SỬ - GDCD

 • KẾ HOẠCH THÁNG 5/2019 Trường THCS Hòa Hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 5 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2018 – 2019 I. Kế hoạch chung: Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 09:34 15 thg 5, 2019 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH THÁNG 4/2019 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2018 – 2019 I. Kế hoạch chung: Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 00:48 8 thg 4, 2019 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH THÁNG 3/2019 Trường THCS Hòa hiệp            KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3 Tổ: Sử - GD                                    Năm học 2018 – 2019 I. Kế hoạch chung: Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 06:19 5 thg 3, 2019 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH THÁNG 2/2019 Trường THCS Hòa Hiệp           KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2 Tổ: Sử - GD                                         Năm học 2018 – 2019 I. Kế hoạch chung: Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 07:48 19 thg 2, 2019 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH THÁNG 1/2019 Có điều chỉnh       Trường THCS Hòa hiệp            KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1 Tổ: Sử - GD                                             Năm học 2018 – 2019 I. Kế hoạch chung: Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 17:07 7 thg 1, 2019 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH THÁNG 1/2019 Trường THCS Hòa hiệp            KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1 Tổ: Sử - GD                                 Năm học 2018 – 2019 I. Kế hoạch chung: Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 21:46 5 thg 1, 2019 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH THÁNG 12/2018 Trường THCS Hòa Hiệp          KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12 Tổ: Sử - GD                                           Năm học 2018 – 2019 I. Kế hoạch chung: Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 06:17 5 thg 12, 2018 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH THÁNG 11/2018 Trường THCS Hòa Hiệp          KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11 Tổ: Sử - GD                                           Năm học 2018 – 2019 I. Kế hoạch chung: Tiếp tục thực hiện chế độ thông tin báo ...
  Được đăng 05:19 5 thg 11, 2018 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH THÁNG 10/2018 Trường THCS Hòa hiệp           KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10 Tổ: Sử - GD                                            Năm học 2018 – 2019 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 07:20 1 thg 10, 2018 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH THÁNG 9/2018 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2018 - 2019 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 01:30 6 thg 9, 2018 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH THÁNG 8/2018 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8 Tổ: Sử - GD                                                Năm học: 2018 - 2019 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 19:53 3 thg 9, 2018 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH THÁNG 5/2018    Trường THCS Hòa Hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 5 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2017 – 2018 I. Kế hoạch chung: Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 06:20 9 thg 5, 2018 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH THÁNG 4/2018    Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2017 – 2018 I. Kế hoạch chung: Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 08:55 3 thg 4, 2018 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH THÁNG 3/2018 Trường THCS Hòa hiệp            KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3 Tổ: Sử - GD                                            Năm học 2017 – 2018 I. Kế hoạch chung: Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 09:50 6 thg 3, 2018 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH THÁNG 2/2018 Trường THCS Hòa Hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2017 – 2018 I. Kế hoạch chung: Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 01:46 24 thg 2, 2018 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1 Trường THCS Hòa hiệp              KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2017 – 2018 I. Kế hoạch chung: Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 00:31 7 thg 1, 2018 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 12/2017 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2017 – 2018 I. Kế hoạch chung: Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 23:50 12 thg 12, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN 11/2017 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2017 – 2018 I. Kế hoạch chung: Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 05:26 15 thg 11, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2017 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2017 – 2018 I. Kế hoạch chung: Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 01:11 12 thg 10, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2017 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2017 - 2018 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 00:46 12 thg 10, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8/2017 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8 Tổ: Sử - GD                                                Năm học: 2017 - 2018 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 21:33 11 thg 10, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 5/2017    Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 5 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2016 – 2017 I. Kế hoạch chung: Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 10:50 1 thg 5, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4/2017 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2016 – 2017 I. Kế hoạch chung: Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 08:11 12 thg 4, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3/2017 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2016 – 2017 I. Kế hoạch chung: Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 07:53 12 thg 4, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2/2017 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2016 – 2017 I. Kế hoạch chung: Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 07:15 12 thg 4, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1/2017 Trường THCS Hòa hiệp              KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1 Tổ: Sử - GD                                  Năm học 2016 – 2017 I. Kế hoạch chung: Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 07:40 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12/2016 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2016 – 2017 I. Kế hoạch chung: Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 06:59 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11/2016 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2016 – 2017 I. Kế hoạch chung: Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 06:50 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2016 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2016 – 2017 I. Kế hoạch chung: Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 06:31 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2016 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2016 - 2017 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 06:13 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8/2016 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8 Tổ: Sử - GD                                                Năm học: 2016 - 2017 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 04:45 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8/2017 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8 Tổ: Sử - GD                                                Năm học: 2016 - 2017 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 04:38 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 5/2016 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 5 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2015 – 2016 I. Kế hoạch chung:            Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 04:19 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4/2016 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2015 – 2016 I. Kế hoạch chung:            Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 04:01 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3/2016 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2015 – 2016 I. Kế hoạch chung:            Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 03:37 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2/2016 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2015 – 2016 I. Kế hoạch chung:            Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 03:01 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOACH CHUYÊN MÔN THÁNG 1/2016 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2015 – 2016 I. Kế hoạch chung:            Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 02:55 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12/2015 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2015 – 2016 I. Kế hoạch chung:            Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 02:37 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11/2015 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2015 – 2016 I. Kế hoạch chung:            Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 02:34 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2015 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2015 – 2016 I. Kế hoạch chung:            Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh ...
  Được đăng 02:29 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2015 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2015 - 2016 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 02:26 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8/2015 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8 Tổ: Sử - GD                                                Năm học: 2015 - 2016 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 02:13 13 thg 1, 2017 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4/2015 Trường THCS Hòa Hiệp          KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4 Tổ: Sử GD                                          Năm học: 2014 – 2015 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 11:15 6 thg 5, 2015 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3/2015 Trường THCS Hòa Hiệp          KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3 Tổ: Sử GD                                          Năm học: 2014 – 2015 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 11:10 6 thg 5, 2015 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • kế hoạch chuyên môn tháng 2/2015 Trường THCS Hòa Hiệp          KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2 Tổ: Sử GD                                          Năm học: 2014 – 2015   I. Kế hoạch chung:   Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 11:07 6 thg 5, 2015 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2/2015 Trường THCS Hòa Hiệp          KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2 Tổ: Sử GD                                          Năm học: 2014 – 2015   I. Kế hoạch chung:   Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 10:33 6 thg 5, 2015 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1/2015 Trường THCS Hòa Hiệp          KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1 Tổ: Sử GD                                          Năm học: 2014 – 2015 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 10:23 6 thg 5, 2015 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12/2014 Trường THCS Hòa Hiệp          KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12 Tổ: Sử GD                                          Năm học: 2014 – 2015 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 10:21 6 thg 5, 2015 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11/2014 Trường THCS Hòa Hiệp          KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11 Tổ: Sử GD                                          Năm học: 2014 – 2015 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 10:16 6 thg 5, 2015 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2014 Trường THCS Hòa Hiệp          KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10 Tổ: Sử GD                                          Năm học: 2014 – 2015 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 10:13 6 thg 5, 2015 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2014 Trường THCS Hòa Hiệp          KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9 Tổ: Sử GD                                          Năm học: 2014 – 2015 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 10:10 6 thg 5, 2015 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8/2014 Trường THCS Hòa Hiệp          KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8 Tổ: Sử GD                                          Năm học: 2014 – 2015 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 10:05 6 thg 5, 2015 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4 / 2013 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2012 - 2013 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 04:44 3 thg 4, 2013 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3/2013 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2012 - 2013 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 11:37 11 thg 3, 2013 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2/2013 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2012 - 2013 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 11:00 11 thg 3, 2013 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1/2013 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2012 - 2013 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 09:51 11 thg 3, 2013 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12/2012 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2012 - 2013 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 09:44 11 thg 3, 2013 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11/2012 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2012 - 2013 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 19:27 9 thg 11, 2012 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2012 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2012 - 2013 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 17:57 29 thg 9, 2012 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2012 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2012 - 2013 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 19:55 14 thg 9, 2012 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8 / 2012 Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8 Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2012 - 2013 I. Kế hoạch chung: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy ...
  Được đăng 08:26 3 thg 9, 2012 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • THÔNG BÁO HỌP TỔ CHUYÊN MÔN THÔNG BÁO   HỌP TỔ NHÓM CHUYÊN MÔN VÀO LÚC 8 GIỜ NGÀY 03 / 8 / 2012   ________________________________________________________________________
  Được đăng 23:09 4 thg 8, 2012 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA LẠI. THÔNG BÁO   LỊCH KIỂM TRA LẠI CÁC MÔN HỌC VÀO NGÀY 26, 27, 28 / 7 / 2012 ___________________________________________________________________
  Được đăng 22:53 4 thg 8, 2012 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 5 / 2012 Trường THCS Hòa Hiệp                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam     Tổ : Sử - GD                                                 Độc lập - tự do - hạnh phúc      KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 5 Năm học : 2011 ...
  Được đăng 07:54 5 thg 5, 2012 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4 / 2012 Trường THCS Hòa Hiệp                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam     Tổ : Sử - GD                                                 Độc lập - tự do - hạnh phúc      KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4 Năm học : 2011 ...
  Được đăng 07:51 5 thg 5, 2012 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3/ 2012 Trường THCS Hòa Hiệp                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt Nam     Tổ : Sử - GD                                                 Độc lập - tự do - hạnh phúc    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3 Năm học : 2011 ...
  Được đăng 07:48 5 thg 5, 2012 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2/ 2012 Trường THCS Hòa Hiệp                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam     Tổ : Sử - GD                                                 Độc lập - tự do - hạnh phúc                    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2 Năm học : 2011 ...
  Được đăng 08:24 26 thg 2, 2012 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1/2012 Trường THCS Hòa Hiệp                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam     Tổ : Sử - GD                                                 Độc lập - tự do - hạnh phúc    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1 Năm học : 2011 ...
  Được đăng 09:44 8 thg 2, 2012 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12 Trường THCS Hòa Hiệp          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Tổ : Sử - GD                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12                                                                    Năm học : 2011 ...
  Được đăng 09:41 8 thg 2, 2012 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11/2011 Trường THCS Hòa Hiệp          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Tổ : Sử - GD                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11                                                                    Năm học : 2011 ...
  Được đăng 08:32 30 thg 11, 2011 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10. NĂM HỌC: 2011-2012 Trường THCS Hòa Hiệp              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Tổ : Sử - GD                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc              KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10                                                                       Năm học : 2011 ...
  Được đăng 08:08 25 thg 10, 2011 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2011 Trường THCS Hòa Hiệp               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Tổ : Sử - GD                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                           KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9          Năm học : 2011 ...
  Được đăng 08:47 28 thg 9, 2011 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8/2011 Trường THCS Hòa Hiệp              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Tổ : Sử - GD                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc               KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8   Năm học : 2011 ...
  Được đăng 08:43 28 thg 9, 2011 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 5/2011 Trường THCS Hòa Hiệp                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam     Tổ : Sử - GD                                                 Độc lập - tự do - hạnh phúc      KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 5 Năm học : 2010 ...
  Được đăng 08:51 20 thg 5, 2011 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • Trường THCS Hòa Hiệp              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Tổ : Sử - GD                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc               KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8   Năm học : 2011 ...
  Được đăng 08:38 28 thg 9, 2011 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4/2011 Trường THCS Hòa Hiệp                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam      Tổ : Sử - GD                                                 Độc lập - tự do - hạnh phúc    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4 Năm học : 2010 ...
  Được đăng 07:36 11 thg 4, 2011 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3 / 2011 Trường THCS Hòa Hiệp                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt Nam     Tổ : Sử - GD                                                 Độc lập - tự do - hạnh phúc    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3 Năm học : 2010 ...
  Được đăng 07:34 11 thg 4, 2011 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2 / 2011 Trường THCS Hòa Hiệp                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam     Tổ : Sử - GD                                                 Độc lập - tự do - hạnh phúc    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2 Năm học : 2010 ...
  Được đăng 07:31 11 thg 4, 2011 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1/2011 Trường THCS Hòa Hiệp                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam     Tổ : Sử - GD                                                 Độc lập - tự do - hạnh phúc    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1 Năm học : 2010 ...
  Được đăng 10:27 5 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12/2010 Trường THCS Hòa Hiệp          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Tổ : Sử - GD                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12                                                                    Năm học : 2010 ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11-2010 Trường THCS Hòa Hiệp          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Tổ : Sử - GD                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11                                                                    Năm học : 2010 ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2010 Trường THCS Hòa Hiệp              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Tổ : Sử - GD                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10                                                                       Năm học : 2010 ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC : 2010 - 2011       Phòng GD và ĐT Xuyên Mộc          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       Trường THCS Hoà Hiệp                             Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc                                                                                      Hoà Hiệp, ngày 6  tháng 9 ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9/2010 Trường THCS Hòa Hiệp                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam     Tổ : Sử - GD                                                 Độc lập - tự do - hạnh phúc    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9 Năm học : 2010 ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • Kế hoạch chuyên môn tháng 8 tổ Sử - GDCD Trường THCS Hòa Hiệp                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam     Tổ : Sử - GD                                                 Độc lập - tự do - hạnh phúc    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8 Năm học : 2010 ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • Kế hoạch tháng 02/2010 Trường THCS Hòa Hiệp                                  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam     Tổ : Sử - GD                                                          Độc lập - tự do - hạnh phúc    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2 Năm học : 2009 ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • Kế hoạch tháng 01/2010 Trường THCS Hòa Hiệp                                  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam     Tổ : Sử - GD                                                          Độc lập - tự do - hạnh phúc    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1 Năm học : 2009 ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH THÁNG 12/2009 Trường THCS Hòa Hiệp                                  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam     Tổ : Sử - GD                                                          Độc lập - tự do - hạnh phúc    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12 Năm học : 2009 ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH THÁNG 11/2009 Trường THCS Hòa Hiệp                                  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam     Tổ : Sử - GD                                                          Độc lập - tự do - hạnh phúc    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11 Năm học : 2009 ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH THÁNG 10/2009 Trường THCS Hòa Hiệp                                  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam     Tổ : Sử - GD                                                          Độc lập - tự do - hạnh phúc    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10 Năm học : 2009 ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH THÁNG 9/2009 Trường THCS Hòa Hiệp                                  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam     Tổ : Sử - GD                                                          Độc lập - tự do - hạnh phúc    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9 Năm học : 2009 ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH THÁNG 8/2009 Trường THCS Hòa Hiệp                                  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam     Tổ : Sử - GD                                                          Độc lập - tự do - hạnh phúc    KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8 Năm học : 2009 ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
Hiển thị bài đăng 1 - 92trong tổng số 92. Xem nội dung khác »

KẾ HOẠCH THÁNG 5/2019

đăng 09:34 15 thg 5, 2019 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính

Trường THCS Hòa Hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 5

Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2018 – 2019

I. Kế hoạch chung:

Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp, họp giao ban  GVCN, hội đồng, tổ nhóm chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định của nhà trường. Giáo án có nội dung chính xác, đảm bảo tinh hệ thống, làm rõ trọng tâm, có liên hệ thực tế. giờ dạy phải sử dụng và kết hợp tốt phương tiện, thiết bị dạy học. Các tiết ngoại khóa, thực hành, bài tập, ôn tập, lịch sử địa phương. Tiếp tục thực hiện soạn giảng theo chuẩn kiến thức kĩ năng có lồng ghép, tích hợp. kiến thức quốc phòng an ninh, an toàn giao thông. Giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường và (Học tập làm theo tư tương, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh).

Thống kê điểm các bài kiểm tra. Dạy bù các lớp chậm chương trình. Dự giờ tiêu chuẩn tháng. Kiểm tra hồ sơ GV. Thực hiện kiểm tra HK II theo lịch nhà trường, chấm bài vào điểm, xếp loại 2 mặt giáo dục HS, vào học bạ và các loại báo báo cuối năm đầy đủ, kịp thời. Họp tổ, nhóm chuyên môn. Xếp loại thi đua tháng 5 và phiếu -viên chức, chuẩn nghề nghiệp cả năm. Họp liên tịch.

II. Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

Người

P/ trách

L/ lượng

tham gia

Cộng

tác viên

Đ / kiện

tham gia

Ghi

chú

Tuần 35

29/4

4/5

T/hiện k/hoạch của tổ trường.

- Thứ 2,3,4 nghỉ  lễ 30/4,1/5.

- Thứ 5 KT HK II Sử 6,7,8,9.

- Coi KT HK II

-Thực hiện dạy bù c/trình .

GV

 

 

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

 

 

 

Tuần 36

6/5

11/5

T/hiện k/hoạch của tổ trường.

-Thực hiện dạy bù c/trình .

- Thứ 2,3,4 học bình thường .

- Thứ 5  KT HK II Văn, A văn

– Thứ 6 KT HK IIHK II Toán

GV

 

 

 

Giáo viên

BGH

Trên lớp

 

 

P/họp

 

 

Tuần 37

13/5

18/5

T/hiện k/hoạch của tổ trường.

-.Nhập điểm trên máy .

- Họp xét 2 mặt GD HS .

- Vào học bạ. Họp liên tịch

- Xét tốt nghiệp HS lớp 9.

- Họp tổ nhóm chuyên môn.

GV

TT,TP

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

 

P/họp

 

 

Tuần 38

20/5

25/5

- Ký, xác nhận sổ điểm lớn .

- Tổng kết năm học

GV

 

 

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

 

P/họp

 

 

 

 

III. Biện pháp thực hiện:

Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV có hoàn cảnh khó khăn.

Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.

Tuyên dương kịp thời các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xử lý kịp thời, nghiêm túc các GV chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                             Hòa Hiệp 29/4/ 2019

                                                                                         Tổ trưởng

 

 

                                                                                   Trần Ngọc Bính

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 4/2019

đăng 00:48 8 thg 4, 2019 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính

Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4

Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2018 – 2019

I. Kế hoạch chung:

Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp, họp giao ban  GVCN, họp hội đồng, họp tổ nhóm chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định của nhà trường. Soạn giảng theo 5 hoạt động của mô hình trường học mới, theo chuẩn kiến thức kĩ năng có lồng ghép, tích hợp. kiến thức quốc phòng an ninh, an toàn giao thông. Giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường và (Học tập làm theo tư tương, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh).

Giờ dạy phải sử dụng và kết hợp tốt các phương tiện, thiết bị dạy học. thực hiện kiểm tra 15 phút lịch sử, 1 tiết sử 7, chấm trả bài vào điểm, nhập điểm mạng VNEDU. Thực hiện nghiêm túc các tiết ngoại khóa, bài tập, ôn tập, lịch sử địa phương.

Dạy bù các lớp chậm chương trình. Thực hội thi GVDG cấp trường đợt II.

Dự giờ tiêu chuẩn tháng. Kiểm tra hồ sơ GV. Họp tổ nhóm chuyên môn; thống nhất đề kiểm tra HK II; Ra đề KT HK II, nộp tổ chuyên môn; nộp chuyên môn trường. Nhận xét, đánh giá các hoạt động. Xếp loại thi đua tháng 4. Lên kế hoạch thời gian tới.

II. Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

Người

P/ trách

L/ lượng

tham gia

Cộng

tác viên

Đ / kiện

tham gia

Ghi

chú

Tuần

31

1/4

6/4

T/hiện k/hoạch của tổ và trường.

Kiểm tra 1 tiết sử 7

T/hiện h/thi GVDG c/trường đợt II.

Coi thi thử HS lớp 9

GV

 

BGK

 

Giáo

viên

 

BGH

Trên

lớp

 

 

 

Tuần

32

8/4

13/4

T/hiện k/hoạch của tổ và trường.

T/hiện h/thi GVDG c/trường đợt II.

Thực hiện chuyên đề lịch sử.

Họp tổ, nhóm chuyên môn.

Thống nhất đề KT HK II Sử, GD.

GV

 

BGK

 

 

Giáo viên

BGH

Trên

lớp

 

 

P/họp

 

Tuần

33

15/4

20/4

T/hiện k/hoạch của tổ và trường.

T/hiện h/thi GVDG c/trường đợt II.

Kiểm tra t/hiện c/trình của GV.

Thực hiện KT HK II GDCD.

GV

BGK

TT,TP

 

Giáo

viên

 

BGH

Trên lớp

 

P/họp

 

Tuần

34

22/4

27/4

T/hiện k/hoạch của tổ và trường.

Dự giờ tiêu chuẩn tháng.

Kiểm tra hồ sơ GV

Họp tổ nhóm chuyên môn.

Thực hiện KT HK II Lịch sử.

GV

 

TT,

TP

 

Giáo

viên

 

BGH

Trên

lớp

 

P/họp

 

 

 

III. Biện pháp thực hiện:

Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV có hoàn cảnh khó khăn.

Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.

Tuyên dương kịp thời các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xử lý kịp thời, nghiêm túc các GV chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                             Hòa Hiệp 1/4/ 2019

                                                                                         Tổ trưởng

 

 

                                                                                   Trần Ngọc Bính

KẾ HOẠCH THÁNG 3/2019

đăng 06:19 5 thg 3, 2019 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính

Trường THCS Hòa hiệp            KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3

Tổ: Sử - GD                                    Năm học 2018 – 2019

I. Kế hoạch chung:

Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp, họp giao ban  GVCN, hội đồng, tổ nhóm chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định của nhà trường. Giáo án có nội dung chính xác, đảm bảo tinh hệ thống, làm rõ trọng tâm, có liên hệ thực tế. giờ dạy phải sử dụng và kết hợp tốt phương tiện, thiết bị dạy học. thực hiện kiểm tra 15 phút, 1 tiết, chấm trả bài vào điểm đầy đủ, kịp thời. Các tiết ngoại khóa, thực hành, bài tập, ôn tập, lịch sử địa phương. Tiếp tục thực hiện soạn giảng theo chuẩn kiến thức kĩ năng có lồng ghép, tích hợp. Giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường và (Học tập làm theo tư tương, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh). T/hiện HTGVDG cấp trường

Thực hiện sự chuyển biến từ 5 bước lên lớp, sang 5 hoạt động trong soạn giảng theo mô hình trường học mới.. Thống kê chất lượng bộ môn. Vào điểm mạng VNEDU.

Riêng các lớp chọn (A 4, A 5) việc soạn giảng phải có những câu hỏi nâng cao kiến thức cho HS.

Thống kê điểm các bài kiểm tra. Tham gia cùng nhà trường sinh hoạt 8/3 và 26/3. Dự giờ tiêu chuẩn tháng. Kiểm tra hồ sơ GV, Họp tổ chuyên môn. Xếp loại thi đua tháng 3.

II. Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

Người

P/ trách

L/ lượng

tham gia

Cộng

tác viên

Đ / kiện

tham gia

Ghi

chú

Tuần 27

4/3

9/3

T/hiện k/hoạch của tổ, trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Sinh hoạt 8/3

GV

 

 

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

 

 

 

Tuần 28

11/3

16/3

T/hiện k/hoạch của tổ, trường.

T/hiện HTGVDG cấp trường

Họp tổ, nhóm chuyên môn.

GV

TT; TP

 

Giáo viên

BGH

Trên lớp

 

   P/họp

 

Tuần 29

18/3

23/3

T/hiện k/hoạch của tổ, trường.

T/hiện HTGVDG cấp trường

Kiểm tra 1 tiết sử 9

GV

 

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

 

 

Tuần 30

25/3

30/3

T/hiện k/hoạch của tổ, trường.

Kiểm tra 1 tiết sử 6, 8

 Sinh hoạt trại 26/3.

Dự giờ tiêu chuẩn tháng

Họp tổ, nhóm chuyên môn.

GV

TT; TP

   

 

Giáo viên

 

BGH

 

Trên lớp

P/họp

 

 

 

III. Biện pháp thực hiện:

Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV có hoàn cảnh khó khăn.

Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.

Tuyên dương kịp thời các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xử lý kịp thời, nghiêm túc các GV chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                             Hòa Hiệp 3/3/ 2019

                                                                                         Tổ trưởng

 

 

                                                                                   Trần Ngọc Bính

KẾ HOẠCH THÁNG 2/2019

đăng 07:48 19 thg 2, 2019 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính

Trường THCS Hòa Hiệp           KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2

Tổ: Sử - GD                                         Năm học 2018 – 2019

I. Kế hoạch chung:

Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp, họp giao ban  GVCN, hội đồng, tổ nhóm chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định của nhà trường. Giáo án có nội dung chính xác, đảm bảo tinh hệ thống, làm rõ trọng tâm, có liên hệ thực tế. giờ dạy phải sử dụng và kết hợp tốt phương tiện, thiết bị dạy học. Trình bày bảng hợp lý. không soạn gộp. Thực hiện nghiêm túc kiểm tra 15 phút, 1 tiết, chấm trả bài vào điểm đầy đủ, kịp thời. Các tiết ngoại khóa, thực hành, bài tập, ôn tập, lịch sử địa phương. Tiếp tục thực hiện soạn giảng theo chuẩn kiến thức kĩ năng có lồng ghép, tích hợp. kiến thức quốc phòng an ninh, an toàn giao thông. Giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường và (Học tập làm theo tư tương, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh).

Thực hiện sự chuyển biến từ 5 bước lên lớp, sang 5 hoạt động trong soạn giảng theo mô hình trường học mới..

Riêng các lớp chọn (A 4, A 5) việc soạn giảng phải có những câu hỏi nâng cao kiến thức cho HS.

Thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Thống kê điểm các bài kiểm tra. Dự giờ tiêu chuẩn tháng. Kiểm tra hồ sơ GV. Họp tổ chuyên môn. Xếp loại thi đua tháng 2.

II. Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

Người

P/ trách

L/ lượng

tham gia

Cộng

tác viên

Đ / kiện

tham gia

Ghi

chú

Tuần 24

14/2

16/2

T/hiện k/hoạch của tổ  trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

 

 

GV

 

 

 

Giáo viên

 

BGH

Trên

lớp

 

 

 

Tuần 25

18/2

23/2

T/hiện k/hoạch của tổ  trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Dự giờ tiêu chuẩn tháng

GV

TT; TP.

 

 

Giáo viên

BGH

Trên lớp

 

 

 

Tuần 26

25/2

2/3

T/hiện k/hoạch của tổ trường.

Kiểm tra hồ sơ giáo viên.

Họp tổ nhóm chuyên môn

GV

 

TT,TP

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

P/ họp

 

 

III. Biện pháp thực hiện:

Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV có hoàn cảnh khó khăn.

Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.

Tuyên dương kịp thời các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xử lý kịp thời, nghiêm túc các GV chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                                 Hòa Hiệp 13/2/ 2019

                                                                                            Tổ trưởng

 

 

                                                                                        Trần Ngọc Bính

 

 

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 1/2019 Có điều chỉnh

đăng 17:07 7 thg 1, 2019 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính

      Trường THCS Hòa hiệp            KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1

Tổ: Sử - GD                                             Năm học 2018 – 2019

I. Kế hoạch chung:

Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp, họp giao ban  GVCN và các cuộc họp khác. Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định của nhà trường. Giáo án có nội dung chính xác, đảm bảo tinh hệ thống, làm rõ trọng tâm, có liên hệ thực tế. giờ dạy phải sử dụng và kết hợp tốt phương tiện, thiết bị dạy học. Trình bày bảng hợp lý. không soạn gộp. Các tiết ngoại khóa, thực hành, bài tập, ôn tập, lịch sử địa phương. Thực hiện soạn giảng theo chuẩn kiến thức kĩ năng có lồng ghép, tích hợp. kiến thức quốc phòng an ninh, an toàn giao thông. Giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường và tư tưởng Hồ Chí Minh (Học tập làm theo tư tương, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh).

Thực hiện sự chuyển biến từ 5 bước lên lớp, sang 5 hoạt động trong soạn giảng theo mô hình trường học mới.. Các lớp chọn (A4, 5) soạn giảng phải có những câu hỏi nâng cao cho HS.

Thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Nghỉ tết Dương lịch. Thực hiện kiểm tra 15p. Thống kê điểm các bài kiểm tra 15p. Dạy bù các lớp chậm chương trình. Dự giờ tiêu chuẩn tháng. Kiểm tra hồ sơ GV, Họp tổ chuyên môn Xếp loại thi đua tháng 1.

II. Kế hoạch cụ thể.

  Thời

  gian

Nội dung

Người

P/ trách

L/ lượng

tham gia

Cộng

tác viên

Đ / kiện

tham gia

Ghi

chú

Tuần20

31/12

5/1

T/hiện khoạch của tổ và trường.

Nghỉ tết dương lịch.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách

Dự giờ tiêu chuẩn tháng

Kiểm tra hồ sơ GV

  GV

 

 

  TT;

  TP.

 

Giáo

viên

 

BGH

Trên lớp

 

 

P/ họp

 

 

Tuần 21

7/1

12/1

T/hiện khoạch của tổ và trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách

Họp tổ nhóm chuyên môn.

GV

TT,TP

 

Giáo

viên

BGH

Trên lớp

 

P/ họp

 

Tuần 22

14/1

19/1

T/hiện k/hoạch của tổ và trường

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách

Dạy bù các lớp chậm c/trình

GV

     TT,

    TP

 

Giáo

viên

BGH

 

Trên lớp

 

Tuần 23

21/1

26/1

T/hiện khoạch của tổ và trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách

Họp tổ nhóm chuyên môn.

Đánh giá x/loại thi đua tháng 1

GV

 

TT,TP

Giáo

viên

 

BGH

Trên lớp

 

P/ họp

 

Tuần 24

28/1

2/2

T/hiện khoạch của tổ và trường.

NGHỈ TẾT ÂM LỊCH

Từ thứ 5 (31/1/2019 …)

GV

GV

BGH

Trên lớp

 

 

III. Biện pháp thực hiện

Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV có hoàn cảnh khó khăn. Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ.Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.

Tuyên dương kịp thời các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xử lý kịp thời, nghiêm túc các GV chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                                         Hòa Hiệp 31/12/ 2018

                                                            Tổ trưởng

 

                                                                        Trần Ngọc Bính

KẾ HOẠCH THÁNG 1/2019

đăng 21:46 5 thg 1, 2019 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính

Trường THCS Hòa hiệp            KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1

Tổ: Sử - GD                                 Năm học 2018 – 2019

I. Kế hoạch chung:

Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp, họp giao ban  GVCN và các cuộc họp khác. Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định của nhà trường. Giáo án có nội dung chính xác, đảm bảo tinh hệ thống, làm rõ trọng tâm, có liên hệ thực tế. giờ dạy phải sử dụng và kết hợp tốt phương tiện, thiết bị dạy học. Trình bày bảng hợp lý. không soạn gộp. Các tiết ngoại khóa, thực hành, bài tập, ôn tập, lịch sử địa phương. Tiếp tục thực hiện soạn giảng theo chuẩn kiến thức kĩ năng có lồng ghép, tích hợp. kiến thức quốc phòng an ninh, an toàn giao thông. Giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường và tư tưởng Hồ Chí Minh (Học tập làm theo tư tương, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh).

Thực hiện sự chuyển biến từ 5 bước lên lớp, sang 5 hoạt động trong soạn giảng theo mô hình trường học mới..

Các lớp chọn (A4,5) việc soạn giảng phải có những câu hỏi nâng cao kiến thức cho HS.

Thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Nghỉ tết Dương lịch. Thực hiện kiểm tra 15p. Thống kê điểm các bài kiểm tra 15p. Dạy bù các lớp chậm chương trình. Dự giờ tiêu chuẩn tháng. Kiểm tra hồ sơ GV, Họp tổ chuyên môn Xếp loại thi đua tháng 1.

II. Kế hoạch cụ thể.

  Thời

  gian

Nội dung

Người

P/ trách

L/ lượng

tham gia

Cộng

tác viên

Đ / kiện

tham gia

Ghi

chú

Tuần20

31/12

5/1

T/hiện khoạch của tổ và trường.

Nghỉ tết dương lịch.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách

Dự giờ tiêu chuẩn tháng

Kiểm tra hồ sơ GV

  GV

 

 

  TT;

  TP.

 

Giáo

viên

 

BGH

Trên lớp

 

 

P/ họp

 

 

Tuần 21

7/1

12/1

T/hiện khoạch của tổ và trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách

Họp tổ nhóm chuyên môn.

GV

TT,TP

 

Giáo

viên

BGH

Trên lớp

 

P/ họp

 

Tuần 22

14/1

19/1

T/hiện k/hoạch của tổ và trường

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách

Dạy bù các lớp chậm c/trình

GV

     TT,

    TP

 

Giáo

viên

BGH

 

Trên lớp

 

Tuần 23

21/1

26/1

T/hiện khoạch của tổ và trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách

Họp tổ nhóm chuyên môn.

Đánh giá x/loại thi đua tháng 1

GV

 

TT,TP

Giáo

viên

 

BGH

Trên lớp

 

P/ họp

 

Tuần 24

28/1

2/2

 

NGHỈ TẾT ÂM LỊCH

 

 

 

 

 

III. Biện pháp thực hiện

Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV có hoàn cảnh khó khăn. Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ.Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.

Tuyên dương kịp thời các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xử lý kịp thời, nghiêm túc các GV chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                                    Hòa Hiệp 31/12/ 2018

                                                               Tổ trưởng

                                                                                 Trần Ngọc Bính                

KẾ HOẠCH THÁNG 12/2018

đăng 06:17 5 thg 12, 2018 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính

Trường THCS Hòa Hiệp          KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12

Tổ: Sử - GD                                           Năm học 2018 – 2019

I. Kế hoạch chung:

Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp, họp giao ban  GVCN, hội đồng, tổ nhóm chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định của nhà trường. Giáo án soạn theo 5 bước của VNEDU, Thực hiện soạn giảng theo PPCT, chuẩn kiến thức kĩ năng có lồng ghép, tích hợp. kiến thức quốc phòng an ninh, an toàn giao thông. Giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường và tư tưởng Hồ Chí Minh (Học tập làm theo tư tương, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh).

Thực hiện nghiêm túc các tiết ngoại khóa, thực hành, bài tập, ôn tập, lịch sử địa phương.

Dạy bù các lớp chậm chương trình. Coi kiểm tra theo lịch phân công nhà trường. Kiểm tra 15 phút, HK I, chấm trả bài vào điểm, Thống kê chất lượng bộ môn. Vào điểm mạng VNEDU.

Riêng các lớp chọn (A 4, A 5) việc soạn giảng phải có những câu hỏi nâng cao kiến thức cho HS.

Thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Dự giờ tiêu chuẩn tháng. Kiểm tra hồ sơ GV, Họp tổ chuyên môn;. Xếp loại thi đua tháng 12. Tham gia x/loại 2 mặt GDHS. Sơ kết HK I.

II. Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

Người

P/ trách

L/ lượng

tham gia

Cộng

tác viên

Đ / kiện

tham gia

Ghi

chú

Tuần 16

3/12

8/12

T/hiện k/hoạch của tổ trường.

Các nhóm chuyên môn họp thống nhất bài ôn tập HKI HS

Ra đề KTHK I, nộp cm trường

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

GV

 

TT; TP.

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

P/ họp

 

 

Tuần 17

10/12

15/12

T/hiện k/hoạch của tổ trường.

Thực hiện kiểm tra HKI

Chấm bài vào điểm

GV

 

 

 

Giáo viên

BGH

Trên lớp

 

 

Tuần 18

17/12

22/12

T/hiện k/hoạch của tổ trường.

Thực hiện kiểm tra HKI

Chấm bài vào điểm

Thống kê chất lương bộ môn

Vào điểm mạng VNEDU.

GV

TT,TP

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

 

 

Tuần 19

24/12

29/12

Tham gia x/loại 2 mặt GDHS

Dự giờ tiêu chuẩn tháng

Kiểm tra hồ sơ GV

Họp tổ nhóm CM. XLTĐ tháng 12. Sơ kết HK I.

GV

 

TT,TP

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

 

 

P/họp

 

 

 

III. Biện pháp thực hiện:

Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV có hoàn cảnh khó khăn.

Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.

Tuyên dương kịp thời các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xử lý kịp thời, nghiêm túc các GV chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                             Hòa Hiệp 3/12/ 2018

                                                                                         Tổ trưởng

 

 

                                                                                   Trần Ngọc Bính

 

KẾ HOẠCH THÁNG 11/2018

đăng 05:19 5 thg 11, 2018 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính

Trường THCS Hòa Hiệp          KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11

Tổ: Sử - GD                                           Năm học 2018 – 2019

I. Kế hoạch chung:

Tiếp tục thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời; Ngày giờ công đảm bảo.

Thực hiện nghiêm túc các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp, họp giao ban GVCN và các cuộc họp khác. Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định. Giáo án soạn theo 5 bước của VNEDU, có nội dung chính xác, đảm bảo tinh hệ thống, làm rõ trọng tâm, có liên hệ thực tế. giờ dạy phải sử dụng và kết hợp tốt phương tiện, thiết bị dạy học. Trình bày bảng hợp lý, không soạn gộp. Thực hiện nghiêm túc kiểm tra 15 phút, 1 tiết, chấm trả bài vào điểm đầy đủ, kịp thời. Thực hiện hội thi, hội giảng GVDG cấp trường cùng chuyên đề GDCD 7, các tiết ngoại khóa, thực hành, bài tập, ôn tập, lịch sử địa phương. Tiếp tục thực hiện soạn giảng theo chuẩn kiến thức kĩ năng có lồng ghép, tích hợp kiến thức quốc phòng an ninh, an toàn giao thông, các tiết ngoại khóa, thực hành, bài tập, ôn tập, lịch sử địa phương. Giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường và tư tưởng Hồ Chí Minh (Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh). Vào điểm trên mạng VNEDU.

Riêng các lớp chọn (A4, A5) soạn giảng phải có những câu hỏi nâng cao kiến thức cho HS.

Thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực HS. Thống kê điểm các bài kiểm tra. Dự giờ tiêu chuẩn tháng, kiềm tra hồ sơ GV.

Họp tổ chuyên môn; Dạy bù các lớp chậm chương trình. Xếp loại thi đua tháng 11.

II. Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

Người

P/ trách

L/ lượng

tham gia

   Cộng

tác viên

Đ/kiện

t/ gia

Ghi

chú

Tuần 11

29/10

3/11

T/hiện k/hoạch của tổ trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

T/hiện hội thi GVDG cấp trường.

GV

 

TT; TP.

Giáo

viên

 

BGH

Trên lớp

P/ họp

 

Tuần 12

5/11

10/11

T/hiện k/hoạch của tổ trường.

T/hiện hội thi GVDG cấp trường.

Dự giờ tiêu chuẩn tháng

GV

 

 

  Giáo

  viên

BGH

Trên lớp

P/ họp

 

Tuần 13

12/11

17/11

T/hiện k/hoạch của tổ, trường.

T/hiện hội thi GVDG cấp trường

Thực hiện chuyên đề GDCD 7

Họp tổ nhóm c/ môn.

GV

   TT,TP

 

 

  Giáo

  viên

BGH

 Trên      lớp

P/ họp

 

Tuần 14

19/11

24/11

T/hiện kế hoạch của tổ trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Dự lễ 20/11.

Dự giờ tiêu chuẩn tháng.

GV

 

 

 

 Giáo viên

BGH

Trên lớp

Sân trường

 

 

 

Tuần 15

26/11

1/12

T/hiện k/hoạch của tổ  trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Họp tổ nhóm c/ môn.

GV

 

TT,TP

Giáo

viên

BGH

P/họp

Trên lớp

 

III. Biện pháp thực hiện:

Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV có hoàn cảnh khó khăn.

Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế c/môn của GV.

Tuyên dương kịp thời các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xử lý kịp thời, nghiêm túc các GV chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                                  Hòa Hiệp 29/10/ 2018

                                                                                         Tổ trưởng

 

                                                                                    Trần Ngọc Bính

KẾ HOẠCH THÁNG 10/2018

đăng 07:20 1 thg 10, 2018 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính

Trường THCS Hòa hiệp           KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10

Tổ: Sử - GD                                            Năm học 2018 – 2019

I. Kế hoạch chung:

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời; Ngày giờ công thực hiện đảm bảo.

Nghiêm túc thực hiện các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp, họp giao ban GVCN và các cuộc họp khác. Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định. Giáo án soạn theo 5 bước của VNEDU. Giáo án có nội dung chính xác, đảm bảo tinh hệ thống, làm rõ trọng tâm, có liên hệ thực tế. giờ dạy phải sử dụng và kết hợp tốt phương tiện, thiết bị dạy học. Trình bày bảng hợp lý. không soạn gộp. Thực hiện nghiêm túc kiểm tra 15 phút, 1 tiết, chấm trả bài vào điểm đầy đủ, kịp thời. Thực hiện hội thi, hội giảng cấp trường. Các tiết ngoại khóa, thực hành, bài tập, ôn tập, lịch sử địa phương. Tiếp tục thực hiện soạn giảng theo chuẩn kiến thức kĩ năng có lồng ghép, tích hợp. kiến thức quốc phòng an ninh, an toàn giao thông. Giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường và tư tưởng Hồ Chí Minh (Học tập làm theo tư tương, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh). Tham gia tập huấn chuyên môn do phòng, sở GDĐT yêu cầu.

Riêng các lớp chọn (A 4, A 5) việc soạn giảng phải có những câu hỏi nâng cao kiến thức cho HS.

Thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Thống kê điểm các bài kiểm tra. Dạy bù các lớp chậm chương trình. Dự giờ tiêu chuẩn tháng. Kiểm tra hồ sơ GV. Họp tổ chuyên môn. Xếp loại thi đua tháng 10.

II. Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

 Người

 P/ trách

L/ lượng

tham gia

  Cộng

tác viên

Đ / kiện

tham gia

  Ghi

  chú

Tuần 7

1/10

6/10

T/hiện k/hoạch của tổ  trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Tập huấn ở phòng và sở GD.

GV

 

 

 Giáo

  viên

 

BGH

Trên lớp

 

 

Tuần 8

8/10

13/10

T/hiện k/hoạch của tổ  trường.

Ra đề KT 1 tiết

Họp tổ nhóm chuyên môn

Dự giờ tiêu chuẩn tháng.

GV

 

     TT,TP

 

Giáo viên

BGH

Trên lớp

    P/ họp

 

 

Tuần 9

15/10

20/10

T/hiện k/hoạch của tổ, trường.

.Kiểm tra hồ sơ GV

Thực hiện hội thi GV dạy giỏi cấp trường. Ra đề KT 1 tiết

  GV

 

     TT,TP

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

    P/họp

 

Tuần 10

22/10

27/10

T/hiện k/hoạch của tổ  trường.

Thực hiện hội thi GV dạy giỏi cấp trường. Ra đề KT 1 tiết

Họp tổ nhóm chuyên môn

GV

 

     TT,TP

 

Giáo viên

 

BGH

    Trên

     lớp

    P/họp

 

 

 

 

III. Biện pháp thực hiện:

Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV có hoàn cảnh khó khăn.

Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.

Tuyên dương kịp thời các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xử lý kịp thời, nghiêm túc các GV chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                                 Hòa Hiệp 1/10/ 2018

                                                                                            Tổ trưởng

 

 

                                                                                        Trần Ngọc Bính

 

KẾ HOẠCH THÁNG 9/2018

đăng 01:30 6 thg 9, 2018 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính

Trường THCS Hòa hiệp                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9

Tổ: Sử - GD                                                Năm học 2018 - 2019

I. Kế hoạch chung:

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời; Ngày giờ công thực hiện đảm bảo.

Nghiêm túc thực hiện các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp, họp giao ban GVCN và các cuộc họp khác. Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định Giáo án soạn theo 5 bước của VNEDU, có nội dung chính xác, đảm bảo tinh hệ thống, làm rõ trọng tâm, có liên hệ thực tế. Sử dụng phương pháp phù hợp với đặc trưng bộ môn. Kết hợp tốt các phương pháp trong hoạt động dạy và học, giờ dạy phải sử dụng và kết hợp tốt phương tiện, thiết bị dạy học. Trình bày bảng hợp lý. không soạn gộp, không cắt xén chương trình.

Tiếp tục thực hiện soạn giảng theo chuẩn kiến thức kĩ năng có lồng ghép, tích hợp kiến thức quốc phòng an ninh, an toàn giao thông, văn hóa giao thông. Giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường và tư tưởng Hồ Chí Minh (Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh).

- Riêng các lớp chọn (A4, A5) việc soạn giảng phải có những câu hỏi nâng cao kiến thức cho HS.

Thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Thực hiện nghiêm túc PPCT có giảm tải. Nghỉ bù lễ 2/9. Tham dự lễ khai giảng 5/9. Thực hiện kiểm tra 15phút, chấm trả bài vào điểm, thống kê chất lượng bộ môn. Kiểm tra hồ sơ GV. Họp tổ nhóm chuyên môn; xếp loại thi đua tháng 9.

II. Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

Người

P/ trách

  L/ lượng

  tham gia

  Cộng

  tác viên

Đ / kiện

tham gia

Ghi

chú

Tuần 3

3/9

8/9

T/hiện k/hoạch của tổ  trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Nghỉ bù lễ 2/9.

Tham dự lễ khai giảng 5/9.

GV

 

 

 

 

 

Giáo viên

BGH

Trên lớp

 

 

 

Tuần 4

10/9

15/9

T/hiện k/hoạch của tổ  trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Dự giờ tiêu chuẩn tháng.

Họp tổ nhóm chuyên môn.

GV

TT; TP.

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

  P/ họp

 

 

Tuần 5

17/9

22/9

T/hiện khoạch của tổ và trường.

Soạn giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

GV

 

 

 

Giáo viên

 

BGH

Trên lớp

 

 

Tuần 6

24/9

29/9

T/hiện kế hoạch của tổ trường.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Họp tổ nhóm chuyên môn.

GV

 

TT,TP

 

Giáo viên

BGH

Trên lớp

   P/họp

 

  III. Biện pháp thực hiện:

Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV có hoàn cảnh khó khăn.

Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.

Tuyên dương kịp thời các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xử lý kịp thời, nghiêm túc các GV chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                                   Hòa Hiệp 2/ 9 / 2018

                                                                                            Tổ trưởng

 

 

                                                                                Trần Ngọc Bính

1-10 of 92