Tổ Lý Tin‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THANG 3 -2014 TỔ LÝ- TIN

đăng 02:03 5 thg 3, 2014 bởi Dương Văn Thuấn

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03-2014

+ Đánh giá hoạt động tháng 02

Ưu :

-          Ổn định nề nếp dạy và học

-          Sử dụng đồ dùng dạy học kịp thời

-          Nộp hồ sơ giáo án  đầy đủ

Tồn tại:

      -   Dự giờ chưa ghi đầy đủ các mục trong sổ dự giờ

      ( I) KẾ HOẠCH CHUNG :

      -     Tổ chức tốt việc dạy và học

-          Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-          Giáo viên dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp thực hiện vào tuần 1 và tuần 2 của tháng

-          Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả

-          Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt  nhóm chuyên môn

-           Lên lịch dự giờ

-          Hội giảng cấp trường .

-          Lồng ghép chương trình giáo dục bảo vệ môi trường vào trường học

 ( II) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng

 tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện

 thực hiện

Ghi chú

Tuần 27

Từ 02/03-08/03

-Dạy và học bình thường

- Dự giờ Hội giảng

BGH

BGK

GV có tiết

GV trong tổ

BGH

BGH

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp

 -Phòng máy

 

Tuần 28

Từ 10/03-15/03

-Dạy và học bình thường

- Dự giờ Hội giảng

 

- Kiểm tra hồ sơ , giáo  án

- Nộp báo cáo tổ chuyên môn

BGH

BGK

 

TT-TP

TT

GV có tiết

GV trong tổ

 

GV

BGH

BGH

BGH

 

BGH

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp

 –Phòng máy

 

Tuần 29

Từ 17/03-22/03

- Dạy và học bình thường

- Dự giờ Hội giảng

BGH

BGK

GV có tiết

GV trong tổ

 

BGH

BGH

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp

 –Phòng máy

 

Tuần 29

Từ 24/03-29/03

- Dạy và học bình thường

- Dự giờ Hội giảng

BGH

BGK

GV có tiết

GV trong tổ

BGH

BGH

 

 

Dạy trên lớp

Dạy trên lớp

 –Phòng máy

 

-          Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra việc ghi chép của học sinh

-          Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-          Kết hợp với tổ công đoàn động viên giáo viên hòan thành nhiệm vụ được giao .

                                                                            Hòa Hiệp, ngày 01 tháng 03 năm 2014

       BGH                                                                               Tổ trưởng

 

                                                                                                    

                                                                                          Dương Văn Thuấn

 

Comments