Nhà Trường‎ > ‎

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2011-2012

đăng 07:23 26 thg 5, 2011 bởi Hiệu trưởng: Trần Xuân Chiến   [ đã cập nhật 16:28 29 thg 5, 2011 ]

PHÒNG GD & ĐT  XUYÊN MỘC                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        

           Số:  03 /KH.THCS                                                Hòa Hiệp, ngày 20  tháng 5 năm 2011

V/v kế hoạch tuyển sinh

lớp 6 năm học 2011-2012

 

                   Kính gửi:   - Ủy ban nhân dân xã Hòa hiệp

                                                - Các trường tiểu học thuộc xã Hòa Hiệp

 

          Thực hiện “Kế hoạch tổ chức tuyển sinh vào các trường tiểu học, trung học năm học 2011-2012” của Sở Giáo dục & Đào tạo

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm học 2011-2012 của  Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Xuyên Mộc (ban hành theo Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 22/4/2011 của UBND huyện Xuyên Mộc)

          Nay Trường THCS Hòa hiệp lập kế hoạch về tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2011-2012 như sau:

1. Đối tượng và địa bàn xét tuyển:

1.1.  Những học sinh tiểu học được công nhận “Đã hoàn thành chương trình tiểu học”

1.2. Tuổi: Tuổi của học sinh được quy định tại  Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư  số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) là:

1.2.1. Tuổi của học sinh vào học lớp 6  là 11 tuổi.

Đối với những học sinh được học vượt  lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của  năm tốt nghiệp cấp học trước.

       1.2.2. Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.      

2. Hồ sơ dự tuyển:

  - Đơn xin dự tuyển vào trường THCS Hòa Hiệp (theo mẫu của nhà trường)

  - Bản chính học bạ tiểu học, học bạ có xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học hoặc bằng tốt nghiệp tiểu học (nếu có);

  - Bản sao khai sinh hợp lệ (khi nộp hồ sơ kèm theo bản chính để đối chiếu)

3. Thời gian tuyển sinh:  Từ ngày 10 đến ngày 22 tháng 7 năm 2011

4. Địa điểm thu nhận hồ sơ: Tại trường THCS Hòa Hiệp.

          Nhận được công văn này kính đề nghị UBND xã Hòa Hiệp, BGH các trường tiểu học trên địa bàn, tạo điều kiện giúp đỡ trường THCS Hòa Hiệp thông báo nội dung trên để học sinh và gia đình học sinh được biết để đến nộp hồ sơ tuyển sinh lớp 6 năm học 2011-2012 đúng thời gian.

 

Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Như kính gửi.                                                                                                                        (Đã ký)

- Lưu VP                                                                                                                              Võ Phi Long

Comments