KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2017

Kế hoạch tháng 2,3 2019

đăng 23:15 24 thg 3, 2019 bởi Tổ trưởng Lý - Tin: Nguyễn Duy Phúc


KẾ HOẠCH THÁNG 01/2019

đăng 06:29 5 thg 1, 2019 bởi Tổ trưởng Lý - Tin: Nguyễn Duy Phúc


KẾ HOẠCH THÁNG 11/2018

đăng 20:06 5 thg 11, 2018 bởi Tổ trưởng Lý - Tin: Nguyễn Duy Phúc


KẾ HOẠCH THÁNG 10/2018

đăng 06:40 3 thg 10, 2018 bởi Tổ trưởng Lý - Tin: Nguyễn Duy Phúc


Kế hoạch tháng 9/2018

đăng 19:44 3 thg 9, 2018 bởi Tổ trưởng Lý - Tin: Nguyễn Duy Phúc


KẾ HOẠCH THÁNG 8/2018

đăng 19:28 27 thg 8, 2018 bởi Tổ trưởng Lý - Tin: Nguyễn Duy Phúc


Kế hoạch hoạt động tháng 5 - 2018

đăng 00:27 5 thg 5, 2018 bởi Tổ trưởng Lý - Tin: Nguyễn Duy Phúc


KẾ HOẠCH THÁNG 4/2018

đăng 08:02 5 thg 4, 2018 bởi Tổ trưởng Lý - Tin: Nguyễn Duy Phúc


KẾ HOẠCH THÁNG 3/2018

đăng 23:49 4 thg 3, 2018 bởi Tổ trưởng Lý - Tin: Nguyễn Duy Phúc


Kế hoạch tháng 2/2018

đăng 22:33 4 thg 2, 2018 bởi Tổ trưởng Lý - Tin: Nguyễn Duy Phúc


1-10 of 94