THỂ DỤC - ÂM NHẠC - MĨ THUẬT

 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2019
  Được đăng 00:07 19 thg 11, 2019 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNH 10/2019
  Được đăng 00:06 19 thg 11, 2019 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2019
  Được đăng 00:05 19 thg 11, 2019 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2019
  Được đăng 00:04 19 thg 11, 2019 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 - 2020
  Được đăng 00:02 19 thg 11, 2019 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2019
  Được đăng 00:58 11 thg 1, 2019 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2017
  Được đăng 20:01 4 thg 12, 2017 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2017
  Được đăng 19:29 4 thg 12, 2017 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2017
  Được đăng 19:28 4 thg 12, 2017 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 NĂM 2017
  Được đăng 00:13 12 thg 9, 2017 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2017
  Được đăng 00:12 12 thg 9, 2017 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4 NĂM 2017
  Được đăng 19:15 4 thg 4, 2017 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3 NĂM 2017
  Được đăng 19:13 4 thg 4, 2017 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2/2017
  Được đăng 18:37 5 thg 2, 2017 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2017
  Được đăng 18:36 5 thg 2, 2017 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2016
  Được đăng 18:34 5 thg 2, 2017 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2016
  Được đăng 18:33 5 thg 2, 2017 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2016
  Được đăng 18:32 5 thg 2, 2017 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THANG 9/2016
  Được đăng 18:30 5 thg 2, 2017 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2016 I.    Kế hoạch chung: - Ổn định nề nếp tổ chức lớp học. - Nắm bắt kịp thời, cụ thể, chính xác học sinh của lớp được phân công chủ nhiệm. - Ổn ...
  Được đăng 18:47 28 thg 8, 2016 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9
  Được đăng 01:06 10 thg 9, 2015 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8
  Được đăng 01:05 10 thg 9, 2015 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2015-2016
  Được đăng 01:02 10 thg 9, 2015 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2015
  Được đăng 20:00 9 thg 3, 2015 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THANG 2/2015
  Được đăng 19:58 9 thg 3, 2015 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2015
  Được đăng 19:57 9 thg 3, 2015 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2014
  Được đăng 19:54 29 thg 10, 2014 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2014
  Được đăng 01:52 10 thg 10, 2014 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 NĂM 2014
  Được đăng 18:46 15 thg 9, 2014 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2014
  Được đăng 20:09 28 thg 8, 2014 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 NĂM 2014
  Được đăng 02:10 29 thg 4, 2014 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4 NĂM 2014
  Được đăng 02:09 29 thg 4, 2014 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3 NĂM 2014
  Được đăng 19:22 11 thg 3, 2014 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2
  Được đăng 00:24 14 thg 2, 2014 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1
  Được đăng 00:38 2 thg 1, 2014 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 NĂM 2013
  Được đăng 18:17 1 thg 12, 2013 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THANG 11 NĂM 2013
  Được đăng 00:26 4 thg 11, 2013 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2013
  Được đăng 19:48 11 thg 10, 2013 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 NĂM HỌC 2013 - 2014
  Được đăng 18:59 5 thg 9, 2013 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 NĂM HỌC 2013 - 2014 I.    Kế hoạch chung: - Ổn định nề nếp tổ chức lớp học. - Nắm bắt kịp thời, cụ thể, chính xác học sinh của lớp được phân công chủ nhiệm. - Ổn ...
  Được đăng 02:01 26 thg 8, 2013 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 NĂM 2013 I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 4 . - Thực hiện nghiêm túc công tác soạn giảng, dự giờ thăm lớp( thiếu tiết theo tiêu chuẩn dự đầy đủ ). - Thực hiện chế ...
  Được đăng 20:18 2 thg 5, 2013 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4 NĂM 2013 I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3. - Thực hiện nghiêm túc công tác soạn giảng, dự giờ thăm lớp. - Thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời. - Thực ...
  Được đăng 05:42 15 thg 4, 2013 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3 NĂM 2013 I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 2. - Thực hiện nghiêm túc công tác soạn giảng, dự giờ thăm lớp. - Thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời. - Thực ...
  Được đăng 01:06 8 thg 3, 2013 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2 NĂM 2013 I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 1. - Thực thiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, thực hiện chương trình theo thời khóa biểu, các đồng chí làm công ...
  Được đăng 19:45 18 thg 2, 2013 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1 NĂM 2013 I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12. - Thực thiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, thực hiện chương trình theo thời khóa biểu, các đồng chí làm công ...
  Được đăng 00:03 16 thg 1, 2013 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 NĂM HỌC 2012 - 2013 I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11. - Thực thiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, thực hiện chương trình theo thời khóa biểu, các đồng chí làm công ...
  Được đăng 22:14 5 thg 12, 2012 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐÔNG THÁNG 11 NĂM 2012 TRƯỜNG THCS HOÀ HIỆP                                          Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Tổ: TD – NHẠC – HỌA                                                   Độc Lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM HỌC ...
  Được đăng 00:06 15 thg 11, 2012 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2012 I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 9. - Thực thiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, thực hiện chương trình theo thời khóa biểu, các đồng chí làm công ...
  Được đăng 19:41 5 thg 10, 2012 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KÊ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 VÀ THÁNG 9 NĂM HỌC : 2012 - 2013 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 NĂM HỌC 2012 - 2013 I.    Kế hoạch chung: - Ổn định nề nếp tổ chức lớp học. - Nắm bắt kịp thời, cụ thể, chính xác ...
  Được đăng 23:37 3 thg 9, 2012 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN PPCT MỚI VÀ HỌP TỔ ·        Phân phối chương trình áp dụng cho năm học 2012 - 2013 đã gửi vào mail của các thành viên trong tổ. Đề nghị các đồng chí tải về và thực ...
  Được đăng 03:01 23 thg 8, 2012 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2012 I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 4 . - Thực hiện nghiêm túc công tác soạn giảng, dự giờ thăm lớp( thiếu tiết theo tiêu chuẩn dự đầy đủ ). - Thực hiện chế ...
  Được đăng 02:20 28 thg 4, 2012 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2012 I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3. - Thực hiện nghiêm túc công tác soạn giảng, dự giờ thăm lớp. - Thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời. - Thực ...
  Được đăng 03:27 4 thg 4, 2012 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2012 I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 2. - Thực hiện nghiêm túc công tác soạn giảng, dự giờ thăm lớp. - Thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời. - Thực ...
  Được đăng 03:30 4 thg 4, 2012 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2 NĂM 2012 I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 1. - Thực thiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, thực hiện chương trình theo thời khóa biểu, các đồng chí làm công ...
  Được đăng 19:42 10 thg 2, 2012 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2012 I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12. - Thực thiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, thực hiện chương trình theo thời khóa biểu, các đồng chí làm công ...
  Được đăng 22:31 8 thg 1, 2012 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2011 I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11. - Thực thiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, thực hiện chương trình theo thời khóa biểu, các đồng chí làm công ...
  Được đăng 23:24 9 thg 12, 2011 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10. - Thực thiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, thực hiện chương trình theo thời khóa biểu, các đồng chí làm công ...
  Được đăng 01:42 3 thg 11, 2011 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2011 I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 9. - Thực thiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, thực hiện chương trình theo thời khóa biểu, các đồng chí làm công ...
  Được đăng 20:01 6 thg 10, 2011 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2011 - 2012 - Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thcs năm học 2011 – 2012 của Phòng Giáo dục – Đào tạo Xuyên Mộc. - Căn cứ vào phương hướng nhiệm ...
  Được đăng 19:58 6 thg 10, 2011 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM HỌC 2011 - 2012 STT Họ và tên CHỨC VỤ NỘI DUNG THANH TRA GHI CHÚ 1 Đỗ Bạch Tuyết TP Chuyên đề   2 Hoàng Linh Nhơn GV Chuyên đề   3 Nguyễn Lệ Châu ...
  Được đăng 00:48 14 thg 9, 2011 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 NĂM 2011 I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 8. - Thực thiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, thực hiện chương trình theo thời khóa biểu, các đồng chí làm công ...
  Được đăng 02:34 13 thg 9, 2011 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2011 I.    Kế hoạch chung: - Ổn định nề nếp tổ chức lớp học. - Nắm bắt kịp thời, cụ thể, chính xác học sinh của lớp được phân công chủ nhiệm. - Ổn ...
  Được đăng 02:31 13 thg 9, 2011 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4 NĂM 2011 I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 3. - Thực hiện nghiêm túc công tác soạn giảng, dự giờ thăm lớp. - Thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời. - Thực ...
  Được đăng 19:19 8 thg 4, 2011 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THANG 3 I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 2. - Thực hiện nghiêm túc công tác soạn giảng, dự giờ thăm lớp. - Thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời. - Thực ...
  Được đăng 18:40 28 thg 2, 2011 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2 I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 1. - Thực thiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, thực hiện chương trình theo thời khóa biểu, các đồng chí làm công ...
  Được đăng 18:45 28 thg 2, 2011 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THANG 01/ 2011 I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12. - Thực thiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, thực hiện chương trình theo thời khóa biểu, các đồng chí làm công ...
  Được đăng 19:47 21 thg 1, 2011 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11. - Thực thiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, thực hiện chương trình theo thời khóa biểu, các đồng chí làm công ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 10. - Thực thiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, thực hiện chương trình theo thời khóa biểu, các đồng chí làm công ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KÊ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 9. - Thực thiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, thực hiện chương trình theo thời khóa biểu, các đồng chí làm công ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 8. - Thực thiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, thực hiện chương trình theo thời khóa biểu, các đồng chí làm công ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM HỌC 2010 - 2011 STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NỘI DUNG THANH TRA GHI CHÚ   1 Đỗ Bạch Tuyết TP Chuyên đề   2 Hoàng Linh Nhơn GV Chuyên đề   3 Nguyễn Anh Thái ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM HỌC 2010 - 2011 STT Họ và tên CHỨC VỤ GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TRƯỜNG LĐTT CẤP HUYỆN CSTĐ CẤP HUYỆN GHI CHÚ 1 Trần Văn Dũng TT x x x   2 Đỗ Bạch ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2010 - 2011 A) ĐẶC ĐIỂM – TÌNH HÌNH : 1. Thuận lợi : -         Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của PGD Đ T Xuyên Mộc, BGH nhà trường. -         Đội ngũ giáo ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 NĂM HỌC 2010 - 2011 I.    Kế hoạch chung: - Ổn định nề nếp tổ chức lớp học. - Nắm bắt kịp thời, cụ thể, chính xác học sinh của lớp được phân công chủ nhiệm. - Ổn ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH THÁNG 04/2010 I.    KẾ HOẠCH CHUNG : - Thực hiện chương trình theo quy định. - Thực hiện ra vào lớp đúng thời gian quy định. - Thực hiện tốt lịch coi kiểm tra. Thực hiện ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐÔNG THÁNG 03/2010 Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 08/03 và 26/03   I.    KẾ HOẠCH CHUNG : - Thực hiện chương trình theo quy định. - Thực hiện ra vào lớp đúng ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2010 I.    KẾ HOẠCH CHUNG : - Thực hiện chương trình theo quy định. - Thực hiện ra vào lớp đúng thời gian quy định. - Thực hiện tốt lịch coi kiểm tra. Thực hiện ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 / 2010 I.    KẾ HOẠCH CHUNG : - Thực hiện chương trình theo quy định. - Thực hiện ra vào lớp đúng thời gian quy định. - Thực hiện tốt lịch coi kiểm tra. Thực hiện ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH THÁNG 12/2009   I.    KẾ HOẠCH CHUNG : - Thực hiện chương trình theo quy định. - Thực hiện ra vào lớp đúng thời gian quy định. - Thực hiện tốt lịch coi kiểm tra. Thực hiện ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • Kế hoạch hoạt động tháng 11 năm 2009   1.    KẾ HOẠCH CHUNG : - Thực hiện chương trình theo quy định. - Thực hiện ra vào lớp đúng thời gian quy định. - Thực hiện tốt lịch coi kiểm tra. - Tập trung ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
Hiển thị bài đăng 1 - 80trong tổng số 80. Xem nội dung khác »

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2019

đăng 00:07 19 thg 11, 2019 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNH 10/2019

đăng 00:06 19 thg 11, 2019 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2019

đăng 00:05 19 thg 11, 2019 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2019

đăng 00:04 19 thg 11, 2019 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng


KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 - 2020

đăng 00:02 19 thg 11, 2019 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2019

đăng 00:58 11 thg 1, 2019 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2017

đăng 19:30 4 thg 12, 2017 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng   [ cập nhật 20:01 4 thg 12, 2017 bởi Hoàng Ngọc Duy ]


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2017

đăng 19:29 4 thg 12, 2017 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2017

đăng 19:28 4 thg 12, 2017 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 NĂM 2017

đăng 00:13 12 thg 9, 2017 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng


1-10 of 80