KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3/2012

đăng 17:50, 2 thg 4, 2012 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh

 

Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc

Trường THCS Hòa Hiệp 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 03  /2012

 

A.        NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  02

1.      Nề nếp: Nhìn chung nề nếp chuyên môn của nhà trường ổn định ,Thực hiện đúng 45 phút trên lớp.

2.      Công tác chuyên môn:

Thực hiện tốt công tác soạn giảng , việc chuản bị bài trước khi lên lớp nhìn chung kịp thời.

Công tác dự giờ : các tổ lên kế hoạch dự giờ đầy đủ, đúng kế hoạch

Công tác thanh tra kiểm tra : việc thanh tra toàn diện còn chậm so với kế hoạch.

Dạy hoạt động ngoài giờ: thực hiện chủ đề tháng 02 kịp thời theo quy định.

Lê kế hoạch mượn trả , sử dụng ĐDDH: nhìn chung giáo viên có sử dụng ĐDDH ở các tiết dạy , tuy nhiên một số giáo viên mượn tra chưa đúng kế hoạch , chưa đúng quy định.

Ra đề kiểm tra:thực hiện đúng quy định

B.        KẾ HOẠCH THÁNG 03

 

I . KẾ HOẠCH CHUNG

1.      Nề nếp:

Tiếp tục ổn định nề nếp CM của nhà trường , thực hiện tốt công tác trực 15 đầu giờ của GVCN,

GVCN, GVBM dạy khối 6,7,8, 9 theo dõi lịch  học phụ đạo để thực hiện đúng giờ giấc như dạy chính khóa .Nhắc nhỡ học sinh tham gia đầy đủ các lớp học phụ đạo.

.

2.      Công tác chuyên môn:

1.      Soạn giảng: Tiếp tục đầu tư cho công tác soạn giảng, tích cực sử dụng BĐTD trong việc soạn giảng và giảng dạy trên lớp , chú trọng đến chuẩn kỹ năng kiến thức, đến nội dung giảm tải, chú trọng đến nội dung lồng ghép, dạy tích hợp đặc biệt bám sát PPCT mới.

2.      Tổ chức coi chấm các bài kiểm tra một tiết đúng quy định .

3.      Dự giờ : Tăng cường dự giờ thăm lớp của tổ trưởng , giáo viên dự giờ đúng số tiết quy định tối thiểu, chú trọng đến nội dung ghi chép trong sổ dự giờ.

4.      Sổ kế hoạch giảng dạy: Lên kế hoạch tháng tuần kịp thời, thống kê chất lượng các bài kiểm tra đầy đủ đúng thời gian quy định, nội dung dạy bù, dạy HĐNG, dạy phụ đạo đều phải lên đầy đủ ở sổ kế hoạch giảng dạy.

5.      Hội giảng ,hội thi , chuyên đề :Các tổ tiếp tục dự giờ các tiết hội giảng ở học kỳ 2 đối với những giáo viên chưa hoàn thành tiết thứ 2 .Tiếp tục tổ chức các chuyên đề về đổi mới PP dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Xây dựng , góp ý các tiết giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

6.       Sử dụng ĐDDH và thực hành thí nghiệm: lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH kịp thời , chính xác , tăng cường công tác mượn và sử dụng ĐDDH  hiện có của nhà trường.Các tổ thống kê số tiết sử dùng ĐDDH hàng tháng chính xác.

7.      Dạy bù chương trình: Có kế hoạch dạy bù chương trình kịp thời dạy bù chương trình  phải đăng ký ở sổ kế hoạch dạy bù của nhà trưởng .

8.      Ra đề kiểm tra , nộp đề KT: Lưu ý trong khâu ra đề cũng phải bám sát chuẩn kỹ năng kiến thức .Khi ra đề cân lưu ý đến các đối tượng học sinh đặc biệt học sinh yếu , TB yếu, bố cục đề sao cho hợp lý để phảm ánh đúng chất lượng của học sinh. Yêu cầu đề ra phải đúng mẫu đã quy định, đề cùng đáp án nộp một lúc.Nộp trước ngày KT ít nhất 5 ngày .

9.      Dạy HĐNGLL:  Thực hiện các buổi  ngoài giờ lên lớp đúng thời gian quy định, phải lên lịch trước 01 tuần . Trong tháng phải hoàn thành chủ điểm của tháng  trong tuần 1 hoặc tuần 2 của tháng. Dạy HĐNG phải lên ở sổ kế hoạch của nhà trường .Giáo án NGLL thực hiện đúng theo mẫu đã triển khai.

10. Dạy thêm học thêm , phụ đạo hs yếu kém :

Theo dõi chấn chỉnh tình hình học sinh khối 6,7,8,9 tham gia học ôn, theo dõi sĩ số để thường xuyên nhắc nhỡ , chấn chỉnh kịp thời những lớp có số học sinh vắng nhiều .

11. Bồi  dưỡng học sinh giỏi: nhắc nhỡ hs ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh thực hiện nghiêm túc lịch ôn của phòng GD

12. Chế độ thông tin báo cáo : chính xác kịp thời , thường xuyên theo dõi các thông tin của BGH của tổ CM

13. Dạy nghề : Theo dõi và nhắc nhỡ tình hình học sinh tham gia các lớp học nghề tin 8.nề nếp học các tiết hướng nghiệp lớp 9.

 

B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Tuần 30 ( chuyên môn tuần 27 )  ( Từ 27 tháng  02 đến 03  tháng  03/2012 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Lên kế hoạch mượn , sử dụng ĐDDH tuần 28, lên kế hoạch  giảng dạy  kịp thời , dạy bù chậm chương trình..

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Thực hiện các buổi dạy HĐNG đúng quy định.

-Tiếp tục dạy ôn tập cho hs lớp 9 và phụ đạo học sinh yếu kém khối 6,7,8

-Có kế hoạch dạy bù các tiết chậm chương trình.

2. Tuần 31 ( chuyên môn tuần 28 ) (Từ 05  tháng  03   đến 10 tháng 03/2012 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Dạy bù các tiết chậm chương trình theo kế hoạch

-Dạy ôn tập cho học sinh khối 9, lập danh sách để có kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém khối 6,7,8.

-Các tổ lên kế hoạch dự giờ định kỳ

-Lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH tuần 29, lên lịch giảng dạy tuần 29

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo quy định.

 

 3. Tuần 32  ( chuyên môn tuần 29 ) (Từ 12  tháng  03   đến 17 tháng 03/ 2012 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Dạy bù các tiết chậm chương trình theo kế hoạch

-Lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH tuần 30, lên lịch giảng dạy tuần 30

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo quy định.

-Kiểm tra hồ sơ giáo án của giáo viên.

- 4. Tuần 33  ( chuyên môn tuần 30 ) (Từ 19  tháng  03   đến 24 tháng 03/ 2012 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Dạy bù các tiết chậm chương trình theo kế hoạch

-Dạy ôn tập cho học sinh khối 9 và tổ chức dạy phụ đạo học sinh  khối 6,7,8.

-Các tổ lên kế hoạch dự giờ định kỳ .

-Lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH tuần 31, lên lịch giảng dạy tuần 31

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo quy định.

-Các tổ nộp báo cáo chuyên môn tháng.

5. Tuần 34  ( chuyên môn tuần 31 ) (Từ 26  tháng  03   đến 31 tháng 03/ 2012 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Dạy bù các tiết chậm chương trình theo kế hoạch

-Dạy ôn tập cho học sinh khối 9 và tổ chức dạy phụ đạo học sinh  khối 6,7,8.

-Các tổ lên kế hoạch dự giờ định kỳ

-Lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH tuần 32, lên lịch giảng dạy tuần 32

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo quy định.

 

 

Hòa Hiệp , ngày  29  tháng 02 năm 2012

                                                                                                             Phó Hiệu Trưởng

 

 

 

 

                                     Nguyễn Văn Sinh

 

 

 

Comments