KẾ HOẠCH THÁNG 10-2012

đăng 06:19 14 thg 10, 2012 bởi Tổ trưởng Địa - CN: Ngô Xuân Phi

Trường THCS HÒA HIỆP.              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Tổ Địa –  Công Nghệ.                                    Độc Lập  – Tự Do – Hạnh Phúc

 

KẾ HOẠCH THÁNG 10/ 2012

       1/ Đánh giá công tác tháng 9:

+ Ưu điểm:     -  

-         Ngày giờ công đảm bảo.

-         Nghỉ phép đúng quy định

-         Tham gia hội họp dầy đủ

-         Nề nếp ổn định

-         Tất cả thực hiện tốt nội quy của cơ quan

 + Tồn tại:  sử dụng đồ dùng dạy học chưa triệt để 

2/ Kế hoạch chung:

- Tiếp tục ổn định nề nếp chuyên môn,

- Triển khai các kế hoạch hội giảng.

- Ra đề KT 1 tiết và hoàn thành công tác chấm trả bài đúng thời gian quy định ( Bài 15 phút vá KT 1 tiết)

-  Phân công chuyên môn, theo dõi thời khóa biểu để thực hiện công tác giảng dạy.

- Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.

      - Thực hiện PPCT mới và giảm tải

     2/ Kế hoạch cụ thể:

 

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Tuần 7

01-6/10

 

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Họp tổ chuyên môn

- Tất cả GV

 

- BGH

- BGH

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- GV tham gia HG

- Tất cả GV

 

 

 

 

Tổ trưởng

- Tại sân trường

Tại phòng học,

- tại hội trường

Tuần 8

8- 13/10

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Họp tổ chuyên môn.

-   Dự giờ tiêu chuẩn tháng 10 theo lịch ở bảng

 

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- GVCN và tổ trưởng.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

- BGH

 

Tại phòng học

- GV không có tiết đi dự giờ tháng theo quy định

 

Tuần 9

15 -20/10

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch. KT hồ sơ.

Báo cáo hoạt động tổ trong tháng.

- 18 SH phụ nữ VN 20/10

. Báo cáo sĩ số tháng 10

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- GV nữ

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

 

 

- BGH

- BGH

- Tại phòng họp

- Nộp tại phòng họp giáo viên

- Tại hội trường

Tuần 10

22 – 27/10

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

Hội giảng theo kế hoạch

- Lập danh sách học sinh giỏi môn địa

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

- BGH

- GV không có tiết đi dự giờ tháng theo quy định

 

Tuần 11

29 – 3/11

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Tổng kết hội giảng vòng 1

- Bồi dưỡng HS giỏi theo Kh

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

- Đ/c Vũ

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

- BGH

- GV không có tiết đi dự giờ tháng theo quy định

 

 

3/ Kế hoạch dự giờ tháng 10:

                  XEM BẢNG THÔNG BÁO

 

HIỆU TRƯỞNG                                                        Hòa Hiệp  ngày  1  tháng  10  năm 2012

                                                                                                                  Tổ trưởng

 

 

 

                                                                                

 

                                                                                                Ngô  Xuân  Phi

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments