Tổ Lý Tin‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 05/ 2014 TO LÝ -TIN

đăng 07:04 14 thg 5, 2014 bởi Dương Văn Thuấn

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 05

+ Đánh giá hoạt động tháng 04

Ưu :

-         Ổn định nề nếp dạy và học

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

Tồn tại:

      -  Đi họp còn vào trể

  ( I) KẾ HOẠCH CHUNG :

-         Tổ chức tốt việc dạy và học

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Giáo viên dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp thực hiện vào tuần 1 và tuần 2 của tháng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả

-         Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt  nhóm chuyên môn

-         Giáo viên coi thi và chấm thi .

-         Hoàn thành tất cả các loại hồ sơ sổ sách theo kế hoạch

-         Xếp loại thi đua tháng 5

( II) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ

trách

Lực lượng

 tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 35

Từ 28/04-

03/05

-Dạy và học bình thường

- Giáo viên coi thi và chấm thi

BGH

GV có tiết

 

Dạy trên lớp

Tại phòng thi

 

Tuần 36

 Từ 05/05-10/05

-Dạy và học bình thường

- Giáo viên coi thi và chấm thi

BGH

BGH

GV có tiết

GV

BGH

Dạy trên lớp

Tại phòng thi

 

Tuần 37

Từ 12/05-

17/05

- Dạy và học bình thường

- Nộp báo cáo tổ chuyên môn

BGH

TT

GV có tiết

 

 

BGH

BGH

 

Dạy trên lớp

 

 

 

Tuần 38

Từ 19/05-

24/05

-Tiếp tục hoàn thành các loại hồ sơ – sổ sách

- Tổng kết năm học

BGH

 

BGH

GV

 

GV

 

Tại phòng giáo viên

Tại sân trường

 

-         Kết hợp với ban giám hiệu kiểm tra hồ sơ của giáo viên

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên .

-         Kết hợp với công đoàn động viên giáo viên hoàn thành nhiệm vụ

                                                                            Hòa Hiệp, ngày 28 tháng 04 năm 2014

       BGH                                                                        Tổ trưởng

                                                                                

                                                                                Dương Văn Thuấn

Comments