KH tháng 1-2/2017

đăng 07:57 10 thg 5, 2017 bởi Tổ trưởng Địa - CN: Ngô Xuân Phi

TRƯỜNG THCS HOÀ HIỆP                                     Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Tổ:  Địa                                                                        Độc Lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc

 

   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ ĐỊA – CÔNG NGHỆ

     THÁNG 1- 2/ 2017

I/ Đánh giá công tác tháng 12 :

1/ Những mặt đã làm được:

- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn.

- Thực hiện công tác coi kiểm tra và chấm trả bài đúng quy định.

Vào điểm đúng quy định.

- Coi kiểm tra HK và vào điểm đúng quy định.

-  Nề nếp ổn định.

- Ngày giờ công đảm bảo, nghỉ phép đúng quy định.

- Sử dụng đồ dùng dạy học cơ bản tốt, dự chuyên đề thực hiện ma trận cơ bản đầy đủ

2/ Những mặt chưa làm được.

- Một số đồ dùng dạy học vẫn còn thiếu.

II/   KẾ HOẠCH THÁNG 1 -2

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn.

- Đầu tư soạn giảng có chất lượng và theo chuẩn kiến thức và chuẩn kỹ năng trong giảng dạy.

- Hoàn thành việc coi kiểm tra theo sự phân công của chuyên môn nghiêm túc

- Dự giờ các tiết trong tháng để lấy tiết tiêu chuẩn tháng 1-2

- Tăng cường dự giờ đột xuất của các đồng chí trong tổ.

- Nhắc nhở HS đóng các khoản tiền theo quy định.

- Thanh tra toàn diện và thanh tra chuyên đề theo kế hoạch.

- Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.

- Coi kiểm tra và vào điểm đúng quy định

- Triển khai ôn tập và ra đề kiểm tra đúng quy định, đảm bảo nội dung và bám chuẩn kiến thức.

- Giáo viên Chủ nhiệm tiếp tục ổn định nề nếp lớp, tăng cường sinh hoạt 15 phút đầu giờ, nắm chắc sĩ số,  hoàn cảnh gia đình học sinh và hoàn thành các loại hồ sơ theo quy định.

- Thực hiện ra vào lớp đúng thời gian quy định.

- Nghĩ tết đúng quy định.

 

 II.   KẾ HOẠCH CỤ THỂ :

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Tuần 20

2-7/1

 

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

Báo cáo hoạt động tổ trong tháng.

- Tất cả GV

 

- BGH

- BGH

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- GV tham gia HG

- Tất cả GV

 

 

 

 

Tổ trưởng, tổ phó

 

Tại lớp học

 

Tại phòng họp GV

Tuần 21

9-14/1

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

- BGH

 

 

Tại Trường

 

- Tăng cường soạn giảng

- Sinh hoạt tổ chuyên môn.

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

 

 

- BGH

- BGH

 

Tuần 22

16-21/1

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi môn địa 9

Nghỉ tết đúng thời gian

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

- BGH

 

- Tại phòng phụ đạo

 

- Tại phòng học

 

- Nghỉ tết

 

Tuần 23

6-11/2

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

Kiểm tra 15 phút

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

 

 

- BGH

- BGH

- Tại phòng họp

 

Tuần 24

13/2- 18/2

 

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Nghỉ tết nguyên đán dung quy định

- Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn.

- Hoàn thành hội thi.

 

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

- BGH

 

 

- Tại phòng học

 

 

Tuần 25

20-25/2

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Kiểm tra 1 tiết địa 8

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

 

 

- BGH

- BGH

- Tại phòng họp

 

 

 

 

Tuần 26

27/2- 4/3

 

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn.

- Thực hiện các tiết  hội thi.

 

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

- BGH

 

 

- Tại phòng học

 

 

                                                                                        Hoà Hiệp, ngày  3 tháng 01  năm 2016

   DUYÊT CUẢ BGH                                                              T/M Tổ : Địa – Công nghệ

                                                                                                            Tổ Trưởng

 

 

 

       

    Phạm Thị Cúc                                                                                   Ngô Xuân Phi

 

 

 

 

 

Comments