Tổ Lý Tin‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11-2015 TỔ LÝ- TIN

đăng 18:24 7 thg 11, 2015 bởi Dương Văn Thuấn

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2015

+ Nhận xét tháng 10:

-         Phân công dạy thay kịp thời

-         Nộp đề kiểm tra 1 tiết còn chậm so với kế hoạch  Công nghệ 9

-         Công nghệ 7 không có đáp án

-          ( I) KẾ HOẠCH CHUNG :

-         Chào mừng ngày 20/11

-         Thực hiện chương trình theo phân phối chương trình

-         Các tiết thực hành phải đăng ký trước một tuần

-         Tổ chức tốt việc dạy và học và lên lịch báo giảng theo đúng quy định

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng để nâng cao hiệu quả dạy và học

-         Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả trong từng tiết dạy

-         Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt nhóm chuyên môn

-         Thực hiện kiểm tra 1 tiết theo qui định của chuyên môn

-         Tổ chức hội giảng và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường .

-         Lên lịch dự giờ đúng qui định của mỗi giáo viên

-         Thực hiện chuyên đề khoa học tự nhiên lớp 6  VNEN

-         Lên kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi

( II) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần12cm

từ 02/11- 07/11

- Dạy và học bình thường

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

-Kiểm tra hồ sơ của giáo viên tại phòng họp

- Họp tổ ,nhóm chuyên môn tại phòng thực hành vật Lý

- Bồi dưỡng học sinh giỏi tại phòng thực hành Vật Lý, phòng thực hành Tin học

-BGH

-BGH

 

-TT,TP

 

-TT ,TP

 

 

-GV

-GV có tiết

-GV

 

- GV

 

-GV

 

-BGH

 

 

-Dạy trên lớp

 

 

- Tại phòng họp

- Tại phòng thực hành vật

- Tại phòng thực hành vật

Lý , phòng thực hành Tin học

 

Tuần13cm

 Từ 09/11- 14/11

- Dạy và học bình thường-

- Nộp báo cáo tổ chuyên môn

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

- Bồi dưỡng học sinh giỏi tại phòng thực hành Vật Lý, phòng thực hành Tin học

BGH

TT

 

 

 

-GV

 

 

-GV có tiết

 

 

-GV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Dạy trên lớp

 

 

 

 

- Tại phòng thực hành vật

Lý , phòng thực hành Tin học

 

Tuần14cm

Từ 16/11- 21/11

- Dạy và học bình thường

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

- Hội thi và hội giảng giáo viên tham gia dự giờ lấy tiết tiêu chuẩn

- Hội diễn văn nghệ

- Bồi dưỡng học sinh giỏi tại phòng thực hành Vật Lý, phòng thực hành Tin học

BGH

 

 

BGK

 

 

-BGH

-GV

-GV có tiết

- GV

 

-GV

 

 

-GV

 

 

 

 

 

 

-BGH

 

Dạy trên lớp

 

 

 

 

 

 

- Tại phòng thực hành vật

Lý , phòng thực hành Tin học

 

Tuầ15cm Từ 23/11 -28/11

- Dạy và học bình thường

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

- Lên kế hoạch dự giờ giáo viên không có tiết tham gia dự giờ lấy tiết tiêu chuẩn

- Giáo viên chậm chương trình có kế hoạch dạy bù đăng kí tiết dạy bù tại phòng văn thư

- Bồi dưỡng học sinh giỏi tại phòng thực hành Vật Lý,  phòng thực hành Tin học

-BGH

 

 

-TT

 

 

 

-TT

 

 

 

-GV

-GV có tiết

-GV

 

-GV

 

 

 

-GV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Dạy trên lớp

 

 

- Dạy trên lớp

 

 

 

-Dạy trên lớp

 

 

 

- Tại phòng thực hành vật

Lý , phòng thực hành Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( III) Biện pháp :

-         Phối hợp cùng nhà trường tổ chức lễ 20/11

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-         Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập của học sinh

-         Thống kê điểm vào sổ kế hoạch giảng dạy và sổ thống kê chất lượng bộ môn của tổ

-         Xem lịch kiểm tra chung của chuyên môn vào cuối tuần để coi kiểm tra kịp thời ,

       nghiêm túc

-         Chú ý việc chấm trả bài kịp thời theo qui định

-         Họp nhóm chuyên môn bàn về các biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn

-         Kết hợp với tổ công đoàn động viên giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao

                                                             Hòa Hiệp, ngày 01 tháng 11 năm 2015

         BGH                                                                 Tổ trưởng

 

                                                                          Dương Văn Thuấn

 

Comments