Sử - GDCD‎ > ‎

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1/2012

đăng 09:44 8 thg 2, 2012 bởi Tổ trưởng Sử - GDCD: Trần Ngọc Bính

Trường THCS Hòa Hiệp                         Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam   

 Tổ : Sử - GD                                                 Độc lập - tự do - hạnh phúc   

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1

Năm học : 2011 – 2012                       

I / Nhận xét hoạt động thời gian qua:

1 / Ưu điểm.

 Đa số GV thực hiện nghiêm túc kế hoạch của tổ và của nhà trường; ngày giờ công thực hiện đảm bảo.

Nghỉ phép hợp lệ; thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án; dự giờ theo kế hoạch của tổ; tham dự đầy đủ các cuộc họp; ra đề kiểm tra HKI đầy đủ kịp thời; coi kiểm tra nghiêm túc; vào điểm và đánh giá xếp loại 2 mặt hoạt đông HS đảm bảo.

2 / Tồn tại.

Một số GV thực hiện chế độ thông tin báo cáo còn chậm; sổ kế hoạch giảng dạy thực hiện chưa đảm bảo; công tác vào điểm còn sai sót; thực hiện thời gian ra vào lớp của một số GV chưa đảm bảo.

II / Kế hoạch chung:                                                                       

- Thực hiện mọi chế độ thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời; Ngày giờ công thực hiện đảm bảo- Tham gia đầy đủ, kịp thời các tiết chào cờ, sinh hoạt 15 phút, sinh hoạt lớp, họp giao ban CN, hội đồng, chuyên môn, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn;- Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ, giáo án theo quy định của nhà trường; thực hiện soạn giảng theo chuẩn kiến thức kĩ năng, có lồng ghép thư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục bảo vệ môi trường; giáo dục kĩ năng sống cho HS.

Dự giờ theo kế hoạch tổ, thực hiện kiểm tra 15 phút.- Kiểm tra hồ sơ GV theo định kì; Kiểm tra lại việc sử dụng ĐDDH theo PPCT mới; Họp tổ nhóm chuyên môn; Xếp loại thi đua tháng 1/2011; Báo cáo sĩ số lớp và tình hình hoạt động của tổ c/ môn. Thực hiện chế độ nghỉ tết theo kế hoạch của ngành.

III / Kế hoạch cụ thể.

Thời

gian

Nội dung

Người

P/trách

  L/lượng 

 tham gia

 C/ tác

   viên

Đ/ kiện

T/ gia

Ghi

chú

Tuần 21

2/1

7/1

Thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ. t/tin báo cáo. Dự lễ chào cờ.

S/giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

Tổ

trưởng

tổ phó.GV

GV

trong tổ

 

BGH

Văn thư

- Trên lớp

-S/ trường

Phòng họp

 

Tuần

22

9/1

14/1

Dự lễ chào cờ. Họp tổ nhóm c/môn.

Soạn giảng và làm hồ sơ, sổ sách.

B/cáo s/số lớp; Dự giờ theo k/h tổ.

Tổ

trưởng

tổ phó

GV

GV

trong tổ

BGH

Văn thư

- Trên lớp

Sân trường

- P/họp

 

Tuần

 

                    ( Nghỉ tết )

 

 

 

 

 

 

Tuần

                    ( Nghỉ tết )

 

 

 

 

 

 

III / Biện pháp thực hiện.                                                                                                                     

- Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả, công tác sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo quy định của ngành.

- Động viên, nhắc nhở, giúp đỡ kịp thời các GV, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.-Phân công GV có năng lực giúp đỡ GV còn hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ.-Thường xuyên  kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn của GV.- Tuyên dương kịp thời, các GV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Xử lý kịp thời, nghiêm túc các cá nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

       Duyệt của BGH                                                                                          Hòa Hiệp 2/1/2012

                                                                                                                                 Tổ trưởng         

 

                                                                                                       

                                                                                                                               Trần Ngọc Bính

 

Comments