KÊ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 VÀ THÁNG 9 NĂM HỌC : 2012 - 2013

đăng 23:37 3 thg 9, 2012 bởi Tổ trưởng TD - Nhạc - Họa: Trần Văn Dũng

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8

NĂM HỌC 2012 - 2013

I.    Kế hoạch chung:

- Ổn định nề nếp tổ chức lớp học.

- Nắm bắt kịp thời, cụ thể, chính xác học sinh của lớp được phân công chủ nhiệm.

- Ổn định ban cán sự lớp.

- Thực hiện tốt công tác coi kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm .

- Đăng ký chất lượng bộ môn và có biện pháp để thực hiện đúng kế hoạch.

- Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, có chất lượng.

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn.

- Dự các lớp tập huấn do PGD tổ chức.

- Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.

- Tập trung giáo dục đạo đức HS có hiệu quả.

- Giáo viên Chủ nhiệm ổn định nề nếp lớp, nắm chắc sĩ số, hoàn cảnh gia đình học sinh

- Quản lý tốt đồng phục của học sinh.

II.   Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

  Tuần 1 cm

20/8 – 25/8

- Ổn định nề nếp học sinh, ổn định ban cán sự lớp.

- Sinh hoạt tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn.

- Tất cả GV

- GVCN

TT, TP

- Tất cả GV

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- BGH

- Theo phòng họp được phân công

 

Tuần 2cm

27/8 – 01/9

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Thực hiện chế độ hội họp đúng quy định.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- BGH

 

 

- Tại phòng họp

 

 

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9

NĂM HỌC 2012 - 2013

 

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 8.

- Thực thiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn, thực hiện chương trình theo thời khóa biểu, các đồng chí làm công tác chủ nhiệm thực hiện tốt việc ổn định nề nếp lớp, tham gia các phong trào do đoàn đội phát động.

- Thực hiện chế độ hội họp, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định.

- Phân công dạy thay kịp thời, giáo viên được phân công dạy thay thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

- Do điều kiện trời mưa nên anh hưởng đết một vài tiết dạy Thể dục của các khối.

II.    KẾ HOẠCH THÁNG 9.

1. Kế hoạch chung.

- Thực hiện chương trình theo quy định.

- Đăng ký chất lượng bộ môn, các chỉ tiêu thi đua và có biện pháp để thực hiện đúng kế hoạch.

- Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, có chất lượng.

- Thực hiện nghiêm túc nề nếp quy chế chuyên môn.

- Thực hiện công tác văn nghê, phần hội cho ngày khai giảng.

- Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng quy định và có hiệu quả.

- Tập trung giáo dục đạo đức HS có hiệu quả.

- Giáo viên Chủ nhiệm ổn định nề nếp lớp, nắm chắc sĩ số, hoàn cảnh gia đình học sinh

2.   Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 3 cm

3/9 – 8/9

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Đăng ký thi đua đầu năm.

- Dự giờ theo sự phân công tại bảng thông báo

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

 

 

 

Tuần 4cm

10/9 – 15/9

- Thực hiện tốt công tác khai giảng năm học mới.

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Họp tổ, sau họp tổ sinh họat nhóm chuyên môn.

- Dự giờ theo sự phân công tại bảng thông báo

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

 

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

 

- Tất cả GV

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

 

- Tất cả GV

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tại phòng họp

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 5 cm

17/9 – 22/9

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Kiểm tra hồ sơ của các thành viên trong tổ17/9/12

- Ngày 18/9/12 nộp báo cáo hoạt động tổ trong tháng.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

- TT

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

- TT và TP

 

 

 

 

 

 

 

- Nộp tại phòng văn thư

 

Tuần 6 cm

24/9 – 29/9

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Thục hiện công tác hội giảng.

- Họp tổ, sau họp tổ sinh họat nhóm chuyên môn.

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tổ trưởng

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

 

 

 

 

- Tại phòng họp

 

                                                                                 Hoà Hiệp, ngày 04 tháng 9 năm 2012

                                                                                               T/M Tổ : Thể Dục - Nhạc - Hoạ

       DUYỆT CỦA BHG                                                                        TỔ TRƯỞNG

                                                                                                      Trần Văn Dũng


Comments