Tổ Lý Tin‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THANG 12 -2012 TỔ LÝ -TIN

đăng 15:08 14 thg 12, 2012 bởi Dương Văn Thuấn
 

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12-2012

+ Đánh giá hoạt động tháng 11

Ưu :

-         Ổn định nề nếp dạy và học

-         Sử dụng đồ dùng dạy học kịp thời

-         Tập huấn chuyên đề Vật Lý   tại trường THCS Phước Bửu

Tồn tại:

      -    Các cuộc họp còn đi trể

      ( I) KẾ HOẠCH CHUNG :

      -     Tổ chức tốt việc dạy và học

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Giáo viên dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp thực hiện vào tuần 1 và tuần 2 của tháng

-         Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả

-         Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt  nhóm chuyên môn

-          Lên lịch dự giờ đánh giá xếp loại giáo viên

-         Thanh tra chuyên đề

-         Lồng ghép chương trình giáo dục bảo vệ môi trường vào trường học

-         Những môn còn chậm giáo viên có kế hoạch dạy bù

-         Phân công giáo viên ra đề cương ôn tập học kỳ I

   ( II) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng

 tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện

 thực hiện

Ghi chú

Tuần 16Từ 03 /12- 08/12

- Dạy và học bình thường

BGH

GV có tiết

 

BGH

Dạy trên lớp

 

Tuần 17 Từ 10/12- 15/12

-Dạy và học bình thường

- Kiểm tra hồ sơ , giáo  án

 

BGH

TT-TP

GV có tiết

BGH

Dạy trên lớp

 

Tuần 18 Từ 17/12- 22/12

- Dạy và học bình thường

- Nộp báo cáo tổ chuyên môn

- Kiểm tra học kỳ I

BGH

TT

 

GV có tiết

 

-Tất cả GV

BGH

BGH

BGH

Dạy trên lớp

 

Trên lớp

 

Tuần 19 Từ 24/12 -29/12

- Dạy và học bình thường

- Tiếp tục kiểm tra học kỳI

 

BGH

 

GV có tiết

-Tất cả GV

BGH

BGH

Dạy trên lớp

Trên lớp

 

-         Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra việc ghi chép của học sinh

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-         Kết hợp với tổ công đoàn động viên giáo viên hòan thành nhiệm vụ được giao .

                                                                            Hòa Hiệp, ngày 01 tháng 12 năm 2012

       BGH                                                                               Tổ trưởng

 

                                                                                                    

                                                                                          Dương Văn Thuấn

Comments