KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4/2012

đăng 17:53, 2 thg 4, 2012 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh

 

Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc

Trường THCS Hòa Hiệp 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 04  /2012

 

A.        NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  03

1.      Nề nếp: Nhìn chung nề nếp chuyên môn của nhà trường ổn định ,Thực hiện đúng 45 phút trên lớp.Tuy nhiên, vẫn còn một số giáo viên vào tiết trễ( tiết 1),  học sinh học phụ đạo ở các khối  còn vắng nhiều, đi học chưa chuyên cần.

2.      Công tác chuyên môn:

Thực hiện tốt công tác soạn giảng , việc chuản bị bài trước khi lên lớp nhìn chung kịp thời.

Công tác dự giờ : các tổ lên kế hoạch dự giờ đầy đủ, đúng kế hoạch

Công tác thanh tra kiểm tra : Nhìn chung mới thực hiện công tác thanh tra toàn diện và chuyên đề theo kế hoạch.

Dạy phụ đạo học sinh yếu kém: Dạy ôn tập lớp 9 và phụ đạo khối 6,7,8 .Tuy nhiên một số em đi học chưa chuyên cần.

Dạy hoạt động ngoài giờ: thực hiện chủ đề tháng 03 tương đối kịp  thời theo quy định.

Lê kế hoạch mượn trả , sử dụng ĐDDH: nhìn chung giáo viên có sử dụng ĐDDH ở các tiết dạy , tuy nhiên một số giáo viên mượn tra chưa đúng kế hoạch , chưa đúng quy định.

Ra đề kiểm tra:thực hiện đúng quy định

B.        KẾ HOẠCH THÁNG 04

 

I . KẾ HOẠCH CHUNG

1.      Nề nếp:

Tiếp tục ổn định nề nếp CM của nhà trường , thực hiện tốt công tác trực 15 đầu giờ của GVCN,

GVCN, GVBM dạy khối 6,7,8, 9 theo dõi lịch  học phụ đạo để thực hiện đúng giờ giấc như dạy chính khóa .Nhắc nhỡ học sinh tham gia đầy đủ các lớp học phụ đạo .

2.      Công tác chuyên môn:

1.      Soạn giảng: Tiếp tục đầu tư cho công tác soạn giảng, tích cực sử dụng BĐTD trong việc soạn giảng và giảng dạy trên lớp , chú trọng đến chuẩn kỹ năng kiến thức, đến nội dung giảm tải, chú trọng đến nội dung lồng ghép, dạy tích hợp đặc biệt bám sát PPCT mới. Chú trọng đến nội dung ôn tập cho học sinh.

2.      Công tác ôn tập , ra đề cương : Tất cả các giáo viên bộ môn có kế hoạch ôn tập và ra đề cương ôn tập cho học sinh, đề cương phải được tổ trưởng duyệt trước khi triển khai cho học sinh.

3.      Tổ chức coi chấm các bài kiểm tra một tiết, bài kiểm tra học kỳ đúng tiến độ, đúng quy định, chính xác , khách quan .

4.      Dự giờ : Tăng cường dự giờ thăm lớp của tổ trưởng , giáo viên dự giờ đúng số tiết quy định tối thiểu, chú trọng đến nội dung ghi chép trong sổ dự giờ.

5.      Sổ kế hoạch giảng dạy: Lên kế hoạch tháng tuần kịp thời, thống kê chất lượng các bài kiểm tra đầy đủ đúng thời gian quy định, nội dung dạy bù, dạy HĐNG, dạy phụ đạo đều phải lên đầy đủ ở sổ kế hoạch giảng dạy.

6.      Hội giảng ,hội thi , chuyên đề :Tiếp tục tổ chức các chuyên đề về đổi mới PP dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

7.       Sử dụng ĐDDH và thực hành thí nghiệm: lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH kịp thời , chính xác , tăng cường công tác mượn và sử dụng ĐDDH  hiện có của nhà trường.Các tổ thống kê số tiết sử dùng ĐDDH hàng tháng chính xác.

8.      Dạy bù chương trình: Có kế hoạch dạy bù chương trình kịp thời dạy bù chương trình  phải đăng ký ở sổ kế hoạch dạy bù của nhà trưởng .

9.      Ra đề kiểm tra học kỳ , nộp đề KT học kỳ: Lưu ý trong khâu ra đề cũng phải bám sát chuẩn kỹ năng kiến thức .Khi ra đề cân lưu ý đến các đối tượng học sinh đặc biệt học sinh yếu , TB yếu, bố cục đề sao cho hợp lý để phảm ánh đúng chất lượng của học sinh. Yêu cầu đề ra phải đúng mẫu đã quy định, đề cùng đáp án nộp một lúc.Nộp trước ngày KT ít nhất 5 ngày .Ra đề tham khảo các môn Toán , Ngữ văn, Tiếng anh nộp phòng GD.

10. Dạy HĐNGLL:  Thực hiện các buổi  ngoài giờ lên lớp đúng thời gian quy định, phải lên lịch trước 01 tuần . Trong tháng phải hoàn thành chủ điểm của tháng  trong tuần 1 hoặc tuần 2 của tháng. Dạy HĐNG phải lên ở sổ kế hoạch của nhà trường .Giáo án NGLL thực hiện đúng theo mẫu đã triển khai.

11. Dạy thêm học thêm , phụ đạo hs yếu kém :

Theo dõi chấn chỉnh tình hình học sinh khối 6,7,8,9 tham gia học ôn, theo dõi sĩ số để thường xuyên nhắc nhỡ , chấn chỉnh kịp thời những lớp có số học sinh vắng nhiều .

12. Bồi  dưỡng học sinh giỏi:  

13. Chế độ thông tin báo cáo : chính xác kịp thời , thường xuyên theo dõi các thông tin của BGH của tổ CM

14. Dạy nghề : Có kế hoạch mời cán bộ trường CĐ nghề tỉnh BRVT về hướng nghiệp công tác nghề cho học sinh khối 9 trong tiết chào cờ.

B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Tuần 35 ( chuyên môn tuần 32 )  ( Từ  2 tháng  04 đến 7  tháng  04/2012 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Lên kế hoạch mượn , sử dụng ĐDDH tuần 32, lên kế hoạch  giảng dạy  kịp thời , dạy bù chậm chương trình..

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Tiếp tục tổ  chức dạy phụ đạo cho học sinh yếu kém các khối 6,7,8 và ôn tập cho học sinh lớp 9.

- Tiếp tục lên kế hoạch dạy bù các tiết chậm chương trình.

-Có kế hoạch ôn tập và ra đề cương ôn tập cho học sinh.

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và một tiết theo PPCT.

-Giáo viên bộ môn cho học sinh vắng kiểm tra , kiểm tra bù.

-Ra đề tham khảo 3 môn toán, văn , anh văn.

2. Tuần 36 ( chuyên môn tuần 33 ) (Từ 09  tháng  04   đến 14 tháng 04/2012 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Tiếp tục có kế hoạch ôn tập cho học sinh , triển khai đề cương ôn tập cho học sinh.

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Dạy bù các tiết chậm chương trình theo kế hoạch

-Tiếp tục dạy ôn tập cho học sinh khối 9,  phụ đạo học sinh yếu kém khối 6,7,8.

-Các tổ lên kế hoạch dự giờ định kỳ

-Lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH tuần 34 ên lịch giảng dạy tuần 34

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo quy định.

-Nộp đề tham khảo cho phòng GD.Ra đề kiểm tra học kỳ 2 các môn trường ra đề.

 3. Tuần 37  ( chuyên môn tuần 34 ) (Từ 16  tháng  04   đến 21 tháng 04/ 2012 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Tiếp tục có kế hoạch ôn tập cho học sinh , triển khai đề cương ôn tập cho học sinh.

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Dạy bù các tiết chậm chương trình theo kế hoạch

-Tiếp tục dạy ôn tập cho học sinh khối 9,  phụ đạo học sinh yếu kém khối 6,7,8.

-Nộp đề kiểm tra học kỳ 2 các môn trường ra đề

-Lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH tuần 35, lên lịch giảng dạy tuần 35

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo quy định.

-Kiểm tra hồ sơ giáo án của giáo viên.

-Tổ chức thi rung chuông vàng cho học sinh khối 8,9

 4. Tuần 38  ( chuyên môn tuần 35 ) (Từ 23  tháng  04   đến 28 tháng 04/ 2012 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Tiếp tục có kế hoạch ôn tập cho học sinh

-Tổ chức kiểm tra học kỳ 2 các môn trường ra đề

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Dạy bù các tiết chậm chương trình theo kế hoạch

-Dạy ôn tập cho học sinh khối 9 và tổ chức dạy phụ đạo học sinh  khối 6,7,8.

.-Hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.

-Tổng hợp các loại tăng giờ, tổng hợp và đề nghị chi tra thu lao cho giáo viên coi kiểm tra , ra đề…

 

 

Hòa Hiệp , ngày  29  tháng 03 năm 2012

                                                                                                             Phó Hiệu Trưởng

 

 

 

 

                                     Nguyễn Văn Sinh

 

 

 

Comments