Tổ Lý Tin‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 09

đăng 00:54 7 thg 10, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy
 
   

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 09

+ Đánh giá hoạt động tháng 08

Ưu :

-         Ổn định nề nếp dạy và học

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học kịp thời

Tồn tại:

-         Giáo viên ghi nhầm thời khóa biểu

-         Các cuộc họp còn vắng mặt

-         Đăng ký chất lượng bộ môn chưa kịp thời

( I) KẾ HOẠCH CHUNG :

-         Tổ chức lễ khai giảng đầu năm

-         Tổ chức tốt việc dạy và học

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Giáo viên dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp

-         Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả

-         Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt chuyên môn

-         Tổ chức hội giảng cấp tổ

-         Kiểm tra 1 tiết  Vật Lý 8

  ( II ) Biện pháp :

-         Phối hợp cùng nhà trường tổ chức lễ khai giảng

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-         Kết hợp với ban giám khảo tổ chức hội giảng cấp tổ

 ( III) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 05

Từ 30/08-

04/09

- Dạy và học bình thường

- Dự giờ cấp tổ

BGH

BGK

GV có tiết

GV trong tổ

 

BGH

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp –Phòng máy

 

Tuần 06

 Từ 06/09- 11/09

- Dạy và học bình thường

- Dự giờ cấp tổ

BGH

BGK

GV có tiết

GV trong tổ

 

BGH

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp –Phòng máy

 

Tuần 07

Từ 13/09- 18/09

- Dạy và học bình thường

- Dự giờ cấp tổ

- Kiểm tra hồ sơ

- Nộp báo cáo tổ chuyên môn

BGH

BGK

TT, TP

TT

GV có tiết

GV trong tổ

GV trong tổ

 

BGH

BGH

BGH

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp –Phòng máy

 

 

Tuần 08 từ 20/09 -25/09

- Dạy và học bình thường

- Dự giờ cấp tổ

BGH

BGK

GV có tiết

GV trong tổ

 

BGK

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp-Phòng máy

 

Tuần 09 từ 27/09 – 02/10

- Dạy và học bình thường

- Dự giờ cấp tổ

BGH

BGK

GV có tiết

GV trong tổ

 

BGK

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp- Phòng máy

 

                                                                                              Hòa Hiệp, ngày 04 tháng 09 năm 2010

       BGH                                                                                                   Tổ trưởng

                                                                                                                 

                                                                                                               Dương Văn Thuấn
Comments