KẾ HOẠCH THANH TRA TỔ

đăng 03:55 15 thg 9, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

Trường THCS Hòa Hiệp         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ: ĐỊA- CÔNG NGHỆ                       Độc Lập Tự Do – Hạnh Phúc

                                                                               ………………………….

 

DANH SÁCH THANH TRA TỔ ĐỊA – CÔNG NGHỆ

( Năm học 2010 -2011)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NỘI DUNG THANH TRA

THỜI GIAN

     ( Tháng)

NGƯỜI THANH TRA

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thị Thơm

Toàn diện

10

Tổ chuyên môn

 

2

Lê Bá Hưng

Toàn diện

12

Tổ chuyên môn

 

3

Nguyễn Thị Sương

Toàn diện

11

Tổ chuyên môn

 

4

Ngô Thị Phương

Chuyên đề

3

BGH + Tổ

 

5

Đoàn Lê Anh Vũ

Chuyên đề

3

Tổ chuyên môn

 

6

Đường Thị Năng

Chuyên đề

2

Tổ chuyên môn

 

7

Nguyễn Thị Thu Hằng

Chuyên đề

4

Tổ chuyên môn

 

8

Đậu Thị Hồng Thắm

Chuyên đề

12

Tổ chuyên môn

 

9

Ngô Xuân Phi

Chuyên đề

11

BGH + Tổ

 

                                                                                       

                                                        Hòa Hiệp ngày  26 tháng 8 năm 2010.

                                                                                                                           Người lập

                                                                                                                                   TT

 

 

 

                                                                                                                     Ngô  Xuân Phi

 

Comments