Sử - GDCD‎ > ‎

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10. NĂM HỌC: 2011-2012

đăng 08:08 25 thg 10, 2011 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính

Trường THCS Hòa Hiệp              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

 Tổ : Sử - GD                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

          KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10

                                                                      Năm học : 2011 – 2012                         

I / Nhận xét hoạt động thời gian qua:

1 / Ưu điểm.

 Đa số GV thực hiện nghiêm túc mọi kế hoạch của tổ và nhà trường; ngày giờ công thực hiện đảm bảo.

Nghỉ phép hợp lệ; thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án; dự giờ theo kế hoạch của tổ; tham dự đầy đủ các cuộc họp; Đã đăng ký danh hiệu thi đua Công đoàn các cấp.

2 / Tồn tại.

Một số GV thực hiện chế độ thông tin báo cáo còn chậm; đăng ký hội giảng chưa kịp thời; thống kê điểm 15 phút và thực hiện đề kiểm tra 1 tiết của 1 số GV còn chậm; thực hiện; điểm kiểm tra miệng của 1 số lớp còn ít; thực hiện thời gian ra vào lớp của một số GV chưa đảm bảo.

II / Kế hoạch chung:                                                                       

- Thực hiện mọi chế độ thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời; Ngày giờ công thực hiện đảm bảo. - Tham gia đầy đủ, kịp thời các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút, sinh hoạt lớp, họp giao ban CN, hội đồng, chuyên môn, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn; - Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định của nhà trường; Đăng ký hội giảng; BGK dự giờ, nhận xét xếp loại; Dự giờ theo kế hoạch tổ, có nhận xét, rút kinh nghiệm sau mỗi tiết dạy.- Kiểm tra hồ sơ GV theo định kì; Kiểm tra lại việc sử dụng ĐDDH theo PPCT mới; Họp tổ nhóm chuyên môn; Xếp loại thi đua tháng 10 / 2011; Kiểm tra 1 tiết Sử - GDCD; Báo cáo sĩ số lớp và tình hình hoạt động của tổ chuyên môn.

III/ Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

Người

P/ trách

  L/lượng 

 t/ gia

 C/ tác

   viên

Đ/ kiện

T/ gia

Ghi

chú

Tuần8

3/10

8/10

Thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ. thông tin báo cáo. Dự lễ chào cờ.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

BGK dự giờ hội giảng.

Tổ

trưởng

tổ phó.GV

GV

trong tổ

 

BGH

Văn thư

- Trên lớp

-S/ trường

Phòng họp

 

Tuần

9

10/10

15/10

Dự lễ chào cờ. Họp tổ nhóm chuyên môn. Họp hội đồng. BGK dự giờ HG.

Soạn giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Báo cáo sĩ số lớp CN, hoạt động tổ.

Tổ

trưởng

tổ phó

GV

GV

trong tổ

BGH

Văn thư

- Trên lớp

Sân trường

- P/họp

 

Tuần

10

17/10

22/10

Dự lễ chào cờ.

Báo cáo sĩ số lớp CN h/động tổ

Dự giờ theo k/h tổ. BGK dự giờ HG

Soạn giảng; Kiểm tra hồ sơ GV.

Kiểm tra 1 tiết Sử 9, 7, 6; GD 9.

Tổ

trưởng

tổ phó

GV

GV

trong tổ

BGH

Văn thư

- Trên lớp

- Phòng

họp.

-S/trường

 

 

Tuần

11

24/10

29/10

T/hiện C/trình theo k/hoạch trường.

Dự lễ chào cờ.BGK dự giờ HG.

Soạn giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Kiểm tra 1 tiết GD 6, 7, 8.

Tổ

trưởng

tổ phó. GV

GV

trong tổ

BGH

Văn thư

- Trên lớp

- P/ họp.

-S/trường

 

III / Biện pháp thực hiện.

- Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả, công tác sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo quy định của ngành.

- Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.-Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ.-Thường xuyên  kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.- Tuyên dương kịp thời, các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.- Xử lý kịp thời, nghiêm túc các cá nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

       Duyệt của BGH                                                                                          Hòa Hiệp 1 / 10 / 2011

                                                                                                                                   Tổ trưởng       

 

                                                                                                                               Trần Ngọc Bính

Comments