Tổ Lý Tin‎ > ‎

Bài đăng Không có tiêu đề

đăng 06:06 8 thg 2, 2012 bởi Dương Văn Thuấn
 

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2012

+ Đánh giá hoạt động tháng 12

Ưu :

-         Hoàn thành tốt công tác coi kiểm tra học kỳ

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học kịp thời

Tồn tại:

-    vào sổ điểm lớn chưa kịp thời so với thời gian qui định

 ( I) KẾ HOẠCH CHUNG :

-         Tổ chức tốt việc dạy và học

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả

-         Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt nhóm chuyên môn

-         Thống kê chất lượng bộ môn các bài kiểm tra 15 phút

-         Nghỉ tết đúng thời gian qui định

 ( III) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 21cm

từ 02./01- 07/01

- Dạy và học bình thường

 

BGH

GV có tiết

 

 

 

Dạy trên lớp

 

Tuần 22cm

 Từ 09/01-14/01

- Dạy và học bình thường

 

 

BGH

 

 

 

GV có tiết

 

 

 

 

 

 

Dạy trên lớp

 

 

 

-         Phối hợp với công đoàn động viên giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và

      nghỉ tết đúng thời gian qui định

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-         Kết hợp với ban giám hiệu động viên giáo viên hoàn thành nhiệm vụ

                                                                                Hòa Hiệp, ngày 02 tháng 01 năm 2012

         BGH                                                                                               Tổ trưởng

 

                                                                                                                

                                                                                                             Dương Văn Thuấn

Comments