KẾ HOẠCH THÁNG 10/2011

đăng 17:14, 2 thg 10, 2011 bởi Phó hiệu trưởng: Lê Xuân Ánh

 

Phòng GD & Đ T  Xuyên Mộc

Trường THCS Hòa Hiệp 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10  /2011

 

A.        NHẬN XÉT ĐÁNH HOẠT ĐỘNG THÁNG  9

1.      Nề nếp:

-Nhìn chung nề nếp chuyên môn của nhà trường đi vào ổn định, các giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt lớp đầu giờ có hiệu quả , một số giáo viên chủ nhiệm nhiệt tình với lớp , theo dõi sát lớp chủ nhiệm.Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một vài giáo viên chưa nắm bắt các thông tin của nhà trường kịp thời dẫn đến nhầm TKB , quên coi kiểm tra.Giờ giấc dạy các tiết HĐNG chưa đảm bảo

2.      Công tác chuyên môn:

-Hồ sơ giáo án:

Qua kiểm tra định kỳ nhìn chung đa số giáo viên thực hiện nghiêm túc công tác soạn giảng, soạn giảng kịp thời, chất lượng nhìn chung đảm bảo.Tuy nhiên, qua kiểm tra một số bộ giáo án chưa có sự đầu tư , sử dụng lại giáo án cũ chỉnh sữa chưa phù hợp.

-Công tác dự giờ: thực hiện dự đủ số tiết theo quy định.Tuy nhiên, một số giáo viên dự giờ ghi chép còn sơ sài chưa thể hiện đầy đủ nội dung và phương pháp.

-Sổ kế hoạch giảng dạy: nhìn chung lên kế hoạch tháng, tuần kịp thời , kế hoạch năm một số giáo viên làm rất chu đáo thể hiện đầy đủ nội dung nhưng bên cạnh đó vẩn còn nhiều giáo viên làm kế hoạch năm rất sơ sài , chưa đảm bảo nội dung.

-Sổ đầu bài: bảo quản tốt tuy nhiên một số giáo viên chủ nhiệm chưa ký duyệt sổ cuối mỗi tuần sinh hoạt, một số tiết giáo viên bộ chưa ghi đầy đủ các thông tin của tiết dạy.

-Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phù đạo học sinh yếu kém: đã lên kế hoạch ôn tập cho học sinh lớp 9 và dạy bồi dưỡng học sinh giỏi casio.

-Chế độ thông tin báo cáo nhìn chung thực hiện kịp thời.

B.        KẾ HOẠCH THÁNG 10

 

I . KẾ HOẠCH CHUNG

1.      Nề nếp:

Tiếp tục ổn định nề nếp CM của nhà trường , thực hiện tốt công tác trực 15 đầu giờ của GVCN,

GVCN, GVBM dạy khối  9 theo dõi lịch  học phụ đạo để thực hiện đúng giờ giấc như dạy chính khóa .

Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, các buổi họp và các buổi họp , sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn.

2.      Công tác chuyên môn:

1.      Soạn giảng: Tiếp tục đầu tư cho công tác soạn giảng , chú trọng đến chuẩn kỹ năng kiến thức, đến nội dung giảm tải, chú trọng đến nội dung lồng ghép, dạy tích hợp đặc biệt bám sát PPCT mới. BGH và các tổ chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra đột xuất kết hợp cùng với hình thức kiểm tra định kỳ.

2.      Kiểm tra chấm trả bài KT: Thực hiện chấm trả bài KT kịp thời để phát huy tối đa tính hiệu quả của công tác kiểm tra .

3.      Dự giờ : Tăng cường dự giờ thăm lớp của tổ trưởng , giáo viên dự giờ đúng số tiết quy định tối thiểu, chú trọng đến nội dung ghi chép trong sổ dự giờ.

4.      Sổ kế hoạch giảng dạy: những giáo viên chưa thực hiện việc lên kế hoạch năm đầy đủ các nội dung phải bổ sung hoặc điều chỉnh cho đầy đủ.Lên kế hoạch tháng tuần kịp thời, thống kê chất lượng các bài kiểm tra đầy đủ đúng thời gian quy định, nội dung dạy bù, dạy HĐNG, dạy phụ đạo đều phải lên đầy đủ ở sổ kế hoạch giảng dạy.

5.      Hội giảng , chuyên đề :các tổ tiến hành  hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường đúng quy định sắp xếp ban giám khảo đi dự đầy đủ , đảm bảo số lượng giám khảo tối thiểu theo quy định .Tiếp tục tổ chức các chuyên đề về đổi mới PP dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

6.       Sử dụng ĐDDH và thực hành thí nghiệm: lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH kịp thời , chính xác , tăng cường công tác mượn và sử dụng ĐDDH  hiện có của nhà trường.Các tổ thống kê số tiết sử dùng ĐDDH hàng tháng chính xác.

7.      Dạy bù chương trình: Có kế hoạch dạy bù chương trình kịp thời dạy bù chương trình  phải đăng ký ở sổ kế hoạch dạy bù của nhà trưởng .

8.      Ra đề kiểm tra , nộp đề KT: Lưu ý trong khâu ra đề cũng phải bám sát chuẩn kỹ năng kiến thức .Khi ra đề cân lưu ý đến các đối tượng học sinh đặc biệt học sinh yếu , TB yếu, bố cục đề sao cho hợp lý để phảm ánh đúng chất lượng của học sinh. Yêu cầu đề ra phải đúng mẫu đã quy định, đề cùng đáp án nộp một lúc.Nộp trước ngày KT ít nhất 5 ngày .

9.      Dạy HĐNGLL:  Thực hiện các buổi  ngoài giờ lên lớp đúng thời gian quy định. Trong tháng phải hoàn thành chủ điểm của tháng  trong tuần 1 hoặc tuần 2 của tháng. Dạy HĐNG phải lên ở sổ kế hoạch của nhà trường .Giáo án NGLL thực hiện đúng theo mẫu đã triển khai.

10. Dạy thêm học thêm , phụ đạo hs yếu kém :

Theo dõi chấn chỉnh tình hình học sinh khối 9 tham gia học ôn, theo dõi sĩ số để thường xuyên nhắc nhỡ .

Tổng hợp danh sách học sinh yếu ,kém khối 6,7,8 tham gia học phụ  đạo lên kế hoạch phân công giáo viên dạy vào trung tuần tháng 10

11. Bồi  dưỡng học sinh giỏi:  tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi casio và kỹ năng thực hành thí nghiệm theo kế hoạch cho học sinh đăng ký môn bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa.

12. Chế độ thông tin báo cáo : chính xác kịp thời , thường xuyên theo dõi các thông tin của BGH của tổ CM

 

B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1. Tuần 10 ( chuyên môn tuần 08 )  ( Từ 3 tháng  10 đến 08    tháng  10/2011 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Lên kế hoạch mượn , sử dụng ĐDDH tuần 9, lên kế hoạch  giảng dạy  kịp thời , dạy bù chậm chương trình.Các tổ tiến hành dự giờ các tiết   hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Duy trì tốt các lớp dạy ôn lớp 9, tổng hợp lập danh sách học sinh yếu kém khối 6,7,8 tham gia học phụ đạo.

2. Tuần 11 ( chuyên môn tuần 09) (Từ  10  tháng  10  đến 15 tháng 10/2011 )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Lên kế hoạch mượn , sử dụng ĐDDH tuần 10, lên kế hoạch  giảng kịp thời , dạy bù chậm chương trình. Các tổ tiếp tục  tổ chức  chấm các tiết   hội giảng và hội thi.

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Duy trì tốt các lớp dạy ôn lớp 9,sắp xếp lịch học phụ đạo khối 6,7,8.

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch

-Tổ chức dạy bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa.

- Kiểm tra hồ sơ định kỳ

       3. Tuần 12 ( chuyên môn tuần 10 )  ( Từ 17  tháng  10  đến   22  tháng  10/2011  )

-Thực hiện giảng dạy theo TKB

-Lên kế hoạch mượn , sử dụng ĐDDH tuần 11, lên kế hoạch  giảng kịp thời , dạy bù chậm chương trình. Các tổ tiếp tục tổ chức các tiết  hội giảng và hội thi

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Các tổ trưởng báo cáo chuyên môn tháng 11 về cho bộ phận phụ trách CM

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút và 1 tiết theo kế hoạch

- Chuyên môn lập danh sách học sinh khối 9 tham gia thi casio cấp huyện và thi kỹ năng thực hành cấp huyện.

4. Tuần 13 ( chuyên môn tuần 11 ) ( Từ 24  tháng 10 đến  29   tháng 10/2011  )

-Tiếp tục duỳ trì tốt nề nếp chuyên môn.

-Các tổ tiếp tục có kế  họach dự giờ các tiết hội giảng và hội thi

-Thực hiện các bài kiểm tra 15 phút , bài kiểm tra 1 tiết theo PPCT .

-Lên kế hoạch mượn và sử dụng ĐDDH tuần 12

-Các tổ lên kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn định kỳ theo quy định.

-Duy trì nề nếp các lớp học ôn , học phụ đạo.

-Các tổ báo cáo công tác hội giảng và hội thi đợt I                                                                    

 

Hòa Hiệp , ngày  01  tháng 10 năm 2011

                                                                                                             Phó Hiệu Trưởng

 

 

 

 

                                     Nguyễn Văn Sinh

 

 

 

Comments