THÔNG BÁO MỞ LỚP PHỔ CẬP THCS VÀ THPT NĂM 2012

đăng 18:22 3 thg 2, 2012 bởi CB Phổ cập: Trần Văn Dũng

Ban Chỉ Đạo Phổ Cập                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Xã Hoà Hiệp                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                    THÔNG BÁO

( V/v mở lớp phổ cập trung học cơ sở và trung học phổ thông )

         

Nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 –2012 theo chỉ thị của  UBND huyện Xuyên Mộc và Đề án phổ cập trung học cơ sở đúng độ tuổi và phổ cập trung học phổ thông xã Hoà Hiệp Số 01/ĐA – UBND Ngày 09 tháng 08 năm 2008.    

          Nhằm đám ứng nhu cầu học tập của con em xã nhà. Nay ban chỉ đạo phổ cập xã Hoà Hiệp thông báo đến nhân dân trong toàn xã một số việc liên quan đến vấn đề mở lớp phổ cập như sau:

   1.Các lớp học dự kiến mở :

- Từ lớp 6 – 10 theo lứa tuổi.

   2. Địa điểm học :

            - Lớp học sẽ được tổ chức tại trường THCS Hoà Hiệp, các lớp học vào các buổi tối trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6)

   3. Thời gian khai giảng :

            - Cuồi tháng 02/2012

   4.Ghi danh :

            - Tại trường THCS Hoà Hiệp, từ ngày ra thông báo đến hết tháng 02 năm 2012.

Mọi thắc mắc xin quý phụ huynh và học sinh liên hệ trực tiếp Trường THCS Hoà Hiệp để được giải thích.

                                                               Hoà Hiệp, ngày 06 tháng02  năm 2012

                                                          PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHỔ CẬP

                                                                                             

 

 

                                                                                   Võ Phi Long

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

Comments