Văn‎ > ‎

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5/2016

đăng 22:35 8 thg 5, 2016 bởi Tổ trưởng Văn: Nguyễn Văn Phi

TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP                 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

                Tổ: VĂN                                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 05 / 2016

A. Đánh giá hoạt động tháng 04:

·         Nề nếp tổ chức được ổn định.

·         Soạn hồ sơ giáo án đầy đủ kịp thời.

·         Đánh giá sổ đầu bài, lên kế hoạch giảng dạy đúng qui định.

·         Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn có hiệu quả.

·         Thực hiện việc ra đề và chấm trả bài kiểm tra kịp thời.

·          Thực hiện chương trình theo thời khóa biểu

·          Thực hiện công tác nghĩ lễ đúng quy định.

B. Kế hoạch tháng 05:

            I. Kế hoạch chung:

·         Thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước.

·         Tập trung soạn giáo án đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nội dung và phương pháp, đầu tư soạn giáo án có chất lượng, đảm bảo chuẩn kiến thức.

·         Tập trung giáo dục HS có hiệu quả.

·         Thực hiện nghiêm túc nề nếp qui chế chuyên môn, thực hiện sổ đầu bài đầy đủ, đảm bảo tác phong trang phục đúng qui định.

·         Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn đúng qui định và có hiệu quả.

·         Thực hiện kiểm tra viết nghiêm túc, đúng qui định của chuyên môn.

·         Hoàn thành kế hoạch thanh tra chuyên môn theo kế hoạch của từng tháng.

·         Thực hiện tốt công tác dự giờ đúng qui định.

·          Chậm chương trình phải có kế hoạch bù kịp thời.

·         Nhập điểm, vào điểm, vào học bạ đúng kế hoạch và đúng quy chế.

·          Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá giáo viên cuối năm.

·          Thực hiện nghiêm túc kế hoạch bồi dưỡng trong hè.

·         Hoàn thành công tác trả đồ dùng dạy học, sách giáo khoa.

II.                Kế hoạch cụ thể:

Thời gian

Nội Dung

Người phụ trách

Lực lương tham gia

Cộng tác viên

Điều kiện thực hiện

Ghi chú

Tuần 36

2/5 – 7/5

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

- Họp tổ

- Tất cả GV

 

- Tất cả GV

 

 

- Tại phòng học

 

- Phòng họp

 

 

Tuần 37

 

9/5 – 14/5

- Thực hiện chương trình theo kế hoạch.

 

- Tất cả GV

 

- TT và TP

 

- Tất cả GV

 

 - BGH

- Tại phòng học

 

 

 

Tuần bù CT

16/5 – 21/5

- Thực hiện bù chương trình theo kế hoạch đăng ký nhà Trường.

- Họp tố theo kế hoạch của nhà trường.

- Tất cả GV

-  GIÁO VIÊN đăng ký bù.

 

 

 

 

 

 

 

 - Tại phòng học

 

 

 

 

Hòa Hiệp, ngày 1 tháng 5 năm 2016

Tổ trưởng

 

 

                                                                                            Nguyễn Văn Phi

Comments