Văn‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4/2016

đăng 22:33 8 thg 5, 2016 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

                Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 / 2016

 

A. Đánh giá hoạt động tháng 03:

·         Nề nếp tổ chức được ổn định.

·         Hồ sơ giáo án đầy đủ kịp thời.

·         Đánh giá sổ đầu bài, lên kế hoạch giảng dạy đúng qui định.

·         Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn có hiệu quả.

·         Thực hiện việc ra đề và chấm trả bài kiểm tra kịp thời.

B. Kế hoạch tháng 04:

            I. Kế hoạch chung:

·         Thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước.

·         Thi đua dạy tốt và học tốt chào mừng 2 ngày lễ lớn là ngày 30/04 và ngày 01/05.

·         Tập trung giáo dục hs có hiệu quả.

·         Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, đầu tư soạn giáo án có chất lượng, đảm bảo chuẩn kiến thức.

·         Thực hiện nghiêm túc nề nếp qui chế chuyên môn, thực hiện sổ đầu bài đầy đủ, đảm bảo tác phong trang phục đúng qui định.

·         Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng qui định và có hiệu quả.

·         Thực hiện kiểm tra viết nghiêm túc, đúng qui định của chuyên môn.

·         Hoàn thành kế hoạch thanh tra chuyên môn theo kế hoạch của từng tháng.

·         Thực hiện tốt công tác dự giờ đúng qui định.

·         Tổ chức ôn tập tốt cho HS chuẩn bị cho thi học kì II.

II.                Kế hoạch cụ thể:

 

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

LLTG

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

 Tuần 32

(4/4-9/4)

- Dạy học theo TKB

- Dự giờ theo tiêu chuẩn.

-Kiểm tra hsơ giáo án

 

- Tất cả GV

 

-Tất cả Gv

 

- BGH

 

- Tại phòng học

 

 

Tuần 33

(11/4-16/4)

 

- Dạy học theo TKB.

-.Họp tổ và họp nhóm.

-Nộp bc của tổ

-Lên kế hoạch ôn tập,chuẩn bị thi hk 2

- Tất cả GV

- TT

 

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

 

- BGH

 

 

 

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

 

 

Tuần 34

(18/4-23/4)

- Dạy học theo TKB.

-Lên kế hoạch ôn tập,chuẩn bị thi hk 2

- Tất cả GV

- TT, TP

 

 

-Tất cả Gv

 

 

- BGH

 

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

 

 

Tuần 35

(25/4-30/4)

- Dạy học theo TKB.

-.Họp tổ và họp nhóm.

-Lên kế hoạch ôn tập,chuẩn bị thi hk 2

- Tất cả GV

-TT

-Tất cả gv

-Tất cả Gv

-Tất cả Gv

 

 

- Dạy trên lớp.

- Tại phòng họp

 

 

Hòa Hiệp, ngày 1 tháng 4 năm 2016

            Tổ trưởng

 

 

                                                                                                                Nguyễn Văn Phi

 

Comments