )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Lên kế hoạch mượn , sử dụng ĐDDH tuần 12, lên kế hoạch  giảng kịp thời , dạy bù chậm chương trình.Các tổ tiếp tục  hội giảng

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Tiếp tục  bồi dưỡng học sinh giỏi giải toán trên máy tính,  học sinh giỏi kỹ năng thực hành. Phụ đạo học sinh yếu kém 7,8,9. -Bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa.

-Các tổ trưởng báo cáo chuyên môn tháng 10 về cho bộ phận phụ trách CM

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch

4. Tuần 13 ( chuyên môn tuần 12 ) ( Từ 25  tháng 10 đến  30   tháng 10  )

-Tiếp tục duỳ trì tốt nề nếp chuyên môn.

-Các tổ tiếp tục có kế  họach dự giờ các tiết hội giảng

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút , bài kiểm tra 1 tiết theo PPCT .

-Lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH tuần 13

-Lên kế hoạch thực hành, thí nghiệm tuần 13  .

-Kiểm tra  đột xuất hồ sơ giáo án và sổ điểm các nhân  của một số giáo viên

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn định kỳ.

-Các tổ nộp kết quả hội giảng vòng tổ .

 

 

                                                            Hòa Hiệp , ngày  30  tháng 9 năm 2010

                                                                                    Phó Hiệu Trưởng

 

 

 

 

         Nguyễn Văn Sinh

 

 

Comments