KẾ HOẠCH THÁNG 12

đăng 15:36 4 thg 12, 2013 bởi Tổ trưởng Địa - CN: Ngô Xuân Phi

Trường THCS HÒA HIỆP.              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Tổ Địa –  Công Nghệ.                                    Độc Lập  – Tự Do – Hạnh Phúc

 

KẾ HOẠCH THÁNG 12/ 2013

       1/ Đánh giá công tác tháng 11:

+ Ưu điểm:    

-         Hoàn thành hội giảng vòng 1

-         Tham gia thi lí thuyết GVDG trường

-         Nề nếp ổn định

-   Ngày giờ công đảm bảo.

-         Nghỉ phép đúng quy định

-   Tất cả thực hiện tốt nội quy của cơ quan

 + Tồn tại:   Còn chậm một vài tiết chương trình do dự giờ hội giảng.

2/ Kế hoạch chung: “ Thi đua dạy tốt chào mừng ngày  thành lập quân đội nhân dân Việt Nam   22/12.

-  Tiếp tục ổn định nề nếp chuyên môn,

      -  Tham gia các hoạt động do công đoàn và nhà trường tổ chức đầy đủ

-  Báo cáo kết quả hội giảng về chuyên môn.

- Sinh hoạt nhóm chuyên môn để thực hiện việc soạn dề cương ôn tập học kỳ và ra đề kiểm tra học kỳ I.

      -  Phân công chuyên môn, theo dõi thời khóa biểu để thực hiện công tác giảng dạy.

- Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo quy định.

-  Chấm và trả bài kiểm tra 15 phút lần 2 theo quy định.

- Coi kiểm tra và nhập điểm, chấm và vào sổ điểm lớn đúng quy định.

- Họp xét và đánh giá hai mặt học sinh đúng quy định.

- Hoàn thành phiếu liên lạc, sổ điểm theo đúng quy định.

     2/ Kế hoạch cụ thể:

 

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Tuần 16

 

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Họp tổ chuyên môn.

- Báo cáo kết qủa hội thi.

- Triển khai đề cương và ôn tập cho học sinh.

- Tất cả GV

 

- BGH

- BGH

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- GV tham gia HG

- Tất cả GV

 

 

 

 

Tổ trưởng

Tại phòng học,

- tại hội trường

Tuần  17

 

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Coi kiểm tra học kỳ theo lịch

- Báo cáo sĩ số tháng 10

- Báo cáo tổ t 12.

KT hồ sơ.

Báo cáo hoạt động tổ trong tháng.

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- GVCN và tổ trưởng.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

- BGH

 

Tại THCS Xuyên mộc.

- GV không có tiết đi dự giờ tháng theo quy định.

- Phòng thi

 

Tuần 18

 

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Thi thực hành GVDG.

.- Thu tiền các khoản lớp chủ nhiệm.

- Coi kiểm tra theo lịch.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

 

 

- BGH

- BGH

- Tại phòng họp

 

Tuần 19

 

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

Chấm và vào điểm học kỳ I

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

- BGH

 

 

3/ Kế hoạch dự giờ tháng 12:  Dự giờ hội thi lấy tiết tiêu chuẩn

                  XEM BẢNG THÔNG BÁO

 

HIỆU TRƯỞNG                                                        Hòa Hiệp  ngày  1  tháng  12  năm 2013

                                                                                                                  Tổ trưởng

 

 

 

                                                                               

 

                                                                                                Ngô  Xuân  Phi

 

 

 

Trường THCS HÒA HIỆP.              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Tổ Địa –  Công Nghệ.                                    Độc Lập  – Tự Do – Hạnh Phúc

 

KẾ HOẠCH THÁNG 11/ 2013

       1/ Đánh giá công tác tháng 10:

-         + Ưu điểm:     -   Ngày giờ công đảm bảo.

-         Nghỉ phép đúng quy định

                          -     Tất cả thực hiện tốt nội quy của cơ quan

-         Hoàn thành hội giảng vòng 1

-         Tham gia thi lí thuyết GVDG trường

-         Nề nếp ổn định

 + Tồn tại:   Còn chậm một vài tiết chương trình do dự giờ hội giảng.

2/ Kế hoạch chung: “ Thi đua dạy tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11)

-  Tiếp tục ổn định nề nếp chuyên môn,

      -   Tham gia các hoạt động do công đoàn và nhà trường tổ chức đầy đủ

-  Dạy hội giảng các tiết bốc thăm.

      -  Phân công chuyên môn, theo dõi thời khóa biểu để thực hiện công tác giảng dạy.

- Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.

- Ra đề KT  15 phút lần 2 và chấm trả bài đúng quy định

     2/ Kế hoạch cụ thể:

 

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Tuần 12

 

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Họp tổ chuyên môn.

- Báo cáo kết qủa hội giảng vòng 1

- Tất cả GV

 

- BGH

- BGH

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- GV tham gia HG

- Tất cả GV

 

 

 

 

Tổ trưởng

Tại phòng học,

- tại hội trường

Tuần  13

 

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

-   Dự giờ hội giảng huyện

- Báo cáo sĩ số tháng 10

- Báo cáo tổ t 10.

- Tham dự lễ 20/11

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- GVCN và tổ trưởng.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

- BGH

 

Tại THCS Xuyên mộc.

- GV không có tiết đi dự giờ tháng theo quy định.

- Sân trường

 

Tuần 14

 

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch. KT hồ sơ.

Báo cáo hoạt động tổ trong tháng.

- Thi thực hành GVDG.

.- Thu tiền các khoản lớp chủ nhiệm

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

 

 

- BGH

- BGH

- Tại phòng họp

- Nộp tại phòng họp giáo viên

 

Tuần 15

 

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

Hội giảng theo kế hoạch

- Thu tiền các khoản lớp chủ nhiệm  môn địa

- Hoàn thành hội giảng vòng 1

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

- BGH

- GV không có tiết đi dự giờ tháng theo quy định

 

 

3/ Kế hoạch dự giờ tháng 10:  Dự giờ hội thi lấy tiết tiêu chuẩn

                  XEM BẢNG THÔNG BÁO

 

HIỆU TRƯỞNG                                                        Hòa Hiệp  ngày  1  tháng  11  năm 2013

                                                                                                                  Tổ trưởng

 

 

 

                                                                               

 

                                                                                                Ngô  Xuân  Phi

                                                                   

 

 

Trường THCS HÒA HIỆP.              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Tổ Địa –  Công Nghệ.                                    Độc Lập  – Tự Do – Hạnh Phúc

 

KẾ HOẠCH THÁNG 10/ 2013

1/ Đánh giá công tác tháng 9:

-         + Ưu điểm:     -   Ngày giờ công đảm bảo.

-         Nghỉ phép đúng quy định

                          -     Tất cả thực hiện tốt nội quy của cơ quan

-         Tham gia  khai giảng đầy đủ và trang nghiêm

-         Nề nếp ổn định

 + Tồn tại:  Sử dụng đồ dung dạy học chưa đồng bộ

 + Kế hoạch chung:

-  Tiếp tục ổn định nề nếp chuyên môn,

      -  Hội thi và hội giảng theo kế hoạch và đầu tư về chất lượng.

- Triển khai các kế hoạch hội giảng.

      -  Phân công chuyên môn, theo dõi thời khóa biểu để thực hiện công tác giảng dạy.

- Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.

- Ra đề KT và chấm trả bài đúng quy định

     2/ Kế hoạch cụ thể:

 

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Tuần 8

 

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Họp tổ chuyên môn

- Tất cả GV

 

- BGH

- BGH

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- GV tham gia HG

- Tất cả GV

 

 

 

 

Tổ trưởng

Tại phòng học,

- tại hội trường

Tuần  9

 

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Nộp đề KT Đia 8

-   Dự giờ hội giảng

- Báo cáo sĩ số tháng 10

- Báo cáo tổ t 10

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- GVCN và tổ trưởng.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

- BGH

 

Tại phòng học

- GV không có tiết đi dự giờ tháng theo quy định

 

Tuần 10

 

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch. KT hồ sơ.

Báo cáo hoạt động tổ trong tháng.

.- Thu tiền các khoản lớp chủ nhiệm

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

 

 

- BGH

- BGH

- Tại phòng họp

- Nộp tại phòng họp giáo viên

 

Tuần 11

 

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

Hội giảng theo kế hoạch

- Phát phiếu BHYT.- Thu tiền các khoản lớp chủ nhiệm  môn địa

- Hoàn thành hội giảng vòng 1

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

- BGH

- GV không có tiết đi dự giờ tháng theo quy định

 

 

3/ Kế hoạch dự giờ tháng 10:  Dự giờ hội giảng lấy tiết tiêu chuẩn

                  XEM BẢNG THÔNG BÁO

 

HIỆU TRƯỞNG                                                        Hòa Hiệp  ngày  1  tháng  10  năm 2013

                                                                                                                  Tổ trưởng

 

 

 

                                                                               

 

                                                                                                Ngô  Xuân  Phi

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ĉ
Tổ trưởng Địa - CN: Ngô Xuân Phi,
15:38 4 thg 12, 2013
Comments