THI ĐUA TỔ ĐỊA CÔNG NGHỆ

đăng 03:52 15 thg 9, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TỔ :  ĐỊA – CÔNG NGHỆ                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA

NĂM HỌC 2010-2011

 

Kính gửi:  HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP

 

Tổ bộ môn: ĐỊA – CÔNG NGHỆ  đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2010-2011 cho cá nhân như sau:

I. Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, tỉnh

 

Stt

Họ và tên

Thành tích năm trước

Đề nghị mức khen

 

2007-2008

2008-2009

2009-2010

LĐTT

CSTĐ cơ sở

CSTĐ tỉnh

Ghi chú

1

Ngô Xuân Phi

CSTĐ

CSTĐ

CSTĐ

 

CSTĐ

 

 

2

Đoàn Lê Anh Vũ

 

 

LĐTT

LĐTT

 

 

 

3

Nguyễn Thị Thu Hằng

 

 

LĐTT

LĐTT

 

 

 

4

Ngô Thị Phương

 

 

LĐTT

LĐTT

 

 

 

5

Nguễn Thị Thơm

 

 

GVDG

LĐTT

 

 

 

6

Đậu Thị Hồng Thắm

 

 

GVDG

LĐTT

 

 

 

7

Nguyễn Thị Sương

 

 

 

 

 

 

 

8

ĐưỜng Thị Năng

 

 

 

LĐTT

 

 

 

 

 

II. Bằng khen: UBND Tỉnh, Bộ GD&ĐT, Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

Thành tích năm học trước

Bằng khen

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

UBND tỉnh

BGD

&ĐT

Thủ tướng

1

Ngô Xuân Phi

 

CSTĐ

CSTĐ

CSTĐ

CSTĐ

X

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            TỔ TRƯỞNG

GỬI NỘP THEO MẪU

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Ngô Xuân Phi

Comments