KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THANG 01/ 2011

đăng 19:46 21 thg 1, 2011 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng   [ đã cập nhật 19:47 21 thg 1, 2011 ]

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12.

- Thực thiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, thực hiện chương trình theo thời khóa biểu, các đồng chí làm công tác chủ nhiệm thực hiện khá tốt việc ổn định nề nếp lớp, sinh hoạt 15 phút đấu giờ, đóng các khoản tiền đầu năm, tham gia các phong trào do đoàn đội phát động.

- Thực hiện nghiêm túc công tác soạn giảng, dự giờ thăm lớp.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời.

- Thực hiện chế độ hội họp, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định.

II.    KẾ HOẠCH THÁNG 1.

1.      Kế hoạch chung.

- Thực hiện chương trình theo quy định.

- Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, có chất lượng.

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn.

- Thực hiện tốt việc kiểm tra định kỳ, học kỳ I đúng kế hoạch của chuyên môn.

- Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.

- Tập trung giáo dục đạo đức HS có hiệu quả.

- Giáo viên Chủ nhiệm ổn định nề nếp lớp, nắm chắc sĩ số, hoàn cảnh gia đình học sinh

2.   Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 20 cm

27/12 – 01/1

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

 

 

 

 

Tuần 21 cm

3/1 – 8/1

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Họp tổ, sau họp tổ sinh họat nhóm chuyên môn.

- Thống kê chất lượng bài kiểm tra.

- Dự giờ theo sự phân công tại bảng thông báo

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

 

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

 

 

 

- BGH

 

 

 

 

 

- Tại phòng họp

 

 

 

- Gv không có giờ đi dự.

 

Tuần 22 cm

10/1 – 15/1

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Kiểm tra hồ sơ của các thành viên trong tổ15/1/11.

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

 

 

 

- BGH

- BGH

 

 

 

 

 

Tuần 23 cm

17/1 – 22/1

- Thực hiện bù chương trình nếu chậm.

- Họp tổ, sau họp tổ sinh họat nhóm chuyên môn.

- Ngày 18/1 nộp báo cáo hoạt động tổ trong tháng.

- Tất cả GV

 

 

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

 

 

 

- Tại phòng họp

- Nộp tại phòng văn thư

 

Tuần 24 cm

24/1 – 29/1

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Dự giờ theo sự phân công tại bảng thông báo

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

 

 

  

 

 

 

 

- Gv không có giờ đi dự.

 

                                                                                 Hoà Hiệp, ngày 10 tháng 1 năm 2011

                                                                                               T/M Tổ : Thể Dục - Nhạc - Hoạ

                                                                                                               Tổ Trưởng

 

 

 

 

 

Trần Văn Dũng

 

 

 

Comments