KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2/2012

đăng 01:16, 11 thg 2, 2012 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh

 

Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc

Trường THCS Hòa Hiệp 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 02  /2012

 

A.        NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  01

1.      Nề nếp: Nhìn chung nề nếp chuyên môn của nhà trường ổn định ,Thực hiện đúng 45 phút trên lớp.Tuy nhiên học sinh học nghề tin khối 8 còn vắng nhiều, đi học chưa chuyên cần.

2.      Công tác chuyên môn:

Thực hiện tốt công tác soạn giảng , việc chuản bị bài trước khi lên lớp nhìn chung kịp thời.

Công tác dự giờ : các tổ lên kế hoạch dự giờ đầy đủ, đúng kế hoạch

Hội thi: thực hiện các tiết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường đúng theo kế hoạch.Đã hoàn thành hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, kết quả có 38 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường trong năm học này

Công tác thanh tra kiểm tra : đã tiến hành kiểm tra công tác chấm bài kiểm tra học kỳ một ở tất cả các môn học, qua kiểm tra nhìn chung thực hiện tương đối tốt công tác chấm trả bài , chấm đúng biểu điểm, đúng đáp án. Tuy nhiên vẩn còn một số giáo viên chấm thiếu chính xác , cộng sai điểm, sót điểm.

Việc bồi dưỡng học sinh giỏi: đã tiến hành bồi dưỡng học sinh giỏi  các môn văn hóa.Chuẩn bị cho học sinh dự thi cấp huyện.

Dạy phụ đạo học sinh yếu kém: Dạy ôn tập lớp 9 và phụ đạo khối 6,7,8 tạm nghỉ bắt đầu thực hiện lại từ tháng 2 trở đi.

Dạy hoạt động ngoài giờ: thực hiện chủ đề tháng 01 kịp thời theo quy định.

Lê kế hoạch mượn trả , sử dụng ĐDDH: nhìn chung giáo viên có sử dụng ĐDDH ở các tiết dạy , tuy nhiên một số giáo viên mượn tra chưa đúng kế hoạch , chưa đúng quy định.

Ra đề kiểm tra:thực hiện đúng quy định

B.        KẾ HOẠCH THÁNG 02

 

I . KẾ HOẠCH CHUNG

1.      Nề nếp:

Tiếp tục ổn định nề nếp CM của nhà trường , thực hiện tốt công tác trực 15 đầu giờ của GVCN,

GVCN, GVBM dạy khối 6,7,8, 9 theo dõi lịch  học phụ đạo để thực hiện đúng giờ giấc như dạy chính khóa .Nhắc nhỡ học sinh tham gia đầy đủ các lớp học phụ đạo học nghề tin lớp 8.

.

2.      Công tác chuyên môn:

1.      Soạn giảng: Tiếp tục đầu tư cho công tác soạn giảng, tích cực sử dụng BĐTD trong việc soạn giảng và giảng dạy trên lớp , chú trọng đến chuẩn kỹ năng kiến thức, đến nội dung giảm tải, chú trọng đến nội dung lồng ghép, dạy tích hợp đặc biệt bám sát PPCT mới.

2.      Tổ chức coi chấm các bài kiểm tra một tiết đúng quy định .

3.      Dự giờ : Tăng cường dự giờ thăm lớp của tổ trưởng , giáo viên dự giờ đúng số tiết quy định tối thiểu, chú trọng đến nội dung ghi chép trong sổ dự giờ.

4.      Sổ kế hoạch giảng dạy: Lên kế hoạch tháng tuần kịp thời, thống kê chất lượng các bài kiểm tra đầy đủ đúng thời gian quy định, nội dung dạy bù, dạy HĐNG, dạy phụ đạo đều phải lên đầy đủ ở sổ kế hoạch giảng dạy.

5.      Hội giảng ,hội thi , chuyên đề :Các tổ lên kế hoạch hội giảng ở học kỳ 2 đối với những giáo viên chưa hoàn thành tiết thứ 2 .Tiếp tục tổ chức các chuyên đề về đổi mới PP dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

6.       Sử dụng ĐDDH và thực hành thí nghiệm: lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH kịp thời , chính xác , tăng cường công tác mượn và sử dụng ĐDDH  hiện có của nhà trường.Các tổ thống kê số tiết sử dùng ĐDDH hàng tháng chính xác.

7.      Dạy bù chương trình: Có kế hoạch dạy bù chương trình kịp thời dạy bù chương trình  phải đăng ký ở sổ kế hoạch dạy bù của nhà trưởng .

8.      Ra đề kiểm tra , nộp đề KT: Lưu ý trong khâu ra đề cũng phải bám sát chuẩn kỹ năng kiến thức .Khi ra đề cân lưu ý đến các đối tượng học sinh đặc biệt học sinh yếu , TB yếu, bố cục đề sao cho hợp lý để phảm ánh đúng chất lượng của học sinh. Yêu cầu đề ra phải đúng mẫu đã quy định, đề cùng đáp án nộp một lúc.Nộp trước ngày KT ít nhất 5 ngày .

9.      Dạy HĐNGLL:  Thực hiện các buổi  ngoài giờ lên lớp đúng thời gian quy định, phải lên lịch trước 01 tuần . Trong tháng phải hoàn thành chủ điểm của tháng  trong tuần 1 hoặc tuần 2 của tháng. Dạy HĐNG phải lên ở sổ kế hoạch của nhà trường .Giáo án NGLL thực hiện đúng theo mẫu đã triển khai.

10. Dạy thêm học thêm , phụ đạo hs yếu kém :

Theo dõi chấn chỉnh tình hình học sinh khối 6,7,8,9 tham gia học ôn, theo dõi sĩ số để thường xuyên nhắc nhỡ , chấn chỉnh kịp thời những lớp có số học sinh vắng nhiều .

11. Bồi  dưỡng học sinh giỏi:  

12. Chế độ thông tin báo cáo : chính xác kịp thời , thường xuyên theo dõi các thông tin của BGH của tổ CM

13. Dạy nghề : Theo dõi và nhắc nhỡ tình hình học sinh tham gia các lớp học nghề tin 8.nề nếp học các tiết hướng nghiệp lớp 9.

 

B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Tuần 26 ( chuyên môn tuần 23 )  ( Từ 30 tháng  01 đến 04    tháng  02/2012 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Lên kế hoạch mượn , sử dụng ĐDDH tuần 24, lên kế hoạch  giảng dạy  kịp thời , dạy bù chậm chương trình..

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Tiếp tục tổ  chức dạy bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa.

- Hoàn thành thẻ dự thi cho học sinh

2. Tuần 27 ( chuyên môn tuần 24 ) (Từ 06  tháng  02   đến 11 tháng 02/2012 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Tiếp tục tổ  chức dạy bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa.Đưa học sinh đi thi học sinh giỏi VH cấp huyện.

-Dạy bù các tiết chậm chương trình theo kế hoạch

-Dạy ôn tập cho học sinh khối 9, lập danh sách để có kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém khối 6,7,8.

-Các tổ lên kế hoạch dự giờ định kỳ , lên kế hoạch hội giảng học kỳ 2.

-Lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH tuần 25, lên lịch giảng dạy tuần 25

-Tiếp tục dạy nghề tin 8 và hướng nghiệp lớp 9

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo quy định.

 

 3. Tuần 28  ( chuyên môn tuần 25 ) (Từ 13  tháng  02   đến 18 tháng 02/ 2012 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Dạy bù các tiết chậm chương trình theo kế hoạch

-Dạy ôn tập cho học sinh khối 9, Hoàn thành danh sách học sinh tham gia học phụ đạo khối 6,7,8.

-Các tổ lên kế hoạch dự giờ định kỳ , lên kế hoạch hội giảng học kỳ 2.

-Lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH tuần 26, lên lịch giảng dạy tuần 26

-Tiếp tục dạy nghề tin 8 và hướng nghiệp lớp 9

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo quy định.

-Kiểm tra hồ sơ giáo án của giáo viên.

-Làm báo cáo chuyên môn tháng 02

-Tổ chức thi Olympic toán trên mạng cấp trường.

 

 4. Tuần 29  ( chuyên môn tuần 26 ) (Từ 20  tháng  02   đến 25 tháng 02/ 2012 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Dạy bù các tiết chậm chương trình theo kế hoạch

-Dạy ôn tập cho học sinh khối 9 và tổ chức dạy phụ đạo học sinh  khối 6,7,8.

-Các tổ lên kế hoạch dự giờ định kỳ , lên kế hoạch hội giảng học kỳ 2.

-Lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH tuần 27, lên lịch giảng dạy tuần 27

-Tiếp tục dạy nghề tin 8 và hướng nghiệp lớp 9

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo quy định.

-Tổ chức thi Olympic toán trên mạng cấp trường đợt 2 cho những học sinh chưa tham gia thi đợt 1

 

Hòa Hiệp , ngày  30  tháng 01 năm 2012

                                                                                                             Phó Hiệu Trưởng

 

 

 

 

                                     Nguyễn Văn Sinh

 

 

 

Comments