KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1 NĂM 2013

đăng 00:03 16 thg 1, 2013 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12.

- Thực thiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, thực hiện chương trình theo thời khóa biểu, các đồng chí làm công tác chủ nhiệm thực hiện khá tốt việc ổn định nề nếp lớp, sinh hoạt 15 phút đấu giờ, đóng các khoản tiền đầu năm, tham gia các phong trào do đoàn đội phát động.

- Thực hiện nghiêm túc công tác soạn giảng, dự giờ thăm lớp.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời.

- Thực hiện chế độ hội họp, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định.

II.    KẾ HOẠCH THÁNG 1.

1.      Kế hoạch chung.

- Thực hiện chương trình theo quy định.

- Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, có chất lượng.

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn.

- Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.

- Tập trung giáo dục đạo đức HS có hiệu quả.

- Giáo viên Chủ nhiệm ổn định nề nếp lớp, nắm chắc sĩ số, hoàn cảnh gia đình học sinh.

2.   Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 20 cm

31/12 – 05/01

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Dự giờ theo kế hoạch

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

 

BGH 

 

 

 

 

Tuần 21 cm

07/1 – 12/1

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Họp tổ, sau họp tổ sinh họat nhóm chuyên môn.

- Thống kê chất lượng bài kiểm tra. ( Tiếp túc ).

- Dự giờ theo sự phân công tại bảng thông báo

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

 

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

 

 

 

- BGH

 

 

 

 

 

- Tại phòng họp

 

 

 

- Gv không có giờ đi dự.

 

Tuần 22 cm

14/1 – 19/1

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Dự giờ theo sự phân công tại bảng thông báo

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- BGH

 

 

 

 

- Gv không có giờ đi dự.

 

Tuần 23 cm

21/1 – 26/1

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Họp tổ, sau họp tổ sinh họat nhóm chuyên môn.

- Thống kê chất lượng bài kiểm tra. ( Tiếp túc ).

- Dự giờ theo sự phân công tại bảng thông báo

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

 

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- Tất cả GV

 

 

 

- BGH

 

 

 

 

 

- Tại phòng họp

 

 

 

- Gv không có giờ đi dự.

 

Tuần 24 cm

28/1 – 02/2

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Dự giờ theo sự phân công tại bảng thông báo

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- BGH

 

 

 

 

- Gv không có giờ đi dự.

 

                                                                                 Hoà Hiệp, ngày 01 tháng 01 năm 2013

                                                                                               T/M Tổ : Thể Dục - Nhạc - Hoạ

            DUYỆT CỦA BGH                                                                   Tổ Trưởng

                                                                                                      Trần Văn Dũng

Comments