KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12/2009

đăng 05:02, 26 thg 11, 2009 bởi Hoàng Ngọc Duy

Phòng GD & ĐT Xuyên Mộc                       KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12

Trường THCS Hòa Hiệp

 

A.     NHẬN XÉT HOẠT ĐỘNG THÁNG 11

I.       NỀ NẾP: Nhìn chung thực hiện tốt nề nếp chuyên môn của nhà trường , đã khắc phục tình trạng vào lớp trễ . Các đ/c giáo viên nghỉ đều có phép và có nhờ người dạy thay. Tuy nhiên trong tháng vẫn còn có giáo viên nhầm TKB , một số giáo viên bố trí dạy thay chưa nắm bắt lịch kịp thời . Một số giáo viên trực 15 phút đầu giờ chưa đều .

II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

1.      Soạn giảng : Thực hiện đầy đủ việc soạn bài trước khi lên lớp , một số giáo viên có đầu tư cho công tác soạn giảng , đã khắc phục được các tồn tại đã nêu trong các lần trước.

2.      Kiểm tra chấm , trả bài kiểm tra : Thực hiện việc chấm trả bài tương đối kịp thời .

3.      Dự giờ thắm lớp: Thực hiện đúng kế hoạch của tổ trưởng

Hội giảng, chuyên đề : Việc thực hiện chuyên đề trong tháng còn chậm

4.      Sử dụng ĐDDH, dạy các tiết thực hành thí nghiệm : Thực hiện khá đầy đủ các tiết có sử dụng đồ dùng dạy học tuy nhiên chỉ tập trung ở các tiết dự giờ , hội giảng là chủ yếu

5.      Dạy bù chương trình : Thực hiện dạy bù kịp thời

6.      Việc ra đề kiểm tra nộp đề , coi kiểm tra : Thực hiện kịp thời . Tuy nhiên nộp đề kiểm tra học kỳ các môn trường ra đề còn chậm so với kế hoạch.

7.      Dạy thêm học thêm , phụ đạo học sinh yếu kém : Duy trì đều đặng phụ đạo học sinh khối 9 và mở thêm các lớp phụ đạo học sinh khối 8.Trong tháng nề nếp học phù đạo khối 9 có chiều hướng đi xuống , số lượng học sinh vắng nhiều ở các lớp , một số học sinh đi học chưa chuyên cần , khâu chuẩn bị như phấn , khăn lau bảng thực hiện chưa tốt. 

8.      Bồi dưỡng học sinh giỏi: Tiếp tục bổi dưỡng  thi kỹ năng thực hành 04 môn và bồi dưỡng thi giải toán trên máy tính casio   và học  sinh  giỏi văn hóa.

9.      Chế độ thông tin báo cáo :nhìn chung thực hiện kịp thời.

B .KẾ HOẠCH THÁNG 12.

I . KẾ HOẠCH CHUNG

I.        NỀ NẾP :

Tiếp tục ổn định nề nếp CM của nhà trường , khắc phục tình trạng vào lớp trễ , nắm bắt kịp thời lịch coi kt để thực hiện cho đúng . GVCN tăng cường trực 15 phút đầu giờ .

II.  CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:

      -Thực hiện tốt công tác ôn tập kiểm tra học kỳ I

1.      Soạn giảng: Tiếp tục đầu tư cho công tác soạn giảng , chấn chỉnh các tồn tại đã được nhắc nhỡ,  hệ thống câu hỏi phải rõ ràng phù hợp các đối tượng học sinh trong lớp, chú trọng đến phần cũng cố . đối với các môn có chương trình lồng ghép thì phải thể hiện cụ thể nội dung dạy lồng ghép . tăng cường hệ thống câu hỏi ôn tập lồng ghép ở các tiết dạy.

2.      Kiểm tra chấm trả bài KT: Thực hiện chấm trả bài KT kịp thời để phát huy tối đa tính hiệu quả của công tác kiểm tra tránh tình trạng để quá lâu . GVBM có biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn đối những môn có tỷ lệ học sinh yếu kém cao như toán , văn, anh văn , lý, hóa , sinh. Các tổ chyên môn thường xuyên theo dõi chất lượng các môn của tổ mình quản lý để trong các buổi sinh hoạt tổ nhóm cm thảo luận tìm biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng . như tăng cường dự giờ, tăng cường kiểm tra giám sát việc giảng dạy  của tổ viên  .

3.      Thống kê điểm vào sổ kế hoạch giảng dạy phải kịp thời và chính xác . Trong khâu ra đề KT cần chú ý đến các đối tượng yếu kém, nội dung đề phải phù hợp với hai loại đối tượng này .

 

4.      Dự giờ : Tăng cường công tác dự giờ thăm lớp của tổ trưởng nhóm trưởng đặc biệt lớp có tỷ lệ yếu kém cao

5.      Thanh tra kiểm tra : các tổ cần thực hiện công tác thanh tra toàn diện và chuyên đề theo đúng kế hoạch của nhà trường

6.        Chuyên đề :Tiếp tục  tổ chức các chuyên đề về đổi mối pp dạy học . Tập trung vào các chuyên đề về đổi mối công tác kiểm  tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.

7.      Tăng cường việc Sử dụng ĐDDH và thực hành thí nghiệm trong các tiết dạy, lên kế hoạch mượn ,sử dụng ĐDDH kịp thời để bộ phận thiết bị chuẩn bị

8.      Thực hiện  chương trình: rà soát lại toàn bộ chương trình trong sổ đầu bài với ppct và kế hạch giảng dạy để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại.

9.      Ra đề kiểm tra, nộp đề KT: đúng thời gian quy định, khắc phục các tồn tại trong khâu ra đề

10. Dạy HĐNGLL:  Trong tháng phải hoàn thành chủ điểm của tháng

11. Dạy thêm học thêm , phụ đạo hs yếu kém:

Tiếp tục duy trì tốt dạy phụ đạo k9, và  đạo học sinh khối 8 . GVCN lớp 9 chấn chỉnh lại  học sinh học phụ đạo, ổ định lại sĩ số, nhắc nhõ học sinh chuẩn bị đầy đủ phấn khăn lau bảng . hoàn thành thu học phí tháng thứ 2 .

12. Bồi  dưỡng học sinh giỏi: Theo kế hoạch học sinh giỏi văn hóa sẽ thực hiện từ tuần 16 trở đi, tiếp tục bồi dưỡng các môn kỹ năng và casio. Ngày 4 tháng 12 học sinh tham gia thi kỹ năng thực hành

13. Dạy nội dung chương trình lồng ghép : Thực hiện nghiêm túc việc dạy chương trình lồng ghép,  các tổ trưởng, nhóm trưởng  phải chú ý đến các nội dung lồng ghép ở các bộ môn đã quy định từ năm học 2008-2009

14. Chế độ thông tin báo cáo : chính xác kịp thời , xem lịch KT vào cuối tuần để triển khai đến hs

.

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Tuần 17 ( Từ  30  tháng  11 đến  05  tháng 12)

-Thực hiện giảng dạy theo TKB .

-Tiếp tục triển khai công tác ôn tập cho học sinh  , thực hiện tốt các tiết ôn tập.

-Lên  kế hoạch mượn ĐDDH và THTN tuần 18

-Lên  lịch  ở sổ kế hoạch giảng dạy  kịp thời, tổng hợp điểm các bài KT kịp thời , đúng quy định.

-Có kế hoạch dạy bù chương trình kịp thời

- Dạy phụ đạo học sinh lớp 8, 9 theo lịch , theo dõi sĩ số ở các lớp học phụ đạo để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời .

-Tiếp tục dạy bồi dưỡng học sinh thi kỹ năng thực hành ,thí nghiệm ,học sinh giỏi văn hóa.

-Thực hiện các bài KT một tiết theo PPCT ( toán 7)

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ

-Đội tuyển kỷ năng thực hành thí nghiệm tham gia thi cấp huyện ( 04/12/09)

- Hoàn thành các loại con điểm , cho học sinh vắng các bài Kt , kiểm tra bù.

- Hoàn thành việc kê tăng giờ các loại.

2. Tuần 18  (Từ  07  tháng  12  đến 12 tháng  12 )

      - Tổ chức kiểm tra học kỳ theo lịch, các ngày không kiểm tra học theo TKB

      - Giáo viên coi kiểm tra theo lịch .

      - BGH kiểm tra sổ điểm cá nhân của giáo viên toàn trường.

-Tiếp tục tổ chức dạy bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa . -Dạy bù tin học 9

-Thực hiện các tiết HĐNGLL chủ điểm tháng 12

-BGH cùng tổ trưởng kiểm tra hồ sơ,  giáo án của GV toàn trường.

-Tổng hợp , duyệt tăng giờ các loại .

     3. Tuần 19 ( Từ 14  tháng 12  đến  19    tháng 12  )

            -Tổ chức kiểm tra học kỳ I các môn Toán , văn , tiếng anh theo lịch

-Giáo viên theo dõi phân công coi kiểm tra để thực hiện đúng lịch

- Chấm trả bài các môn trường ra đề.

- BGH tiếp tục  kiểm tra sổ điểm cá nhân của giáo viên toàn trường

-Tiếp tục dạy bổi dưỡng  học sinh thi các môn văn hóa , dạy bù tin học khối 9.

-Nộp báo cáo chuyên môn tháng 12

-Các tổ báo cáo tình hình thực hiện công tác chuyên môn tháng 12 về cho CM trường

     4. Tuần dự phòng của HK I   ( Từ 21  tháng  12   đến 26  tháng 12  )

-Hoàn thành chương trình học kỳ một , nếu các môn đã hoàn thành tiến hành dạy chương trình học kỳ 2. Lưu ý các môn học 1,5 tiết trong năm phải có phân công chuyên môn mới, mới tiến hành dạy.

- Tiếp tục chấm trả bài các môn còn lại , tổng hợp điểm kiểm tra , hoàn thành các loại báo cáo điểm , các loại báo cáo của chuyên môn .

- Phân công lại chuyên môn , sắp xếp TKB học kỳ II

Nộp các loại báo cáo về phòng GD.

 

                                                            Hòa Hiệp , ngày  30  tháng 11 năm 2009

                                                                                    Phó Hiệu Trưởng

 

 

 

 

         Nguyễn Văn Sinh

 

 

Comments