KẾ HOẠCH THÁNG 8 THÁNG 9

đăng 18:52 18 thg 9, 2012 bởi Tổ trưởng Địa - CN: Ngô Xuân Phi

Trường THCS HÒA HIỆP.      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Tổ Địa –  Công Nghệ.                            Độc Lập  – Tự Do – Hạnh Phúc

 

KẾ HOẠCH THÁNG 8 / 2012

1/ Kế hoạch chung:

-  Ổn định nề nếp chuyên môn, họp hội đồng đầu năm.

-  Phân công chuyên môn, theo dõi thời khóa biểu để thực hiện công tác giảng dạy.

- Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.

- Dự các lớp tập huấn theo kế hoạch của phòng.

- Coi kiểm tra khảo sátđầu năm.

- Đăng kí chất lượng  bộ môn và đăng kí chỉ tiêu thi đua của tổ.

- Kiểm tra và lên danh mục ĐDDH.

     - Chuẩn bị công tác khai giảng năm học mới

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Tuần I

20 -25/ 8

- Thực hiện chương trình tuần I

- Ổn định nề nếp trường lớp.

- Dạy theo TKB

- GVCN bầu BCS lớp tạm thời.

- Tất cả GV

 

- BGH

- BGH

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- GV tham gia HG

- Tất cả GV

 

 

 

 

Tổ trưởng

 

Tại phòng học,

- Tại hội trường

Tuần II

27- 1/9

- Thực hiện chương trình tuần  II

-  Tiếp tục ổn định nề nếp trường lớp.

- Dạy theo TKB

- Đăng kí các danh hiệu thi đua năm học.

- Tham dự lớp tập huấn

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

- BGH

 

 

Tại phòng học

 

 

 

 

 

 

 

 

* Biện pháp thực hiện:

- Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn để hướng dẫn và yêu cầu anh em thực hiện các công việc đần năm như: hồ sơ, giáo án, bám lớp chủ nhiệm, thực hiện việc thu các khoản đầu năm.

* Nhận xét, đánh giá công tác chuyêm môn tháng 8

a) Những mặt đã làm được:

 nề nếp ổn định.

- Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn tốt.

- GVCN nhiệt tình trong công việc.

- Hình thành các nhóm bộ môn.

- Đăng kí chất lượng bộ môn

- Ngày giờ công đảm bảo.

- Lên kế hoạch giảng dạy.

 

 

 

b) Những mặt chưa làm được:

- Sử dụng ĐDDH  chưa  nhiều.

c) Hướng khắc phục:

Tăng cường sử dụng ĐDDH .

                                                                       Hòa Hiệp ngày 22 tháng 8 năm 2012

                                                                                        Tổ trưởng

 

 

 

 

 

                                                                                    Ngô   Xuân   Phi

 

Trường THCS HÒA HIỆP.              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Tổ Địa –  Công Nghệ.                                    Độc Lập  – Tự Do – Hạnh Phúc

 

KẾ HOẠCH THÁNG 9/ 2012

       1/ Đánh giá công tác tháng 8:

+ Ưu điểm:     -    Tất cả thực hiện tốt nội quy của cơ quan

-         Ngày giờ công đảm bảo.

-         Nghỉ phép đúng quy định

-         Tham gia học chính trị và ANQP đầy đủ

-         Nề nếp ổn định

 + Tồn tại: Một vài hồ sơ sổ sách chưa hoàn thành ( do khách quan)

2/ Kế hoạch chung: “ Thực hiện tốt tháng ATGT VÀ Khai giảng năm học mới”

- Tiếp tục ổn định nề nếp chuyên môn,

- Khai giảng năm học mới.

- Tổng hợp các số liệu thi đua.

- Triển khai các kế hoạch hội giảng.

-  Họp phụ huynh học sinh. Hoàn thành các loại hồ sơ đầu năm.

-  Phân công chuyên môn, theo dõi thời khóa biểu để thực hiện công tác giảng dạy.

- Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.

      - Thực hiện PPCT mới và giảm tải

     2/ Kế hoạch cụ thể:

 

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Tuần III

03-8/9

- Khai giảng năm học

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Tập huấn công tác chủ nhiệm

- Họp tổ chuyên môn

- Tất cả GV

 

- BGH

- BGH

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- GV tham gia HG

- Tất cả GV

 

 

 

 

Tổ trưởng

- Tại sân trường

Tại phòng học,

- tại hội trường

Tuần IV

10- 15/9

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Họp PHHS ngày 9/9

( Chủ Nhật)

-   Dự giờ tiêu chuẩn tháng 9 theo lịch ở bảng

- Báo cáo sĩ số tháng 9

- Báo cáo tổ t 9

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- GVCN và tổ trưởng.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

- BGH

 

Tại phòng học

- GV không có tiết đi dự giờ tháng theo quy định

 

Tuần V

17 -22/9

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch. KT hồ sơ.

Báo cáo hoạt động tổ trong tháng.

.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

 

 

- BGH

- BGH

- Tại phòng họp

- Nộp tại phòng họp giáo viên

 

Tuần VII

24 – 29/9

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

Hội giảng theo kế hoạch

- Lập danh sách học sinh giỏi môn địa

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

- BGH

- GV không có tiết đi dự giờ tháng theo quy định

 

 

3/ Kế hoạch dự giờ tháng 9:

                  XEM BẢNG THÔNG BÁO

 

HIỆU TRƯỞNG                                                        Hòa Hiệp  ngày  1  tháng  09  năm 2012

                                                                                                                  Tổ trưởng

 

 

 

                                                                               

 

                                                                                                Ngô  Xuân  Phi

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments