Tổ Lý Tin‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 /2016 TỔ LÝ-TIN

đăng 04:58 5 thg 10, 2016 bởi Dương Văn Thuấn

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2016

+ Nhận xét tháng 9

-         Ổn định nề nếp dạy và học

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Nộp đề kiểm tra 1 tiết lý 6 – lý 8 kịp thời

-         Lên lich dự giờ đúng quy định

 ( I) KẾ HOẠCH CHUNG :

-         Thực hiện chương trình theo kế hoạch

-         Các tiết thực hành phải đăng ký trước một tuần

-         Tổ chức tốt việc dạy và học và lên lịch báo giảng kịp thời

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng để nâng cao hiệu quả dạy và học

-         Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả trong từng tiết dạy

-         Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt nhóm chuyên môn

-         Đăng ký các tiết hội thi –hội giảng theo kế hoạch của trường

-         Thống kê chất lượng bộ môn

-         Lên lịch dự giờ đúng qui định

-         Lên kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi

-         Xếp loại thi đua tháng 10

 ( II) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần07cm

từ 03/10- 08/10

- Dạy và học bình thường

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

-Kiểm tra hồ sơ của giáo viên tại phòng họp

- Bồi dưỡng học sinh giỏi Lý-Tin

 

-BGH

-BGH

 

TT,TP

 

-TT,TP

-GV có tiết

-GV

 

- GV

 

-GV

 

-BGH

 

 

-BGH

-Dạy trên lớp

 

 

 

 

- Tại phòng thực hành vật

Lý -Tin

 

Tuần08cm

 Từ 10/10- 15/10

- Dạy và học bình thường-

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

- Nộp báo cáo tổ chuyên môn

- Bồi dưỡng học sinh giỏi Lý-Tin

 

-BGH

- BGH

 

-TT,TP

 

-TT,TP

-GV có tiết

-GV

 

 

 

-GV

 

-BGH

 

 

-BGH

-Dạy trên lớp

 

 

-Tại phòng văn thư

- Tại phòng thực hành vật

Lý -Tin

 

Tuần09cm

Từ 17/10-22/10

- Dạy và học bình thường

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

- Đăng ký các tiết hội thi-hội giảng

- Bồi dưỡng học sinh giỏi Lý-Tin

 

-BGH

-TT

 

-TT

 

-TT,TP

-GV có tiết

- GV

 

-GV

 

-GV

 

 

 

 

Dạy trên lớp

 

 

 

 

- Tại phòng thực hành vật

Lý -Tin

 

Tuần10cm

Từ 24/10 -29/10

- Dạy và học bình thường

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

- Lên kế hoạch dự giờ giáo viên không có tiết tham gia dự giờ lấy tiết tiêu chuẩn

- Giáo viên chậm chương trình có kế hoạch dạy bù đăng kí tiết dạy bù tại phòng văn thư

- Bồi dưỡng học sinh giỏi Lý-Tin

- xếp loại thi đua tháng10

-BGH

-BGH

 

-TT,TP

 

 

 

 

 

 

 

-TT,TP

-GV có tiết

-GV

 

-GV

 

 

 

-GV

 

 

 

-GV

 

-Dạy trên lớp

 

 

- Dạy trên lớp

 

 

 

-Dạy trên lớp

 

 

- Tại phòng thực hành vật

Lý -Tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( III) Biện pháp thực hiện :

      -    Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-         Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập của học sinh

-         Thống kê điểm vào sổ kế hoạch giảng dạy và sổ thống kê chất lượng bộ môn của tổ

-         Xem lịch kiểm tra chung của chuyên môn vào cuối tuần để coi kiểm tra kịp thời ,

      nghiêm túc

-         Chú ý việc chấm trả bài kịp thời theo qui định

-         Họp nhóm chuyên môn bàn về các biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn

-         Kết hợp với tổ công đoàn động viên giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao

                                                          Hòa Hiệp, ngày 01háng 10 năm 2016

                BGH                                                       Tổ trưởng

 

                                                                                                                 

 

                                                                         Dương Văn Thuấn

 

Comments