Tổ Lý Tin‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02-2013 TỔ LÝ -TIN

đăng 22:58 20 thg 2, 2013 bởi Dương Văn Thuấn

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02-2013

+ Đánh giá hoạt động tháng 01

Ưu :

-         Ổn định nề nếp dạy và học

-         Sử dụng đồ dùng dạy học kịp thời

-         Nộp hồ sơ giáo án  đầy đủ

Tồn tại:

      -   Sổ dự giờ chưa ghi đầy đủ

      ( I) KẾ HOẠCH CHUNG :

      -     Tổ chức tốt việc dạy và học

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Giáo viên dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp thực hiện vào tuần 1 và tuần 2 của tháng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả

-         Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt  nhóm chuyên môn

-          Lên lịch dự giờ

-         Lồng ghép chương trình giáo dục bảo vệ môi trường vào trường học

-         Thi học sinh giỏi kỹ năng thực hành

 ( II) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng

 tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện

 thực hiện

Ghi chú

Tuần 25Từ 18/02-23/02

- Dạy và học bình thường

BGH

GV có tiết

 

BGH

Dạy trên lớp

 

Tuần 26 Từ 25/02-02/03

-Dạy và học bình thường

 

BGH

 

GV có tiết

BGH

Dạy trên lớp

 

-         Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra việc ghi chép của học sinh

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-         Kết hợp với tổ công đoàn động viên giáo viên hòan thành nhiệm vụ được giao .

                                                               Hòa Hiệp, ngày 01 tháng 02 năm 2013

       BGH                                                                               Tổ trưởng

 

                                                                                                   

                                                                                          Dương Văn Thuấn

 

Comments