KH thang 5 năm 2017

đăng 08:43 10 thg 5, 2017 bởi Tổ trưởng Địa - CN: Ngô Xuân Phi

TRƯỜNG THCS HOÀ HIỆP                                     Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Tổ:  Địa                                                                        Độc Lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc

 

   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ ĐỊA – CÔNG NGHỆ

     THÁNG  5 /2017

I/ Đánh giá công tác tháng 4 :

1/ Những mặt đã làm được:

-  Nề nếp ổn định.

- Ngày giờ công đảm bảo, nghỉ phép đúng quy định.

- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn.

- Nghỉ lễ đúng thời gian và an toàn

- Thực hiện công tác coi kiểm tra và chấm trả bài đúng quy định.

Vào điểm đúng quy định.

2/ Những mặt chưa làm được.

-         Sử dụng đồ dùng dạy học chưa đều, một số đồ dùng dạy học vẫn còn thiếu.

-         Mất tiết nhiều do nghĩ lễ.

II/   KẾ HOẠCH THÁNG 5

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn.

- Đầu tư soạn giảng có chất lượng và theo chuẩn kiến thức và chuẩn kỹ năng trong giảng dạy.

- Hoàn thành việc coi kiểm tra theo sự phân công của chuyên môn nghiêm túc

- Nhắc nhở HS đóng các khoản tiền theo quy định đầy đủ

- Hoàn thành thanh tra toàn diện và thanh tra chuyên đề theo kế hoạch.

- Đánh giá công chức cuối năm

- Chấm kiểm tra hk 2 đảm bảo

- Nhập điểm đúng tiến độ.

- Họp xét 2 mặt giáo dục đảm bảo.

- Nộp các loại hồ sơ theo quy định

- Dự lễ tổng kết đầy đủ, nghỉ hè đúng thời gian.

 

 II.   KẾ HOẠCH CỤ THỂ :

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Tuần 34

1/5– 6/5

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

-  Rà soát lại chương trình

- Coi kiểm tra theo lịch

- KTHS giáo án.

Báo cáo hoạt động tổ trong tháng.

 

 

- Tất cả GV

 

- BGH

- BGH

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- GV tham gia HG

- Tất cả GV

 

 

 

 

Tổ trưởng, tổ phó

 

Tại lớp học

 

 

Tại phòng họp GV

 

 

Tuần 35

8/5-/13/5

 

 

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Coi kiểm tra và thi

- Tất cả GV

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

- BGH

 

 

Tại Trường

Tuần 36

15/5-20/5

- Coi kiểm tra HK 2

- Hoàn thành nhập điểm và trả bài KT cho HS

Họp xét 2 mặt giáo dục.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tổ trưởng

 

 

- BGH

- BGH

Tại phòng họp

Tuần 37

22/5- 27/5

- Vào học bạ

- Trả phiếu lien lạc

- Dự lễ tổng kết

- Nộp hồ sơ.

-

 

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

- BGH

 

- Sân trường.

 

- Tại phòng học

 

 

                                                                                         

 

                                                                                          Hoà Hiệp, ngày  3 tháng  5  năm 2017

   DUYÊT CUẢ BGH                                                              T/M Tổ : Địa – Công nghệ

                                                                                                            Tổ Trưởng

 

 

 

       

    Phạm Thị Cúc                                                                                   Ngô Xuân Phi

 

 

 

 

 

Comments