KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM HỌC 2010 - 2011

đăng 20:17 31 thg 8, 2010 bởi Hoàng Ngọc Duy

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NỘI DUNG
THANH TRA

GHI CHÚ

 

1

Đỗ Bạch Tuyết

TP

Chuyên đề

 

2

Hoàng Linh Nhơn

GV

Chuyên đề

 

3

Nguyễn Anh Thái

GV

Chuyên đề

 

4

Nguyễn Lệ Châu

GV

Chuyên đề

 

5

Nguyễn Mạnh Hải

GV

Chuyên đề

 

6

Nguyễn Thị Minh

GV

Chuyên đề

 

7

Trần Thanh Sơn

GV

Chuyên đề

 

8

Trần Văn Dũng

TT

Chuyên đề

 

9

Dương Hoàng Trung

GV

Toàn diện

 

10

Nguyễn Ngọc Phú

GV

Toàn diện

 

11

Nguyễn Thị Thanh Vân

GV

Toàn diện

 

12

Phạm Thi Thu

GV

Toàn diện

 

13

Trịnh Thị Mỹ Hoa

GV

Toàn diện

 

14

Nguyễn Thị Thanh Thảo

GV

Chuyên đề 

Nghĩ hậu sản

                            TỔ TRƯỞNG CM
                                Trần Văn Dũng
Comments