KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2011

đăng 02:30 13 thg 9, 2011 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng

I.    Kế hoạch chung:

- Ổn định nề nếp tổ chức lớp học.

- Nắm bắt kịp thời, cụ thể, chính xác học sinh của lớp được phân công chủ nhiệm.

- Ổn định ban cán sự lớp.

- Thực hiện tốt công tác coi kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm .

- Đăng ký chất lượng bộ môn và có biện pháp để thực hiện đúng kế hoạch.

- Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, có chất lượng.

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn.

- Dự các lớp tập huấn do PGD tổ chức.

- Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.

- Tập trung giáo dục đạo đức HS có hiệu quả.

- Giáo viên Chủ nhiệm ổn định nề nếp lớp, nắm chắc sĩ số, hoàn cảnh gia đình học sinh

- Quản lý tốt đồng phục của học sinh.

II.   Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

   Tuần 1

15/8 – 20/8

- Ổn định nề nếp học sinh, ổn định ban cán sự lớp.

- Sinh hoạt tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn.

- Tất cả GV

- GVCN

TT, TP

- Tất cả GV

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- BGH

- Theo phòng họp được phân công

 

Tuần 2

22/8 – 27/8

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Thực hiện chế độ hội họp đúng quy định.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

 

- Tại phòng họp

 

 

 

                                                                                                Hoà Hiệp, ngày 16 tháng 8 năm 2011

DUYÊT CUẢ BGH                                                                  T/M Tổ : Thể Dục - Nhạc - Hoạ

              Tổ Trưởng

 

 

 

       

 

 

                                  Trần Văn Dũng

 

 

 

Comments