NGỮ VĂN

 • KẾ HOẠCH THÁNG 01 / 2019
  Được đăng 06:29 3 thg 1, 2019 bởi Tổ trưởng Văn: Phạm Hữu Lộc
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 / 2018
  Được đăng 07:34 11 thg 12, 2018 bởi Tổ trưởng Văn: Phạm Hữu Lộc
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 / 2018
  Được đăng 14:07 9 thg 11, 2018 bởi Tổ trưởng Văn: Phạm Hữu Lộc
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 / 2018
  Được đăng 09:10 3 thg 10, 2018 bởi Tổ trưởng Văn: Phạm Hữu Lộc
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 / 2018
  Được đăng 08:26 9 thg 9, 2018 bởi Tổ trưởng Văn: Phạm Hữu Lộc
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 / 2018
  Được đăng 08:39 17 thg 8, 2018 bởi Tổ trưởng Văn: Phạm Hữu Lộc
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 / 2018
  Được đăng 00:54 9 thg 4, 2018 bởi Tổ trưởng Văn: Phạm Hữu Lộc
 • KẾ HOẠCH THÁNG 3/2018
  Được đăng 14:57 1 thg 3, 2018 bởi Tổ trưởng Văn: Phạm Hữu Lộc
 • KẾ HOẠCH THÁNG 2/2018
  Được đăng 07:40 2 thg 2, 2018 bởi Tổ trưởng Văn: Phạm Hữu Lộc
 • KẾ HOẠCH THÁNG 1/2018
  Được đăng 00:53 3 thg 1, 2018 bởi Tổ trưởng Văn: Phạm Hữu Lộc
 • KẾ HOẠCH THÁNG 12
  Được đăng 08:29 30 thg 11, 2017 bởi Tổ trưởng Văn: Phạm Hữu Lộc
 • KẾ HOẠCH THÁNG 11/2017
  Được đăng 14:51 22 thg 11, 2017 bởi Tổ trưởng Văn: Phạm Hữu Lộc
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 / 2017
  Được đăng 06:32 4 thg 10, 2017 bởi Tổ trưởng Văn: Phạm Hữu Lộc
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 / 2017
  Được đăng 06:08 4 thg 10, 2017 bởi Tổ trưởng Văn: Phạm Hữu Lộc
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 05 / 2017
  Được đăng 20:47 27 thg 4, 2017 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 / 2017
  Được đăng 20:26 27 thg 4, 2017 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 / 2017
  Được đăng 22:44 10 thg 3, 2017 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2 / 2017
  Được đăng 22:32 10 thg 3, 2017 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1 / 2017
  Được đăng 22:31 10 thg 3, 2017 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 / 2016
  Được đăng 22:30 10 thg 3, 2017 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 / 2016
  Được đăng 22:28 10 thg 3, 2017 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 / 2016
  Được đăng 22:28 10 thg 3, 2017 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 / 2016
  Được đăng 22:26 10 thg 3, 2017 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 08/ 2016 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 / 2016 I.                   Nhiệm vụ ...
  Được đăng 22:21 10 thg 3, 2017 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2016 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 05 / 2016 A. Đánh giá ...
  Được đăng 22:35 8 thg 5, 2016 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2016 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 / 2016   A. Đánh giá ...
  Được đăng 22:33 8 thg 5, 2016 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2014 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 / 2014 A. Đánh giá ...
  Được đăng 19:32 6 thg 11, 2014 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2014 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 / 2014 A. Đánh giá ...
  Được đăng 06:06 8 thg 10, 2014 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2014 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 / 2014 A. Đánh giá ...
  Được đăng 06:05 8 thg 10, 2014 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • Kế hoạch hoạt động tháng 8/2014 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 / 2014 I.                   Nhiệm vụ ...
  Được đăng 06:03 8 thg 10, 2014 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 / 2014 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 / 2014 A. Đánh giá ...
  Được đăng 19:46 12 thg 3, 2014 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02 / 2014 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02 / 2014 A. Đánh giá ...
  Được đăng 19:45 12 thg 3, 2014 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 / 2014 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 / 2014 Đánh giá hoạt ...
  Được đăng 19:44 12 thg 3, 2014 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 / 2013 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 / 2013 A. Đánh giá ...
  Được đăng 19:43 12 thg 3, 2014 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • Kế hoạch hoạt động tháng 11/2013 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 / 2013 A. Đánh giá ...
  Được đăng 18:55 26 thg 11, 2013 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2013 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 / 2013 A. Đánh giá ...
  Được đăng 05:44 9 thg 10, 2013 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2013 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 / 2013 Đánh giá hoạt ...
  Được đăng 00:24 11 thg 1, 2013 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2012 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 / 2012 A. Đánh giá ...
  Được đăng 00:04 11 thg 1, 2013 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2012 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 / 2012 A. Đánh giá ...
  Được đăng 23:55 10 thg 1, 2013 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2012 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 / 2012 A. Đánh giá ...
  Được đăng 23:53 10 thg 1, 2013 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2012 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 / 2012 A. Đánh giá ...
  Được đăng 20:47 25 thg 9, 2012 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2012 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02 / 2012 A. Đánh giá ...
  Được đăng 08:29 14 thg 2, 2012 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2012 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 / 2012 Đánh giá hoạt ...
  Được đăng 08:25 14 thg 2, 2012 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • Kế hoạch hoạt động tháng 12/2011 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 / 2011 A. Đánh giá ...
  Được đăng 20:35 14 thg 12, 2011 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ VĂN THÁNG 11 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 / 2011 A. Đánh giá ...
  Được đăng 18:32 9 thg 11, 2011 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ VĂN THÁNG 10 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 / 2011 A. Đánh giá ...
  Được đăng 05:04 11 thg 10, 2011 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • Kế Hoạch Hoạt Động Tháng 09 -2011 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 / 2011 A. Đánh giá ...
  Được đăng 08:39 7 thg 9, 2011 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8-2011 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 / 2011 I.                    Nhiệm vụ ...
  Được đăng 06:12 18 thg 8, 2011 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04/2011 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 / 2011   A. Đánh giá ...
  Được đăng 07:42 10 thg 4, 2011 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • Kế hoạch hoạt động tháng 03/2011 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 / 2011 A. Đánh giá ...
  Được đăng 19:14 3 thg 3, 2011 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • Kế hoạch hoạt động tháng 02/2011 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02 / 2011 A. Đánh giá ...
  Được đăng 19:11 3 thg 3, 2011 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • Kế hoạch hoạt động tháng 01/2011 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 / 2011 A. Đánh giá ...
  Được đăng 19:09 3 thg 3, 2011 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • Kế hoạch hoạt động tháng 12/2010 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 / 2010 A. Đánh giá ...
  Được đăng 19:06 3 thg 3, 2011 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi
 • Kế hoạch hoạt động tháng 11/2010 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 / 2010 A. Đánh giá ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • Kế hoạch hoạt động tháng 10/2010 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 / 2010 A. Đánh giá ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • Kế hoạch hoạt động tháng 9/2010 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 / 2010 A. Đánh giá ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • Kế Hoạch Hoạt Động Tháng 8/2010 TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam                 Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 / 2010 I.                    Nhiệm vụ ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04/2010 Trường THCS Hòa Hiệp Tổ: VĂN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04/2010 I. KẾ HOẠCH CHUNG: - Thi đua dạy tốt và học tốt lập thành tích chào mừng ngày ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2010 Trường THCS Hòa Hiệp Tổ: VĂN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2010 I. KẾ HOẠCH CHUNG: - Thực hiện nghiêm túc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2010 Trường THCS Hòa Hiệp Tổ: VĂN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2010 I. KẾ HOẠCH CHUNG: - Thực hiện nghiêm túc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • Kế Hoạch Hoạt Động Tháng 12 Trường THCS Hòa Hiệp Tổ: VĂN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 I. KẾ HOẠCH CHUNG: - Thi đua dạy tốt và học tốt chào mừng ngày “ Thành lập quân đội ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 Trường THCS Hòa Hiệp Tổ: VĂN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 I. KẾ HOẠCH CHUNG: - Thi đua dạy tốt và học tốt chào mừng ngày “Nhà giáo Việt Nam ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2010 Trường THCS Hòa Hiệp Tổ: VĂN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2/2010 I. KẾ HOẠCH CHUNG: - Thi đua dạy tốt và học tốt chào mừng ngày 03/02. - Thực ...
  Được đăng 03:25 1 thg 1, 2011 bởi Hoàng Ngọc Duy
Hiển thị bài đăng 1 - 63trong tổng số 63. Xem nội dung khác »

KẾ HOẠCH THÁNG 01 / 2019

đăng 06:29 3 thg 1, 2019 bởi Tổ trưởng Văn: Phạm Hữu Lộc


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 / 2018

đăng 07:34 11 thg 12, 2018 bởi Tổ trưởng Văn: Phạm Hữu Lộc


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 / 2018

đăng 14:07 9 thg 11, 2018 bởi Tổ trưởng Văn: Phạm Hữu Lộc


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 / 2018

đăng 09:10 3 thg 10, 2018 bởi Tổ trưởng Văn: Phạm Hữu Lộc


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 / 2018

đăng 08:26 9 thg 9, 2018 bởi Tổ trưởng Văn: Phạm Hữu Lộc


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 / 2018

đăng 08:39 17 thg 8, 2018 bởi Tổ trưởng Văn: Phạm Hữu Lộc


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 / 2018

đăng 00:54 9 thg 4, 2018 bởi Tổ trưởng Văn: Phạm Hữu Lộc


KẾ HOẠCH THÁNG 3/2018

đăng 14:57 1 thg 3, 2018 bởi Tổ trưởng Văn: Phạm Hữu Lộc


KẾ HOẠCH THÁNG 2/2018

đăng 07:40 2 thg 2, 2018 bởi Tổ trưởng Văn: Phạm Hữu Lộc


KẾ HOẠCH THÁNG 1/2018

đăng 00:53 3 thg 1, 2018 bởi Tổ trưởng Văn: Phạm Hữu Lộc


1-10 of 63