Tổ Lý Tin‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 - 2016 TỔ LÝ -TIN

đăng 04:57 31 thg 8, 2016 bởi Dương Văn Thuấn

Trường THCS Hòa Hiệp

Tổ: Lý- Tin

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 09/2016

+ Nhận xét tháng 8

-         Ổn định nề nếp dạy và học

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng

-         Phân công  giáo viên tập huấn lớp ENVN kịp thời  

 ( I) KẾ HOẠCH CHUNG :

-         Thực hiện chương trình theo kế hoạch

-         Tổ chức lễ khai giảng đầu năm học

-         Các tiết thực hành phải đăng ký trước một tuần

-         Tổ chức tốt việc dạy và học và lên lịch báo giảng kịp thời

-         Đầu tư công tác soạn giảng có chất lượng để nâng cao hiệu quả dạy và học

-         Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả trong từng tiết dạy

-         Họp tổ chuyên môn và sinh hoạt nhóm chuyên môn

-         Đăng ký các danh hiệu thi đua từ câp trường trở lên .

-         Đâng ký chất lượng bộ môn

-         Lên lịch dự giờ đúng qui định

-         Lên kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi

-         Xếp loại ti đua tháng 9

 ( II) Kế hoạch cụ thể :

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

Lực lượng tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần02cm

từ 29/08- 03/09

- Dạy và học bình thường

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

-BGH

-BGH

 

-GV có tiết

-GV

 

-BGH

 

 

-Dạy trên lớp

 

 

 

Tuần03cm

 Từ 05/09- 10/09

- Dạy và học bình thường-

- Tổ chức lễ khai giảng

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

-Kiểm tra hồ sơ của giáo viên tại phòng họp

- Nộp báo cáo tổ chuyên môn

-BGH

- BGH

-BGH

 

-TT,TP

 

-BGH

-GV có tiết

-GV

-GV

 

-GV

 

-TT

-BGH

-BGH

 

 

 

 

 

 

-Dạy trên lớp

 

 

 

- Tại phòng họp

-Tại phòng văn thư

 

Tuần04cm

Từ 12/09- 17/09

- Dạy và học bình thường

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

-BGH

-TT

 

-GV có tiết

- GV

 

 

 

 

Dạy trên lớp

 

 

 

Tuầ05cm Từ 19/09 -24/09

- Dạy và học bình thường

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

- Lên kế hoạch dự giờ giáo viên không có tiết tham gia dự giờ lấy tiết tiêu chuẩn

- Giáo viên chậm chương trình có kế hoạch dạy bù đăng kí tiết dạy bù tại phòng văn thư

- Bồi dưỡng học sinh giỏi Lý-Tin

-BGH

-BGH

 

-TT,TP

 

 

 

 

 

 

 

-TT,TP

-GV có tiết

-GV

 

-GV

 

 

 

-GV

 

 

 

-GV

 

-Dạy trên lớp

 

 

- Dạy trên lớp

 

 

 

-Dạy trên lớp

 

 

- Tại phòng thực hành vật

Lý -Tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần06cm

Từ26 /09- 01/10

- Dạy và học bình thường

- lên lịch ở sổ kế hoạch giảng dạy đúng kế hoạch

- Lên kế hoạch dự giờ , giáo viên không có tiết tham gia dự giờ lấy tiết tiêu chuẩn

- Bồi dưỡng học sinh giỏi Lý-Tin

 

- xếp loại thi đua tháng 9

 

-BGH

-BGH

 

TT,TP

 

 

 

 

 

 

-TT,TP

-GV có tiết

- GV

 

-GV

 

 

 

-GV

 

 

-GV

 

 

 

Dạy trên lớp

 

 

 

 

 

 

- Tại phòng thực hành vật

Lý -Tin

- Tại phòng họp

 

 ( III) Biện pháp thực hiện :

-         Phối hợp cùng nhà trường tổ chức lễ khai giảng

-         Kết hợp với thiết bị kiểm tra việc mượn đồ dùng dạy học của giáo viên

-         Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập của học sinh

-         Thống kê điểm vào sổ kế hoạch giảng dạy và sổ thống kê chất lượng bộ môn của tổ

-         Xem lịch kiểm tra chung của chuyên môn vào cuối tuần để coi kiểm tra kịp thời , nghiêm túc

-         Chú ý việc chấm trả bài kịp thời theo qui định

-         Họp nhóm chuyên môn bàn về các biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn

-         Kết hợp với tổ công đoàn động viên giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao

                                                         Hòa Hiệp, ngày 27 tháng 08 năm 2016

                BGH                                                        Tổ trưởng

 

                                                                                                                

 

                                                                                Dương Văn Thuấn

 

Comments